Mentorji

Krasoslovje (III. stopnja)

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije. Študent lahko izbere tudi mentorja, ki ni zaposlen na UNG.

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.

Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.

Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

Philippe Audra

Raziskovalna področja: geomorfologija, speleogeneza, kraška hidrologija
E: Philippe.AUDRA@unice.fr


Pavel Bosak

Raziskovalna področja: geologija, krasoslovje, starost kraških procesov
E: bosak@gli.cas.cz
W: osebna stran


Franci Gabrovšek

Raziskovalna področja: krasoslovje, procesi zakrasevanja, modeliranje
E: franci.gabrovsek@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Sanja Gottstein

Raziskovalna področja: ekologija kraških vod
E: sanja.gottstein@biol.pmf.hr
W: osebna stran


Sanja Kapelj

Raziskovalna področja: geokemija krasa
E: sanja.kapelj@gfv.unizg.hr
W: osebna stran


Martin Knez

Raziskovalna področja: krasoslovje, oblikovanje in razvoj kraškega površja, razvojni izzivi na krasu
E: martin.knez@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Janez Mulec

Raziskovalna področja: krasoslovje, mikrobiologija, speleobiologija
E: janez.mulec@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Luiz Eduardo Panisset Travassos

Raziskovalna področja: geografija krasa
E: luizepanisset@gmail.com
W: osebna stran


Metka Petrič

Raziskovalna področja: krasoslovje, hidrogeologija
E: metka.petric@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Tanja Pipan

Raziskovalna področja: krasoslovje, speleobiologija, ekologija
E: tanja.pipan@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Nataša Ravbar

Raziskovalna področja: krasoslovje, hidrologija
E: natasa.ravbar@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Ugo Sauro

Raziskovalna področja: kraška geomorfologija, kvartarna geologija
E: ugo.sauro@gmail.com
W: https://www.researchgate.net/profile/Ugo-Sauro


Tadej Slabe

Raziskovalna področja: krasoslovje, oblikovanje in razvoj kraškega površja ter jam, razvojni izzivi na krasu
E: tadej.slabe@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Stanka Šebela

Raziskovalna področja: krasoslovje, tektonika
E: stanka.sebela@zrc-sazu.si
W: osebna stran


Andrzej Tyc

Raziskovalna področja: kraški sistemi v ledeniškem in obledeniškem okolju
E: andrzej.tyc@us.edu.pl
W: osebna stran


Nadja Zupan Hajna

Raziskovalna področja: krasoslovje, jamski sedimenti
E: nadja.zupan-hajna@zrc-sazu.si
W: osebna stran