Raziskovalno delo II

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:
• Pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije.
• Izvedba planiranega raziskovalnega dela za drugi letnik.
• Analiza raziskovalnih rezultatov v času drugega leta študija.
• Kritični pregled planiranih raziskav za tretje študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem in drugem letu.
• Priprava argumentacije za temo disertacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: * pregled izbranega raziskovalnega področja, * cilje raziskovalnega dela * plan raziskovalnega dela za tretji letnik in predvideni rezultati. * Predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov drugega leta študija