Izbrana poglavja iz varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti

Cilji in kompetence

Poznavanje najnovejših dognanj s področja naravovarstvene dejavnosti: naravoslovni, družboslovni in upravljalski vidiki varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Izbor naravoslovnih znanj, potrebnih za uspešno izvajanje naravovarstvene dejavnosti, kar omogoča prepoznavanje naravnih vrednot (naravne dediščine) in biotske pestrosti, njihovo ohranjanje, uvajanje informacijskega sistema in spremljanje stanja.

Poglobljena družboslovna znanja, ki imajo namen poglobiti razumevanje širših družbenih razsežnosti varstva narave. Razkriti etične temelje varstva narave, vlogo okoljske zavesti, zakonodaje, ekonomskega vrednotenja, konfliktnost interesov pri varovanju narave in ohranjanju biotske pestrosti ter možne družbene pristope njihovega reševanja.

Problemi načrtovanja in izvajanja različnih oblik varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti ter analiza organiziranosti varstva narave v domačem in mednarodnem prostoru.

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost interdisciplinarne analize naravovarstvenega problema in kritičnega vrednotenja znanstvenih rezultatov in objav na področju varstva narave ter ohranjanja biotske pestrosti.

Temeljna literatura in viri

Sinclair et al. 2006. Wildlife ecology, conservation, and management. Second edition. Blackwell Publishing. Katalog E-gradivo

Izbrana literatura (članki) s področja varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti (vsaj 20 člankov).

Načini ocenjevanja

seminarska naloga (50%) , ustni izpit (50%)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja mikrobiologije.
Moje raziskovalno področje je mikrobna ekologija morja. Raziskave so osredotočene na proučevanje vloge mikroorganizmov v biogeokemičnih procesih kroženja snovi v morju. Sodelujem tudi pri programih rednega spremljanja in razvoju metod in postopkov določanja stopnje onesnaženja in ekološkega stanja morja in varstvu okolja in ohranjanja biodiverzitete. Vseskozi sem vključena v programsko skupino Morske biološke postaje Piran (NIB) in sodelujem pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih ter aplikativnih projektih. Sem mentor mladim raziskovalcem in dodiplomskim in magistrskim študentom.

CARVALHO, Raquel Negrão, ARUQWE, Augustine, AIT-AISSA, Selim, BADO-NILLES, Anne, BALZAMO, Stefania, BAUN, Anders, BELKIN, Shimshon, BLAHA, Ludek, BRION, Francois, CONTI, Daniela, FLANDER PUTRLE, Vesna, TURK, Valentina, et al. Mixtures of Chemical Pollutants at European Legislation Safety Concentrations: How Safe are They?. Toxicological sciences. an official journal of the Society of Toxicology, ISSN 1096-6080, 2014, vol. 141, issue 1, str. 218-233.

TINTA, Tinkara, VOJVODA, Jana, MOZETIČ, Patricija, TALABER, Iva, VODOPIVEC, Martin, MALFATTI, F., TURK, Valentina. Bacterial community shift is induced by dynamic environmental parameters in a changing coastal ecosystem (northern Adriatic, NE Mediterranean Sea) - a 2 year time series study. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2014, [In press], str. 1-16, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.12519/abstract, doi: 10.1111/1462-2920.12519. [COBISS.SI-ID 3156559]

SJÖSTEDT, Johanna, PONTARP, Mikael, TINTA, Tinkara, ALFREDSSON, Hanna, TURK, Valentina, LUNDBERG, Per, HAGSTRÖM, Åke, RIEMANN, Lasse. Reduced diversity and changed bacterioplankton community composition do not affect utilisation of dissolved organic matter in the Adriatic Sea. Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, 2013, vol. 71, no. 1, str. 15-24. http://www.int-res.com/prepress/a01660.html, doi: 10.3354/ame01660. [COBISS.SI-ID 2890831]

MALFATTI, F., TURK, Valentina, TINTA, Tinkara, MOZETIČ, Patricija, MANGANELLI, M., SAMO, T.J., UGALDE, J.A., KOVAČ, Nives, STEFANELLI, M., ANTONIOLI, M., FONDA UMANI, Serena, DEL NEGRO, P., CATALETTO, B., HOZIĆ, Amela, IVOŠEVIĆ DENARDIS, Nadica, ŽUTIĆ, V., SVETLIČIĆ, Vesna, MIŠIĆ RADIĆ, Tea, RADIĆ, T., FUKS, Dragica, AZAM, Farooq. Microbial mechanisms coupling carbon and phosphorus cycles in phosphorous-limited northern Adriatic Sea. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2014, vols. 470-471, str. 1173-1183, ilustr., doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.040. [COBISS.SI-ID 2983247]

COZZI, Stefano, FALCONI, Claus, CORNICI, Cinzia, ČERMELJ, Branko, KOVAČ, Nives, GIANI, Michele, TURK, Valentina. Recent evolution of river discharges in the Gulf of Trieste and their potential response to climate changes and anthropogenic pressure. Estuarine, coastal and shelf science, ISSN 0272-7714, 2012, vol. 115, str. 14-24, doi: 10.1016/j.ecss.2012.03.005. [COBISS.SI-ID 2531919]
TINTA, Tinkara, KOGOVŠEK, Tjaša, MALEJ, Alenka, TURK, Valentina. Jellyfish modulate bacterial dynamic and community structure. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, e39274, št. 6, str. 1-11. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0039274, doi: 10.1371/journal.pone.0039274. [COBISS.SI-ID 2589519]

TURK, Valentina, LUČIĆ, Davor, NJIRE, Jakica, TERZIĆ, Senka, TINTA, Tinkara, BENOVIĆ, Adam, MALEJ, Alenka. The epiplankton community in the southern Adriatic: multiple trophic levels along the south - north and inshore-offshore gradients. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2012, vol. 53, št. 2, str. 263-276. [COBISS.SI-ID 2692687]

TURK, Valentina, HAGSTRÖM, Åke, KOVAČ, Nives, FAGANELI, Jadran. Composition and function of mucilage macroaggregates in the northern Adriatic. V: SAME 11 - The 11th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, August 30 - September 04 2009, Piran, Slovenia. DEL GIORGIO, Paul A. (ur.). Progress and perspectives in aquatic microbial ecology, (Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, Vol. 61, No. 3, 2010). Oldendorf/Luhe: Inter Research, 2010, vol. 61, št. 3, str. 279-289, doi: 10.3354/ame01447.

TINTA, Tinkara, SLOT CHRISTIANSEN, Louise, KONRAD, Anke, LIBERALES, David A., TURK, Valentina, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure, CLAUSEN, Anders Renegaard. Deoxiribonucleoside kinases in two aquatic bacteria with high specificity for thymidine and deoxyadenosine. FEMS microbiology letters, ISSN 0378-1097. [Print ed.], 2012, vol. 331, issue 2, str. 120-127, doi: 10.1111/j.1574-6968.2012.02565.x. [COBISS.SI-ID 2545487]