Raziskovalno delo IV

Cilji in kompetence

Študent / študentka v četrtem letniku mora biti sposoben:
- samostojnega analitičnega mišljenja
- reševanje strokovnih problemov s samostojnim iskanjem virov znanja in uporabo
- raziskovalnih metod na področju okoljskih znanosti
- kritičnega vrednotenja rezultatov znanstvenih raziskav,
- sposobnost vključevanja v interdisciplinarno skupinsko delo,
- komuniciranja in predstavljanja rezultatov znanstvenih raziskav domači in tuji javnosti v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Študent / študentka nadaljuje poglobljeno raziskovalno delo na področju njegovega / njenega doktorskega usposabljanja, ki sta ga predhodno oblikovala skupaj z mentorjem / mentorico. Program je individualen in vsebuje:
• Analiza podatkov in njihova interpretacija
• Predstavitev in diskusija rezultatov projekta
• Pregled literature
• Spretnosti v reševanju problemov
• Delo za izpolnitev dispozicije doktorske naloge
• Delo v skupini in sodelovanje
• Spretnosti v znanstvenem pisanju v angleškem jeziku

Predvideni študijski rezultati

V četrtem letu se od študentov pričakuje, da pokažejo konkreten napredek raziskovalnega projekta, s pomembnimi komponentami v analizi podatkov in njihovi interpretaciji. Študenti naj bi pridobili zadostne izkušnje in znanje, spretnosti v laboratorijskih metodah in poznavanje raziskovanih metod in statistike. Pričakuje se vsaj en poslan v objavo ali sprejet/objavljen članek v mednarodni reviji z IF.

Temeljna literatura in viri

Izbira literature je vezana na ožje področje študentovega dela, katere izbiro potrdi mentor.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo raziskovalnega napredka.

Reference nosilca

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije.