Mentorji

Študiji kulturne dediščine

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije. Študent lahko izbere tudi mentorja, ki ni zaposlen na UNG.

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.

Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.

Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

Saša Dobričič

je ustanovna direktorica doktorskega študija Ekonomija in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, ki je bil ustanovljen skupaj z Univerzo IUAV iz Benetkah. Je podpredsednica UNISCAPE mreže (European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention) in članica znanstvenega odbora IAES (International Academy for Environmental Sciences). Njeni raziskovalni interesi se osredotočajo na interpretacijo urbanih pojavov, predvsem v povezavi s krajino, dediščino in okoljem. Organizirala je več mednarodnih srečanj in pobud: leta 2010 Kreativna mesta: katera zgodovinska urbana krajina? leta 2012, Skupno dobro: izven lastnine, katere pravice za uporabnike? Leta 2013 pa je skupaj z JPI Urban Europe organizirala Novi urbani svet. Bodoči izzivi in oddzivi urbanih sistemov v gibanju.

Raziskovalna področja: Ohranjanje, upavljanje in nacrtovanje grajenega okolja, Urbano konservatorstvo (pristop zgodoviska urbana krajina) kulturna krajina,

Jukka Jokilehto

Raziskovalna področja: Zgodovina in teorija konservatorstva, Vrednote in vrednotenje dediščine, Mednarodna doktrina in ohranjanje dediščine, Upravljanje območij dediščine (stavbna dediščina, kulturna krajina etc.)
W: Osebna stran

Xavier Greffe

Raziskovalna področja: Ekonomika umetnosti in culture, Ekonomika in upravljanje kulturne dediščine, Kreativne industrije, Kulturni ekosistemi
W: Osebna stran

Amy Strecker

Raziskovalna področja: Pravice na področju kulture in človekove pravice, Mednarodno okoljsko pravo in pravosodje, Kulturna dediščina in primerjalno pravo, Kulturna dediščina in skupne dobrine
W: Osebna stran

Antonino Abrami

Raziskovalna področja: Mednarodno okoljsko pravo in pravosodje, Kulturna dediščina in primerjalno pravo, Skupne dobrine
W: Osebna stran

Luigi Fusco Girard

Raziskovalna področja: Prihodnost mest kot dinamični, kompleksen in prilagodljiv sistem: prožnost, kreativnost in trajnost; Ohranjanje in razvoj: nova ekološka urbana ekonomija,; Celostno vrednotenje urbane regeneracije
W: Osebna stran

Luigi Fusco Girard

Raziskovalna področja: Luigi Fusco Girard je redni profesor “Ekonomike in ocene stanja okolja na Fakulteti za arhitekturo Univerze “Federico II” v Neaplju, direktor doktorskega programa “Metode evalvacije v integriranem konservatorstvu arhitekturne, urbanistične in okoljske dediščine” ter Doktorske šole za arhitekturo Univerze “Federico II” v Neaplju; bivši direktor Oddelka za konservatorstvo arhitekturne in okoljske dediščine ter Šole za specializacijo na področju restavriranja spomenikov, Univerza “Federico II” v Neaplju. Prav tako je direktor Mednarodnega znanstvenega laboratorija Creative City, – Oddelek za konservatorstvo arhitekturne in okoljske dediščine Medoddelčnega raziskovalnega centra “CalzaBini” Univerze v Neaplju.

Stefano Dalla Torre

Raziskovalna področja: Preventivno in načrtno konservatorstvo, trajnostni razvoj dediščine
W: Osebna stran

Paolo Faccio

Raziskovalna področja: Raziskave in analiza škode, Ocena seizmične ranljivosti zgodovinskih objektov, Interpretacija strukturnega obnašanja zgodovinskih objektov; Eksperimentalna analiza in konservatorske tehnike pri sodobni stavbni dediščini Paolo Faccio je pridruženi profesor na Univerzi IUAV of Venice, kjer na dodiplomski in podiplomski stopnji predava “Restavratorstvo v arhitekturi” in “Teorijo in tehniko gradnje zgodovinskih objektov”. Vodja eksperimentacije na področju “Seizmičnih tveganj kulturne dediščine v povezavi s standardi tehnik v gradbeništvu” (DPCM 12. 10. 2007).
W: Osebna stran

Salvatore Russo

Raziskovalna področja: Inovativni materiali v konservatorstvu stavbne dediščine, Nadzor gradbenih konstrukcij, Seizmika, Armirani beton, Beton, Modalna analiza
Salvatore Russo je pridruženi profesor Strukturnega gradbeništva na Univerzi IUAV v Benetkah.
Predava predmete: Strukturno načrtovanje, Testiranje in nadzor stavbnih konstrukcij, Mehanika v gradbeništvu
Je direktor Laboratorija za trdnost materialov (LabSCo) na Univerzi IUAV v Benetkah, znanstveni koordinator razvojne enote “Ocena spomeniških stavbnih konstrukcij” na Univerzi IUAV v Benetkah, prav tako je zadolžen za snovanje sporazumov na področju strukturnega monitoringa zgodovinskih stavb:Palazzo Ducale, Venice, Rialto Bridge, Venice, Church of Santa Maria del Suffragio, L’Aquila, Italy,Church of Santa Maria Paganica, L’Aquila, Italy, Church of San Pietro di Coppito, L’Aquila, Italy. Je nekdanji član Narodnega odbora za raziskave (National Research Council) in državne skupine za izdajanje tehniških priporočil za uporabo tankih pultrudiranih FRP profilov v gradbenih strukturah.
W: Osebna stran

Paola Falini

Raziskovalna področja: Urbano in okoljsko ohranjanje, Kulturna krajina, Zgodovinska urbana krajina, WHS nacrti upravljanja
Paola Falini je redna profesorica Urbanističnega načrtovanja na Univerzi La Sapienza v Rimu, kjer deluje na doktorskem programu Urbanistično in regionalno načrtovanje, Fakulteta za specializacijo na področju arhitekture vrtov in krajinskega načrtovanja, ter na magistrskem programu Načrtovanje, konservatorstvo in upravljanje manjših zgodovinskih središč ter krajinsko-okoljskih sistemov.
Je svetovalka UNESCA na področju zaščite in regeneracije urbane dediščine ter predavateljica na številnih univerzah v Italiji in v tujini. Zadolžena je za mednarodne odnose (je tudi podpredsednica) pri združenju ANCSA (National Association for the Historic Artistic Centers), koordinira tudi Evropsko sekcijo prizanja Gubbio. Leta 2014 je prejela prestižno nagrado Japonskega inštituta za arhitekturo za izreden doprinos na področju kulture arhitekture.

Laura Gabrielli

Raziskovalna področja: Vrednotenje nepremičnin in cene, Analiza nepremičninskega trga, Upravljanje tveganj
W: Osebna stran

Giorgio Gianighian

Raziskovalna področja: Arhitekturno restavratorstvo, Urbano konservatorstvo, Obmocja svetovne dediščine
W: Osebna stran

Lorenzo Lazzarini

Raziskovalna področja: Aplikativna petrografija in konservatorstvo, arheometrija
W: Osebna stran

Arjo Klamer

Raziskovalna področja: Kulturna dimenzija ekonomskega življenja, vrednote umetnosti, Filozofija ekonomije
W: Osebna stran

Massimiliano Mazzanti

Raziskovalna področja: Aplikativna okoljska ekonomika, Okoljska dinamika inovacij, Ekonomika odpadkov, Ocena okoljske politike, Vrednotenje okolja
W: Osebna stran

Peter Nijkamp

Raziskovalna področja: multikriterijska analiza, regionalno in urbanistico planiranje,analiza transportnih sistemov, matematico modeliranje prostorskih sistemov, migracije, tehnološke inovacije in upraljanje okoljskih virov
W: Osebna stran

Antonio (Paolo) Russo

Raziskovalna področja: Prostorska analiza in turistične študije, kulturna in urbana ekonomika in načrtovanje, socialna in urbana geografija
W: Osebna stran

Pier Luigi Sacco

Raziskovalna področja: Oblikovanjke kulturne politike: odnos med kulturno produkcijo in ekonomiko, kulturna okrožja
W: Osebna stran

Svalduz Elena

Raziskovalna področja: Zgodovina mesta, Zgodovina arhitekture
W: Osebna stran

Fernando Vegas

W: Osebna stran

Michele Trimarchi

Raziskovalna področja: Analiza kulturne ponudbe in povpraševanja, vključevanja in trajnosti kulturnih virov, strukture in financiranja trgov umetnosti, oblikovanja javne politike za umetnosti in za sistem sodobne umetnosti ter kreativnih industrij, upravljanje opere in uprizoritvenih umetnosti
W: Osebna stran

Benno Albrecht

Raziskovalna področja: Arhitektura za trajnost
W: Osebna stran