Raziskovalno delo I

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študent opravi raziskovalno delo, na katerem sloni izbrana tema izpopolnjevanja, ki predstavlja koncni in zakljucni cilj programa za izpopolnjevanje. Študent v okviru predmeta pridobi specifične veščine in kompetence, potrebne za izvedbo načrtovanega raziskovalnega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrjena tema in naslov za izdelavo pisnega porocila o raziskovalni temi in dolocen (-i) mentor (-ji) za izdelavo pisnega porocila, ki jih potrdi direktor in trije clani znanstvenega sveta;

Vsebina

Samostojno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom mentorja ali tutorja. Študent prejme navodila, kako organizirati raziskovalno delo na način, da v okviru slednjega zasnuje izbrano temo izpopolnjevanja/specializacije:

• preuči izbrane raziskovalne teme,
• postavi raziskovalno delo v kontekst in zna prepoznati cilje raziskovalnega dela,
• načrtuje raziskovalno delo in prepozna predvidene študijske rezultate,
• opravi načrtovano raziskovalno delo v prvem letu študija,
• analizira rezultate, pridobljene v okviru raziskovalnega dela

• kritični pregled raziskovalnega dela, priprava in izdelava pisnega porocila o opravljenem raziskovalnem delu;

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost načrtovanja in izvedbe raziskovalnega dela povezanega z izbrano raziskovalno temo, sposobnost prepricljivega govora in pisanja, jasno porocati o vseh podrocij argumenta, uspesno predstaviti raziskovalno delo.

Načini ocenjevanja

Positivno ocenjeno poročilo v pisni obliki in odobritev za javno predstavitev