Trajnost dediščine, izbrana poglavja iz konservatorstva, načrtovanja in upravljanja

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti spoznajo sodobne pristope na področju metod v konservatorstvu in se seznanijo s praktičnimi primeri na področju trajnosti, s poudarkom na vlogi kulture in dediščine v dinamiki urbanizma. Študenti bodo (v empiričnem in intelektualnem smislu) sposobni kritičnega pristopa do tem s področij dediščine, urbanega okolja in razvojne dinamike.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih zahtev.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilji in namen izvajanja predmeta
  • Predstavitev vsebin učnega načrta
  • Predstavitev raziskovalnih pogledov na snov
  • Obveznosti študentov
  • Navodila in predlogi v zvezi z opravljanjem študijskih obveznosti

 2. Aktualne razprave o vlogi stavbne dediščine v procesih regionalnega razvoja

 3. Razvoj teorije na poti k preventivnem konservatorstvu in načrtovanem ohranjanju
  • Opredelitev začetkov in zgodovine preventive in načrtovanega konservatorstva
  • Osnove izobraževalnih, pravnih in organizacijskih modelov:
  Milanska šola (priznavanje in recognition and izbor - M. Dezzi Bardeschi, A. Bellini); * Institutionalni pristop (Pilotni načrti-Franceschini , Urbani pilotni načrti); Primeri od spodaj navzgor zanovanih primerov praks (t.i. “bottom –up praks”): (Monument watch- Monumentenwacht Vlaanderen)
  • Od Obstajanja k Postajanju: konservatorstvo in sočasen razvoj
  • Orodja za načrtovano konzervatorstvo:
  Preventivni monitoring in ocena podatkov (pregled, interpretacija in upravljanje s podatki, diseminacija- senzitivizacija, implementacija)
  • Preventivno konservatorstvo in načrtovano ohranjanje in družbeni pojavi: vključenost, vplivi na kulturo in družbo

3.1 Načrtovanje v konservatorstvu in vprašanje trajnosti
• Trajnost zgodovinskih objektov in konservatorstvo
• Problematika standardov in ponovne uporabe stavbne dediščine
• Izbrana poglavja iz tradicionalnih tehnologij za zagotavljanje trajnostnega razvoja (zagotavljanje največjega pretoka zraka, zmanjševanje vpliva na lokalno okolje in na kakovost bivanja)

 1. Dediščina, prilagodljivost in trajnost
  • Pojem bogastva mest
  • Ohranjanje, izboljšave ter upravljanje bogastva mest
  • Vzdržnost, kreativnost in trajnost razvoja mest
  • Novim paradigmam razvoja mest naproti: urbanizacija po ravni človeka
  • Urbanistično načrtovanje in integrirano konservatorstvo kulturne in naravne dediščine v razvoju lokalnega okolja
  • Študije primerov

4.1. Metode in orodja
• Orodja za ocenjevanje načrtovanja in oblikovanja
• Orodja za krajinsko načrtovanje in integrirano urbanistično načrtovanje
• Finančna orodja za načrtovanje in konservatorstvo
• Orodja za evalvacijo in odločanje
• Kolaborativno oblikovanje

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili:
- sposobnost ustrezne obravnave konceptov trajnosti, in sicer v delovnem okviru kulturne dediščine
- sposobnost kritične obravnave kulture kot dejavnika, ki vpliva na trajnostni razvoj urbanega okolja
- znanje o principih in dinamiki pristopov načrtovanega konservatorstva

Temeljna literatura in viri

− Feilden, B.M. 1982 (3rd edition in 2003),Conservation of Historic Buildings, Oxford: Butterworth
− Teutonico J.M. & Matero F. (eds.), Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment, proceedings 4th US/ICOMOS international symposium, Philadelphia, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2003
− Della Torre S., Canziani A., Comprehensive plans for a culture–driven local development: emergence as a tool for understanding social impacts of projects on built cultural heritage, in Processes of emergence of systems and systemic properties. Towards a general theory of emergence (Fourth National Conference of the Italian Systems Society (AIRS), Castel Ivano, edited by G. Minati, M. Abram, E. Pessa, Singapore, Word Scientific, 2007, pp. 79-90
− Della Torre S., Petraroia P., Integration of Maintenance and Management Activities with authorization procedures for listed Architectural Heritage, in Proceedings Maintenance Management 2007. Third international Conference on Maintenance and Facility Management, Roma, 2007, pp. 87-90
− Mälkki M. & Schmidt-Thomé K. (eds.), Integrating Aims. Built Heritage in Social and Economic Development, Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies Publications, Helsinki, 2009
− Mendes Zancheti S. & Similä K. (eds.), Measuring Heritage Conservation Performance, CECI & ICCROM, Olinda & Roma, 2012
− Van Balen K. & Vandesande A. (eds.), Reflections on preventive Conservation, Maintenance and Monitoring of Monuments and Sites, ACCO, Leuven/Den Haag, 2013
- L. Fusco Girard, P. Nijkamp (eds.), Cultural Tourism and Sustainable Local Development , Ashgate, Aldershot ,2009
- L.Fusco Girard, T.Baykan, P.Nijkamp(eds.), Sustainable City and Creativity , Ashgate, Aldershot, 2011
- Fusco Girard L.( The cultural base of cities for improving their resilience ,creativity and sustainability, in Colletta T. editor, The role of integrated conservation of cultural heritage for a creative, resilient and sustainable city, Franco Angeli, Mìilan,2013
- Fusco Girard L.(2013), Creativity in small cities governance: some experiences, in BDC, n13 Issn: 1121-2918
- Fusco Girard L. , Toward a Smart Sustainable Development of Port Areas: the Role of “Historic Urban Landscape”. Special Issue: Port Cities and Port Areas as Hotspots of Development. Sustainability Journal. ISSN 2071-1050, 2013
- Fusco Girard L. (2013). Space, cityscape and wealth creation/maintenance/management: the role of urban planning. Special Issue: Cities as Wealth Creation. International Journal of Sustainable Development, forthcoming

Načini ocenjevanja

Ocenjujejo se oddane pisne naloge ter ustna predstavitev raziskovalnega dela študenta. 50/50

Reference nosilca

Stefano Della Torre je redni profesor na Politecnico di Milano (Italija), kjer je zaposlen kot vodja Oddelka za arhitekturo, stavbno dediščino in gradbeništvo. Je predsednik združenja organizacij Building Smart Italian Chapter, glavni preiskovalec v okviru projekta Built Heritage Information Modelling/Management italijanskega ministrstva in predavatelj Preventivnega konservatorstva kulturne dediščine na Fakulteti za specializacijo na področju kulturne dediščine Univerze v Macerati. Je tudi svetovalec regije Lombardija na področju politik načrtovanega konservatorstva in svetovalec Fundacije Cariplo v okviru projekta Distretti Culturali. Je avtor več kot 250-ih publikacij.