Zdravstvena ekologija

Cilji in kompetence

Namen predmeta je razviti primeren nivo razumevanja epidemioloških principov s posebnim poudarkom na epidemioloških metodah, ki so uporabne pri zdravstvenih problemih, povezanih s profesionalno izpostavljenostjo in izpostavljenostjo onesnaženemu okolju. Problematika bo predstavljena na številnih primerih, ki bodo ilustrirali principe epidemiologije pri ugotavljanju obremenitve človeka in strategije za njeno zmanjšanje. Študenti razvijajo sposobnost kritične presoje epidemioloških metod in sposobnost prenosa teoretičnega znanja v prakso pri reševanju posameznih zdravstvenih problemov, povezanih z onesnaženostjo okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je predznanje s področja biostatističnih metod, faktorjev tveganja pri profesionalni izpostavljenosti in izpostavljenosti v okolju in splošnih pristopov v zdravstvu ter poznavanje osnov biologije in kemije.

Vsebina

• Dejavniki okolja, ki vplivajo na zdravje
• Rak kot primer bolezni, ki nastane pretežno pod vplivom okolja
• Sevanje kot primer fizikalnega dejavnika, ki vpliva na zdravje
• Splošni pristop k epidemiologiji okolja
• Epidemiološka merila
• Deskriptivna epidemiologija
• Analitična epidemiologija
• Osnovni biostatistični faktorji
• Variacija in vplivi (bias)
• Razumevanje epidemiološke literature
• Ugotavljanje izpostavljenosti
• Metode in pristopi k zmanjšanju izpostavljenosti
• Pregled zdravstvenih pristopov v okolju
• Študije primerov v epidemiologiji okolja
• Izbrani primeri agensov
• Ocenjevanje tveganja
• Omejevanje tveganja
• Spoznavanje temeljnih načel mednarodnih etičnih principov

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pri reševanju zdravstvenih problemov, povezanih z okoljem, znali izbrati ter uporabiti ustrezne epidemiološke metode. Znali bodo izdelati ocene obremenitve človeka ter izdelati in predstaviti strategije za njeno zmanjšanje.

Temeljna literatura in viri

• R. S. Greenberg, R. S., Daniels, F. W. Flanders, J. W. Eley, J. R. Boring: Medical Epidemiology, Appleton & Lange, East Norwalk, 1993. E-gradivo
• G. D. Friedman: Primer of Epidemiology, 4th Edition, McGraw-Hill, New York, 1994. E-gradivo
• Agency for Toxic Substances and Disease Registry, National Institute of Health: Case Studies in Environmental Medicine, Washington. E-gradivo
• A. Yassi, T. deKok, T. Guidotti, T. Kjellstrom: Basic Environmental Health – A textbook produced by the World Health Organization in collaboration with UNESCO, CRE and UNEP, 1997.
• Environmental Protection Agency E-gradivo
• Ministrstvo za okolje in prostor E-gradivo
• European Environment Agency E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)

Reference nosilca

Pridruženi profesor dr. Marko Vudrag, ranga docent, habilitran za področje »zdravje in okolje« na Univerzi v Novi Gorici.

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. BIZJAK, Tine, NOVAK, Rok, VUDRAG, Marko, KUKEC, Andreja, KONTIĆ, Branko. Evaluating the success of Slovenia's policy on the health of children and adolescents : results of an audit. International Journal of Public Health. Nov. 2020, vol. 65, iss. 8, str. 1225-1234. ISSN 1661-8556. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00038-020-01432-0.pdf, DOI: 10.1007/s00038-020-01432-0. [COBISS.SI-ID 23119875], [JCR, SNIP, WoS do 1. 5. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 22. 4. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
  financer: Horizon 2020 Research and Innovation Marie Skłodowska-Curie Grant Slovenian Research Agencies, 766251, Young researchers
 2. FAFANGEL, Mario, CASSINI, Alessandro, COLZANI, Edoardo, KLAVS, Irena, GRGIČ-VITEK, Marta, UČAKAR, Veronika, MUEHLEN, Marion, VUDRAG, Marko, KRAIGHER, Alenka. Estimating the annual burden of tick-borne encephalitis to inform vaccination policy, Slovenia, 2009 to 2013. Eurosurveillance. [Online ed.]. 2017, vol. 22, iss. 16, str. 1-7. ISSN 1560-7917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5404479/pdf/eurosurv-22-30509.pdf, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.16.30509. [COBISS.SI-ID 63382019], [JCR, SNIP]
 3. ROBNIK LEVART, Monika, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka, ŽERJAL, Živa, SUČIĆ VUKOVIĆ, Marina, PAVLIČ, Helena, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, RANFL, Martin, PAPIĆ, Jasmina, VUDRAG, Marko, IVARTNIK, Matej, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Izzivi staranja po mnenju deležnikov v posameznih slovenskih regijah = The challenges of ageing according to stakeholders in individual Slovenian regions. Javno zdravje. 2017, vol. 1, št. 1, str. 23-33. ISSN 2591-0906. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/robnik_et_al._jz_01-04.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-80A26XCB. [COBISS.SI-ID 4062949]
 4. FAFANGEL, Mario, CASSINI, A., COLZANI, Edoardo, KLAVS, Irena, GRGIČ-VITEK, Marta, UČAKAR, Veronika, MUEHLEN, Marion, VUDRAG, Marko, KRAIGHER, Alenka. Estimating the annual burden of tick-borne encephalitis to inform vaccination policy, Slovenia, 2009 to 2013. Eurosurveillance. [Online ed.]. 20. Apr. 2017, vol. 22, iss. 16, str. 1-7. ISSN 1560-7917. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22778, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.16.30509. [COBISS.SI-ID 3940837], [JCR, SNIP, WoS do 1. 6. 2023: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,22, Scopus do 27. 7. 2023: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,78]
 5. FAFANGEL, Mario, UČAKAR, Veronika, VUDRAG, Marko, BERCE, Ingrid, KRAIGHER, Alenka. A five site Clostridium perfringens food-borne outbreak : a retrospective cohort study = Izbruh okužb s Clostridium perfringens, prenesenih s hrano, na petih lokacijah : retrospektivna kohortna raziskava. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 54, št. 1, str. 51-57, ilustr., tabele. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2015.54.issue-1/sjph-2015-0007/sjph-2015-0007.xml?format=INT, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5EXHVTM1, DOI: 10.1515/sjph-2015-0007. [COBISS.SI-ID 3292133], [JCR, SNIP, WoS do 14. 4. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,80, Scopus do 10. 4. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,80]
 6. VUDRAG, Marko, KOSTNAPFEL, Tatja, VEGNUTI, Miljana. Mesothelioma risk associated with asbestos production in Slovenia. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. [Print ed.]. 2010, letn. 61, št. 152, str. 45-52. ISSN 0004-1254. DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-1939. [COBISS.SI-ID 26927833], [JCR, SNIP, WoS do 20. 1. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 30. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. KOSTNAPFEL, Tatja, BERGER, Tatjana, VUDRAG, Marko. Zdravje za Zasavje - od podrobnejše analize okolja in zdravja v Zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju : predstavitev rezultatov projekta. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2012, leto 21, št. 11, str. 30-34. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 30240985]
 2. VUDRAG, Marko, BOŠTJANČIČ, Darja. Globalna kemizacija - izziv javnemu zdravju = Global chemisation - a major public health challenge. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 46, št. 1, str. 29-39. ISSN 0351-0026. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/163-Vudrag.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AEX6F5CH. [COBISS.SI-ID 1754085]
 3. FILIPIČ, Metka, FATUR, Tanja, VUDRAG, Marko. Molecular mechanisms of cadmium-induced mutagenicity. Human and experimental toxicology. 2006, vol. 25, no. 2, str. 67-77. ISSN 0960-3271. [COBISS.SI-ID 1570789], [JCR, SNIP, WoS do 24. 2. 2023: št. citatov (TC): 114, čistih citatov (CI): 114, čistih citatov na avtorja (CIAu): 38,00, Scopus do 31. 3. 2023: št. citatov (TC): 130, čistih citatov (CI): 130, čistih citatov na avtorja (CIAu): 43,33]

1.04 Strokovni članek

 1. VUDRAG, Marko. Kako bo konceptualna revolucija v medicini odpravila oboje, preventivo in kurativo. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 29, št. 7, str. 37-39. ISSN 1318-0193. http://online.pubhtml5.com/agha/rhmm/#p=37. [COBISS.SI-ID 23934467]
 2. VUDRAG, Marko. O soodvisnosti umora zdravnika v Izoli in odstavljanja ministrice ali Kako preprečiti kolaps sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 25, št. 10, str. 36-37. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3729381]
 3. SUŠANJ, Damjana, VUDRAG, Marko. Društvo Goriška proti raku. Poročilo o delu Zveze slovenskih društev in regijskih društev za boj proti raku : za leto ... 2014, str. 60-62. ISSN 1318-4881. [COBISS.SI-ID 3549413]
 4. FAGANEL, Mario, VUDRAG, Marko. Tigrasti komarji : ali je tujerodna vrsta komarjev le tvegana za našo populacijo. Enboz. jun.-jul. 2011, letn. 1, št. 6-7, str. 12-17. ISSN 2232-3139. http://www.ivz.si/enboz. [COBISS.SI-ID 2537701]
 5. VUDRAG, Marko. Kako preko strategij javnega zdravja ter "okolja in zdravja" do dobrega zakona o zdravstveni dejavnosti. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. avgust/september 2010, letn. 19, št. 8/9, str. 34-37. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 27377625]
 6. ZUPANC, D., KRALJ, Leonida, VUDRAG, Marko. Poti do zmanjšanja groženj zdravju. Razvoj : časopis Regionalnega centra za razvoj Zagorje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 9, št. 3, str. 14. ISSN 1581-9957. [COBISS.SI-ID 23314649]
 7. VUDRAG, Marko. Speča nevarnost. Zdravje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 29, št. 327, str. 26-27. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 23404249]
 8. VUDRAG, Marko. Še vedno 'visi' nad nami. Zdravje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 29, št. 328, str. 23-25. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 23404505]