Ekologija morja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom zagotoviti teoretično in praktično znanje o morskih ekosistemih s poudarkom na bioloških interakcijah ter na kroženju snovi in energije v morju. Študente bo predmet seznanil z osnovnimi abiotskimi dejavniki morskega okolja, s strukturnimi značilnostmi bioloških sistemov ter ključnimi procesi v morskih ekosistemih. Predmet obravnava tudi dolgoročne spremembe v morskih ekosistemih in vplive človeka na njihovo strukturo in funkcijo. Predmet bo študentom omogočil razvoj kritičnega razmišljanja o vplivih človeških dejavnosti na morske procese in biodiverziteto.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so predhodna splošna znanja predmetov fizike, kemije in biologije ter posebej ekologije. Predmet se deloma navezuje na predmeta Meteorologija in Oceanografija in varovanje priobalnega morja ter daje osnove za gospodarjenje z obalnim in morskim prostorom.

Vsebina

• Značilnosti morskega okolja
• Morski organizmi in habitati
• Struktura in dinamika združb
• Delovanje morskih ekosistemov
• Globalne spremembe in morska biodiverziteta

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:
• razumevanja vloge ekoloških dejavnikov na procese v morju,
• razumevanja globalnih oceanografskih in klimatskih sprememb in njihov vpliv na živi svet,
• razumevanja vpliva antropogenih dejavnikov na morske procese in biodiverziteto,
• prepoznavanja obalnih pasov,
• poznavanja (sodobnih) vzorčevalnih pristopov in tehnik.

Temeljna literatura in viri

• Valiela, I. 1996: Marine Ecological Processes. 2. izdaja/2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 686 str./686 pp. Katalog E-gradivo
• Nybakken, J. W. 1988: Marine Biology: An Ecological Approach. 2. izdaja/nd Edition. Harper&Row Publ. Inc., New York, izbrana poglavja/selected chapters. E-gradivo
• Tarman, K. 1992: Osnove ekologije in ekologija živali. Državna založba Slovenije, Ljubljana. Katalog

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)

Reference nosilca

Redni profesor za področje ekologije

LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, ORLANDO-BONACA, Martina, MALEJ, Alenka. State of the art of the marine non-idigenous flora and fauna in Slovenia. Mediterranean Marine Science, ISSN 1108-393X, 2012, vol 13, str. 243-249. [COBISS.SI-ID 2632783]

LIPEJ, Lovrenc, ORLANDO-BONACA, Martina, MAVRIČ, Borut, VODOPIVEC, Martin, KRUŽIĆ, Petar. Monitoring of marine biodiversity in Strunjan nature reserve (Gulf of Trieste, Slovenia), with special emphasis on climate change impacts on selected biological elements. V: VRANJEŠ, Matej (ur.), et al. Climate change and management of protected areas : studies on biodiversity, visitor flows and energy efficiency. 1st ed. Portorož: Soline Pridelava soli; Bled: Triglav National Park, 2013, str. 41-49. [COBISS.SI-ID 2938959]

MAVRIČ, Borut, URBANIČ, Gorazd, LIPEJ, Lovrenc, SIMBOURA, Nomiki. Influence of sample size on ecological status assessment using marine benthic invertebrate-based indices. Marine ecology, ISSN 0173-9565, 2013, vol. 34, issue 1, str. 72-79, doi: 10.1111/j.1439-0485.2012.00526.x. [COBISS.SI-ID 2605903]

LIPEJ, Lovrenc (avtor, prevajalec, fotograf), TURK, Robert (avtor, prevajalec), MAKOVEC, Tihomir (avtor, ilustrator, fotograf). Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju = Endangered species and habitat types in the Slovenian sea. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave, 2006. 264 str., ilustr. ISBN 961-91505-4-6. [COBISS.SI-ID 226668288]

LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, PALISKA, Dejan, CAPAPÉ, Christian. Feeding habits of the pelagic stingray Pteroplatytrygon violacea (Chondrichthyes: Dasyatidae) in the Adriatic Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, ISSN 0025-3154, 2013, vol. 93, issue 2, str. 285-290, ilustr., doi: 10.1017/S0025315412000197. [COBISS.SI-ID 2546255]

LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, REŠEK, Snežna, CHERIF, Mourad, CAPAPÉ, Christian. Food and feeding habits of the blackspotted smooth-hound, Mustelus punctulatus (Elasmobranchii: carcharhiniformes: Triakidae), from the Northern Adriatic. Acta ichthyologica et piscatoria, ISSN 1734-1515, 2011, vol. 41, no. 3, str. 171-177. http://www.aiep.pl/volumes/2010/2_3/pdf/04_1086_P7.pdf. [COBISS.SI-ID 2440783]

ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc, ORFANIDIS, Sotiris. Benthic macrophytes as a tool for delineating, monitoring and assessing ecological status: the case of Slovenian coastal waters. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2008, vol. 56, št. 4, str. 666-676. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2007.12.018. [COBISS.SI-ID 1827663]

LIPEJ, Lovrenc, ORLANDO-BONACA, Martina. Assessing blennioid fish populations in the shallow Gulf of Trieste: a comparison of four in situ methods. Periodicum biologorum, ISSN 0031-5362, 2006, let. 108, št. 2, str. 151-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 1621839]

ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc. Factors affecting habitat occupancy of fish assemblage in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Marine ecology, ISSN 0173-9565, 2005, letn. 26, št. 1, str. 42-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 1496143]

LIPEJ, Lovrenc, DE MADDALENA, Alessandro (avtor, ilustrator), SOLDO, Alen. Sharks of the Adriatic sea, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004. 253 str., ilustr. ISBN 961-6033-50-6. [COBISS.SI-ID 216087040]

LIPEJ, Lovrenc, ORLANDO-BONACA, Martina, ŠIŠKO, Milijan. Coastal fish diversity in three marine protected areas and one unprotected area in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic). Marine ecology, ISSN 0173-9565, Dec. 2003, letn. 24, št. 4, str. 259-273. [COBISS.SI-ID 1331023]