Ekologija podzemnih vod

Cilji in kompetence

• Seznaniti študente z dvema najpogostejšima oblikama vodonosnikov (kraški in medzrnski) ter fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi značilnostmi v njih, njuno ogroženostjo ter ukrepi za njuno varovanje.
• Študentje bodo na podlagi pridobljenih znanj sposobni prepoznati morebitne negativne posledice posegov v podzemne vodonosnike in predlagati ustrezne preventivne ali omilitvene ukrepe za zmanjšanje človekovih negativnih posledic na vodonosnikih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželjeno je predznanje hidrologije in biologije.

Vsebina

Predmet je namenjen študentom, ki želijo poglobiti znanje o podzemnih vodah in njihovimi funkcionalnimi povezavami z bližnjimi površinskimi in podzemnimi kopenskimi in vodnimi habitati. Predmet prvenstveno obravnava razpoklinske (kraške) in medzrnske (intersticijske) vodonosnike, ki so pomemben vir pitne vode v Sloveniji in v svetu.

1.) UVOD :
- tipi podzemnih vod
- viri vode za podzemne vodonosnike
- splošne značilnosti podzemnih vod
- od podzemne vode odvisni habitati (GWDH)

2.) KRAŠKI VODONOSNIKI
- delitev kraškega okolja (vodni in kopenski del; epikraška cona)
- načini pretakanja vode po posameznih conah
- fizikalne in kemijske lastnosti kraških vod
- organizmi in njihove značilnosti v kraških vodah

3.) MEDZRNSKI VODONOSNIKI
- razdelitev medzrnskih vod
- načini pretakanja vode v različnih območjih
- fizikalne in kemijske lastnosti medzrnskih vod
- organizmi in njihove značilnosti v medzrnskih vodah

4.) BIODIVERZITETA V PODZEMNIH VODAH
- najpogostejši predstavniki podzemnih organizmov
- razporeditev podzemnih vodnih živali po svetu
- načini naseljevanja v podzemlju (kolonizacija)
- vertikalna in horizontalna razdelitev organizmov v vodonosnikih
- vloga organizmov pri določanju kvalitete podzemne vode

5.) METODE VZORČEVANJA za fizikalne, kemijske in biološke analize:
- ročna mreža
- vrše
- drift mreža
- filtri
- sesalke
- freezer
- avtomatske meritve (senzorji, data-loggerji)
- Bou-Rouch metoda
- Karaman-Chappuis metoda

6.) OGROŽANJE IN VAROVANJE PODZEMNIH VOD
- vzroki za ogrožanje
- načini premikanja onesnažil v različnih tipih vodonosnikov
- metode in ukrepi za varovanje podzemnih vod

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti pridobijo znanje in razumejo zgradbo in delovanje vodonosnikov, s poudarkom na kraških in medzrnskih, ki so pomemben vir pitne vode. Poleg teoretičnega znanja, ki obsega fizikalne in kemijske značilnosti obeh tipov vodonosnikov, njune povezanosti s površinskimi vodami in prostorom, kjer živi specializirana podzemna favna, se bodo seznanili tudi s problemi njihovega onesnaževanja in principi varovanja. Med terenskim delom se bodo tudi v praksi seznanili z opremo in postopki, ki se uporabljajo med raziskavami podzemnih vod in so osnova tudi za izvajanje monitoringa kemijskega in količinskega stanja podzemnih vod.

Temeljna literatura in viri

  • CULVER, D. C. (ur.), WHITE, W. B. (ur.), 2012. Encyclopedia of caves. Amsterdam; Boston. Elsevier: Academic Press. Katalog E-gradivo
  • GUNN, J. (ur.), 2004. Encyclopedia of caves and karst science. New York; London. Fitzroy Dearborn. Katalog E-gradivo
  • PASCALIS projekt (2004): Protocols for the assessment and conservation of aquatic life in the subsurface. (http://www.pascalis-project.com/)
  • GRIEBLER, C. (ur.), DANIELOPOOL, D.L. (ur.), GIBERT, J. (ur.), NACHTNEBEL, H.P. (ur.), NOTENBOOM, J. (ur.), 2001. Groundwater ecology: A tool for management of water resources. European Commision, Environment and climate programme, Directorate-General for Research, Brussels. E-gradivo
  • Izbrani znanstveni članki

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (75 %), pisno poročilo (25 %)

Reference nosilca

Redni profesor za področje ekologije na Univerzi v Novi Gorici

MORI, N., BRANCELJ, A. Differences in aquatic microcrustacean assemblages between temporary and perennial springs of an alpine karstic aquifer. International journal of speleology, ISSN 0392-6672, 2013, vol. 42, no. 3, str. 257-266, ilustr. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=ijs, doi: 10.5038/1827-806X.42.3.9. [COBISS.SI-ID 2949711]

GALASSI, D. M. P., STOCH, F., BRANCELJ, A.. Dissecting copepod diversity at different spatial scales in southern European groundwater. V: SUAREZ MORALES, Eduardo (ur.). Selected papers presented at the 11th International Conference on Copepoda (Mérida, Mexico, 10-15 July 2011), (Journal of natural history, ISSN 0022-2933, vol. 47, no. 5/12). London: Taylor & Francis, 2013, vol. 47, no. 5/12, str. 821-840. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2012.738834, doi: 10.1080/00222933.2012.738834. [COBISS.SI-ID 2731599]

WATIROYRAM, S., BRANCELJ, A., SANOAMUANG, L. A new Bryocyclops Kiefer (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) from karstic caves in Thailand. The Raffles bulletin of zoology, ISSN 0217-2445, 2012, vol. 60, no. 1, str. 11-21. http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/biblio/60/60rbz011-021.pdf. [COBISS.SI-ID 2525263]

BRANCELJ, A., WATIROYRAM, S., SANOAMUANG, . The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis n. sp. (Copepoda, Harpacticoida). Crustaceana, ISSN 0011-216X, 2010, vol. 83, no. 7, str. 779-793. http://dx.doi.org/10.1163/001121610X502894, doi: 10.1163/001121610X502894. [COBISS.SI-ID 2345295]

BRANCELJ, A. Fauna of an unsaturated karstic zone in Central Slovenia: two new species of Harpacticoida (Crustacea: Copepoda), Elaphoidella millennii n. sp. and E. tarmani n. sp., their ecology and morphological adaptations. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2009, vol. 621, no. 1, str. 85-104. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9634-3, doi: 10.1007/s10750-008-9634-3. [COBISS.SI-ID 1933391]

BRANCELJ, A. Microdistribution and high diversity of Copepoda (Crustacea) in a small cave in central Slovenia. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2002, letn. 477, str. 59-72. [COBISS.SI-ID 15480537]