Osnove krasoslovja

Cilji in kompetence

Predmet uvaja študente v spoznavanje trirazsežne kraške pokrajine, Krasa in krasoslovja kot svojevrstnih in pomembnih delov naše naravne in kulturne dediščine. Cilji predmeta zajemajo mednarodni pomen našega krasoslovja, zgodovino krasoslovja, spoznavanje osnovnih procesov zakrasevanja s primeri iz Slovenije in sveta. Študenti bodo pridobili znanje o značilnostih krasa in pomenu slovenskega krasoslovja v svetu ter sposobnost multidisciplinarnega razumevanja kraških pojavov. Študenti bodo v okviru predmetno specifičnih kompetenc poglabljali znanje in razumevanje o značilnostih krasa in pomenu slovenskega krasoslovja v svetu ter razvijali sposobnost multidisciplinarnega razumevanja kraških pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno znanje geografije.

Vsebina

Vsebina predmeta zajema spoznavanje značilnosti krasa, Krasa, slovenskega krasoslovja in krasa po svetu z geografskega, geološkega, hidrološkega, ekološkega in biološkega pogleda. Trirazsežno pokrajino bodo študenti spoznali s pogleda kraškega površja, kraškega podzemlja in kraških vod. Skoraj polovica površine Slovenije je zgrajene iz kamnin, ki zakrasevajo. Študenti bodo podrobneje seznanjeni z nastankom in preperevanjem karbonatov ter z njihovimi splošnimi litostratigrafskimi lastnostmi, sestavo in klasifikacijo. Kras je dinamičen sistem, ki ga v temelju pogojujejo fizikalno-kemični procesi. Študenti bodo spoznali, kateri so ti procesi, od česa so odvisni in kakšna je njihova dinamika, seznanili se bo z začetnimi obdobji razvoja jam. Podrobneje bodo seznanjeni s procesi raztapljanja in izločanja kalcijevega karbonata, transportom snovi v kraškem vodonosniku in osnovami dinamike speleogeneze. Spoznail bodo temeljne pojme o značilnostih kraških vodonosnikov in značilnosti pretakanja vode v krasu. Seznanjeni bodo s povezanostjo med posameznimi komponentami podzemeljskih habitatov ter posledicami delovanja človeka. Spoznali bodo podzemlje kot življenjski prostor za podzemeljske organizme ter pomembnost biodiverzitete.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo spoznali pomen in razvoj krasoslovja v slovenskem prostoru in v svetu. Spoznali bodo procese zakrasevanja (fizikalno-kemične procese, geološke predispozicije zakrasevanja, obdobja razvoja krasa). Seznanili se bodo s kraškim vodonosnikom in kraškim ekosistemom. Osvojili bodo znanje o uporabnosti temeljnih izsledkov za načrtovanje življenja v občutljivi kraški pokrajini in njeno varovanje.

Temeljna literatura in viri

  • CULVER, D. C., PIPAN, T., 2009: The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). Oxford University Press, New York. Poglavji: 6, 7. Katalog
  • FORD, D. C., WILLIAMS, P. 2007: Karst Geomorphology and Hydrology. Uniwin Hyman, Boston, Sydney, Wellington. Poglavja: 1-3, 5, 7. Katalog E-gradivo
  • GABROVŠEK, F. (ur.) 2002: Evolution of Karst: From Prekarst to Cessation. Založba ZRC, 448 str., Ljubljana. Str. 13-59. Katalog
  • GAMS, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Založba ZRC, 515 str., Ljubljana. Poglavja: 1-6. Katalog
  • GUNN, J., (ur.) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science. Fitzroy Dearborn, 902 str., New York, London. Str. 473-483. Katalog E-gradivo
  • KLIMCHOUK, A. B., FORD, D. C., PALMER, A. N. and DREYBRODT, W. (ur.) 2000: Speleogenesis: Evolution of Karst Aquifers. National Speleological Society, 527 p., Huntsville AL. Katalog E-gradivo
  • TIŠLJAR, J. 2001: Sedimentologija karbonata i evaporita. RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 375 str., Zagreb. Poglavja: 1, 3, 4.
  • TUCKER, M. E. 2001: Sedimentary petrology, An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks (3rd edition).- Blackwell science, i-ix+262 str., Oxford. Poglavje: 4. Katalog E-gradivo
  • WHITE, W. B., 1988: Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains. Oxford University Press, 464 str., New York. Poglavje: 3-5, 14. E-gradivo
  • Druga literatura bo predstavljena na predavanjih.

Načini ocenjevanja

• Pisni izpit (100%)

Reference nosilca

Prof. dr. Matin Knez je izredni profesor s področja krasoslovja.

• KNEZ, M., SLABE, T. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, vol. 6, str. 139-156, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, doi: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X.
• KNEZ, M., KOGOVŠEK, J., LIU, H., MULEC, J., PETRIČ, M., RAVBAR, N., SLABE, T. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, doi: 10.1007/s12665-011-1506-x.
• GABROVŠEK, F., KNEZ, M., KOGOVŠEK, J., MIHEVC, A., MULEC, J., PERNE, M., PETRIČ, M., PIPAN, T., PRELOVŠEK, M., SLABE, T., ŠEBELA, S., RAVBAR, N. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, ISSN 0891-2556, 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. http://www.metapress.com/content/184ur670026301h8/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s13146-011-0072-3.
• KNEZ, M., SLABE, T. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009, str. 439-452, ilustr.
• KNEZ, M., SLABE, T. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005, str. 283-288, ilustr.

Ostali predavatelji:
Prof. dr. Metka Petrič je izredna profesorica s področja krasoslovja.

• JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka. Measured precipitation vs. effective infiltration and their influence on the assessment of karst systems based on results of the time series analysis. Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694. [Print ed.], 2009, 3-4, vol. 379, str. 304-314, graf. prikazi. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.10.016, doi: doi:10.1016/j.jhydrol.2009.10.016. [COBISS.SI-ID 30775085].
• KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Increase of vulnerability of karst aquifers due to leakage from landfills. V: THANH TRAN, Hai (ur.). Geokarst hazards : international symposium on geology, natural resources and hazards in karst regions (GEOKARST 2009), Hanoi, Vietnam, on November 12-15, 2009, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280). Heidelberg: Springer, 2013, vol. 70, issue 2, str. 901-912, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-012-2180-3/fulltext.html, doi: 10.1007/s12665-012-2180-3. [COBISS.SI-ID 35956269].
• PETRIČ, Metka. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia : case study. V: KREŠIĆ, Neven (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Groundwater hydrology of springs : engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, cop. 2010, str. 428-441, ilustr. [COBISS.SI-ID 31034157].
• RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 65, no. 8, str. 2259-2272, ilustr. http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, doi: 10.1007/s12665-012-1523-4. [COBISS.SI-ID 34045741].
• DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald (z enoto povezano ime). Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeology journal, ISSN 1431-2174, 2006, vol. 14, str. 1171-1191. [COBISS.SI-ID 20039207].

Doc. dr. Tanja Pipan je docentka za področje biologije.

• CULVER, D. C., PIPAN, T. Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation. Oxford: Oxford University Press, 2014. 258 str., ilustr. ISBN 978-0-19-964617-3.
• CULVER, D. C., PIPAN, T. Subterranean ecosystems. V: LEVIN, Simon Asher (ur.). Encyclopedia of biodiversity. 2nd ed. San Diego [etc.]: Academic Press, 2013, vol. 7, str. 49-62, ilustr.
• CULVER, D. C., PIPAN, T. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). New York: Oxford University Press, 2009. XVI, 254 str., ilustr. ISBN 978-0-19-921992-6. ISBN 978-0-19-921993-3.
• PIPAN, T., CULVER, D. C. Regional species richness in an obligate subterranean dwelling fauna - epikarst copepods. Journal of biogeography, ISSN 0305-0270, 2007, 34, str. 854-861, ilustr.
• PIPAN, T. Epikarst - a promising habitat : copepod fauna, its diversity and ecology : a case study from Slovenia (Europe), (Carsologica, 5). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2005. 101 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6500-90-2.

Prof. dr. Tadej Slabe je redni profesor s področja krasoslovja.

• KNEZ, M., SLABE, T. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, vol. 6, str. 139-156, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, doi: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X.
• KNEZ, M., KOGOVŠEK, J., LIU, H., MULEC, J., PETRIČ, M., RAVBAR, N., SLABE, T. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, doi: 10.1007/s12665-011-1506-x.
• GABROVŠEK, F., KNEZ, M., KOGOVŠEK, J., MIHEVC, A., MULEC, J., PERNE, M., PETRIČ, M., PIPAN, T., PRELOVŠEK, M., SLABE, T., ŠEBELA, S., RAVBAR, N. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, ISSN 0891-2556, 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. http://www.metapress.com/content/184ur670026301h8/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s13146-011-0072-3.
• KNEZ, M., SLABE, T. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009, str. 439-452, ilustr.
• KNEZ, M., SLABE, T. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005, str. 283-288, ilustr.