Biologija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju iz splošne biologije, s pomočjo predstavitve vseh glavnih tem ter izbranih primerov iz posameznega obravnavanega koncepta. Študent se seznani z različnimi nivoji biološke organiziranosti, ter razvije sposobnost razumevanja sestave organizmov iz posameznih organskih sistemov, tkiv, celic, organelov, molekul. Študent razvije veščine razumevanja in razlikovanja med posameznimi strokovnimi izrazi, kot so populacije, združbe, ekosistemi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnov biologije, kemije in fizike.

Vsebina

 • Celica
 • Genetika
 • Mehanizmi evolucije
 • Evolucijska zgodovina biološke raznovrstnosti
 • Rastline – struktura in fukcija
 • Živali – struktura in funkcija
 • Ekologija

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo uvodoma znanje o celici in njenih organelih kot osnovni strukturni in funkcionalni enoti vseh živih organizmov, tako rastlin kot živali. Struktura in funkcija sta povezani na vseh bioloških organizacijskih nivojih. Študenti usvojijo tudi znanje posameznih nivojev biološke organiziranosti. Usposobijo se za njihovo analitično vrednotenje in interpretiranje ter razumevanje energijskih, strukturnih in funkcionalnih povezanosti med posameznimi komponentami organizmov, njihovo evolucijsko zgodovino ter mehanizme evolucije.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Campbell, N. A., Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R. B. 2008. Biology. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. Katalog E-gradivo

Dodatna:

 • Freeman, S. 2008. Biological Science. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. Katalog E-gradivo
 • Keeton, W. T., Gould, J. L., Gould, C. G. 1993. Biological Science (5th edition). W. W. Norton & Company, New York. E-gradivo
 • Lomolino, M. V., Heaney, L. R. 2004. Frontiers of Biogeography. New Directions in the Geography of Nature. Poglavje/chapter 1. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Massachusetts. E-gradivo
 • Matoničkin, I. 1978. Beskralješnjaci. Biologija nižih avertebrata. Školska knjiga, Zagreb. Katalog
 • Matoničkin, I. 1981. Breskralješnjaci. Biologija viših avertebrata. Školska knjiga, Zagreb.
 • Ruppert, E. E., Barnes, R. D. 1994. Invertebrate Zoology (6th edition). Saunders College Publishing, New York. E-gradivo
 • Sket, B., Gogala, M., Kuštor, V. (uredniki) 2003. Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. Katalog
 • Tarman, K. 1992. Osnove ekologije in ekologija živali. Državna založba Slovenije, Ljubljana. Katalog
 • Tome, D. 2006. Ekologija. Organizmi v prostoru in času. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. Katalog
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Opravljen kolokvij in pozitivna ocena iz samostojnega dela (50 %). Izpit (50 %).

Reference nosilca

Prof. dr. Tanja Pipan je izredna profesorica za področje biologije na Univerzi v Novi Gorici

CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation. Oxford: Oxford University Press, 2014. 258 str., ilustr. ISBN 978-0-19-964617-3. [COBISS.SI-ID 36933421]
CULVER, David C., PIPAN, Tanja. Subterranean ecosystems. V: LEVIN, Simon Asher (ur.). Encyclopedia of biodiversity. 2nd ed. San Diego [etc.]: Academic Press, 2013, vol. 7, str. 49-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 35307053]
CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). New York: Oxford University Press, 2009. XVI, 254 str., ilustr. ISBN 978-0-19-921992-6. ISBN 978-0-19-921993-3. [COBISS.SI-ID 29605933]
CULVER, David C., PIPAN, Tanja, SCHNEIDER, Katie. Vicariance, dispersal and scale in the aquatic subterranean fauna of karst regions. Freshwater Biology, ISSN 0046-5070, 2009, issue 4, vol. 54, str. 918-929. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2427.2007.01856.x. [COBISS.SI-ID 27133485]
PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Regional species richness in an obligate subterranean dwelling fauna - epikarst copepods. Journal of biogeography, ISSN 0305-0270, 2007, 34, str. 854-861, ilustr. [COBISS.SI-ID 26450221]