Hidrologija

Cilji in kompetence

Študentje morajo razumeti zakonitosti kroženja vode na in pod zemeljskim površjem ter razpoložljivosti vode. Študentje morajo obvladati procese v hidrološkem ciklu ter tehnike določanja pomembnih hidroloških parametrov. Znanje hidrologije je bistveno za upravljanje z vodnimi viri, kjer je pomebmna kakovost in količina vode, ki je na razpolago za različne rabe.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Hidrologija je osnovni predmet in služi za razumevanje predmetov, ki obravnavajo onesnaženost vode in upravljanje z vodnimi viri. Za njegovo razumevanje je potrebno predhodno znanje iz matematike, statistike, fizike in kemije.

Vsebina

• Opredelitev predmeta predavanj
• Značilnosti vode in njenega kroženja v naravi
• Osnovni pojmi hidrometeorologije
• Padavine in evapotranspiracija
• Hidrografski, hidrološki in hidrogeološki bazeni
• Površinski odtok in hidrološka merjenja
• Infiltracija
• Hidrogeološke značilnosti sedimentov in kamnin
• Vodonosnik
• Podzemni tok vode
• Iztok podzemne vode
• Vodna bilanca
• Hidrologija krasa
• Statistične metode in hidrološko modeliranje
• Hidrogeokemija
• Onesnaženje in zaščita vod
• Upravljanje z vodnimi viri

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Študenti poznajo osnovne pojme hidrologije;
• študenti razumejo zakonitosti kroženja vode v naravi;
• študenti razumejo posebnosti zgradbe in delovanja različnih tipov vodonosnikov;
• študenti poznajo osnovne metode za merjenje in analizo hidroloških parametrov;
• študenti razumejo pomen vodnih virov in poznajo načine za njihovo ustrezno varovanje.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Brilly, M., Šraj, M.: Osnove hidrologije. Ljubljana: FGG, 2000. Katalog

Dodatna:

• Dingman, S.L.: Physical Hydrology. Third Edition.- Waveland Press Inc., Long Grove, Illinois, 2014. E-gradivo
• Younger, P.L.: Groundwater in the Environment. Blackwell Publishing, Oxford, UK & Malden, Massachusetts, 2007. Katalog E-gradivo
• Hidrološki in meteorološki podatki: www.arso.gov.si, www.meteo.si.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (70%), kolokvij iz vaj (30%)

Reference nosilca

Redna profesorica s področja krasoslovja na Univerzi v Novi Gorici

JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka. Measured precipitation vs. effective infiltration and their influence on the assessment of karst systems based on results of the time series analysis. Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694. [Print ed.], 2009, 3-4, vol. 379, str. 304-314, graf. prikazi. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.10.016, doi: doi:10.1016/j.jhydrol.2009.10.016. [COBISS.SI-ID 30775085].

KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Increase of vulnerability of karst aquifers due to leakage from landfills. V: THANH TRAN, Hai (ur.). Geokarst hazards : international symposium on geology, natural resources and hazards in karst regions (GEOKARST 2009), Hanoi, Vietnam, on November 12-15, 2009, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280). Heidelberg: Springer, 2013, vol. 70, issue 2, str. 901-912, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-012-2180-3/fulltext.html, doi: 10.1007/s12665-012-2180-3. [COBISS.SI-ID 35956269].

PETRIČ, Metka. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia : case study. V: KREŠIĆ, Neven (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Groundwater hydrology of springs : engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, cop. 2010, str. 428-441, ilustr. [COBISS.SI-ID 31034157].

RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 65, no. 8, str. 2259-2272, ilustr. http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, doi: 10.1007/s12665-012-1523-4. [COBISS.SI-ID 34045741].

DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald (z enoto povezano ime). Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeology journal, ISSN 1431-2174, 2006, vol. 14, str. 1171-1191. [COBISS.SI-ID 20039207].