Osnove ocenjevanja vplivov na okolje

Cilji in kompetence

Pripraviti študente za delo z zakonodajo in načrtovanjem projektov, ki se nanašajo na ocenjevanje vplivov na okolje na nacionalni, EU in mednarodni ravni.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je povezan in se dopolnjuje s cilji predmetov: Osnove znanosti o okolju, Ekologija, Okolje in družbo, Ekonomika okolja, Varstvo narave in Kmetijstvo in okolje.

Vsebina

• Uvod (sestavine ocene vplivov na okolje, osnovni koncepti, postopek izdelave, namembnost, domet, zgodovina, zakonodaja)
• Ocena vplivov kot mehanizem varstva okolja (načela in cilji varstva okolja, vloga ocene vplivov na okolje v upravnih postopkih, praksa v svetu)
• Poročilo o vplivih na okolje (format-vsebina, prikazovanje rezultatov, veljavnost in uporabnost poročil)
• Ocena vplivov na okolje in planiranje (strateško planiranje, prostorsko - varovalno planiranje, vloga ocene vplivov na okolje pri gospodarskem planiranju)
• Upravni vidiki ocene vplivov na okolje (pravni red, upravni postopek, standardi, udeleženci v postopku, dovoljevanje, udeležba javnosti)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Po zaključenem predmetu bodo študentje:
• poznali namen in vlogo ocenjevanja vplivov na okolje v postopkih odločanja,
• poznali tehnične in socialne/politične omejitve ocene vplivov na okolje,
• poznali upravne postopke ocene vplivov na okolje,
• poznali načine ocenjevanja okoljskih in socialnih vplivov,
• poznali obliko poročanja o vplivih na okolje,
• znali oceniti dejavnike, ki vplivajo na kakovost okoljskega poročila,
• razumeli namen in izvedbo postopkov preverjanja po zaključenem postopku ocenjevanja vplivov.

Temeljna literatura in viri

John Glasson, Riki Therivel, Andrew Chadwick. 2007. Introduction to environmental impact assessment. Routledge, 423 str. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Prisotnost in sodelovanje (20 %), skupinsko projektno delo (40 %), pisni izpit (40 %)

Reference nosilca

Docent za področje Okolje/Assistant professor in the field of Environment

  1. OARGA-MULEC, Andreea, JENSSEN, Petter D., KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, URŠIČ, Matej, GRIESSLER BULC, Tjaša. Zero-discharge solution for blackwater treatment at remote tourist facilities. Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], Nov. 2017, vol. 166, str. 798-805, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317171, doi: doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.002. [COBISS.SI-ID 2312039]

  2. OARGA-MULEC, Andreea, MIHELIČ, Rok, WALOCHNIK, Julia, GRIESSLER BULC, Tjaša. Composting of the solid fraction of blackwater from a separation system with vacuum toilets - Effects on the process and quality. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], 2016, vol. 112, part 5, str. 4683-4690, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.07.080. [COBISS.SI-ID 8230009]

  3. MULEC, Janez, KRIŠTŮFEK, Václav, CHROŇÁKOVÁ, Alica, OARGA-MULEC, Andreea, SCHARFEN, Josef, ŠESTAUBEROVÁ, Martina. Microbiology of healing mud (fango) from Roman thermae Aquae Iasae archaeological site (Varaždinske Toplice, Croatia). Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2015,

  4. MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat : the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, ISSN 1936-0584, Oct. 2015, vol. 8, iss. 7, str. 1326-1334, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 10.1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917] ol. 69, iss. 2, str. 293-306, ilustr., doi: 10.1007/s00248-014-0491-5. [COBISS.SI-ID 37578285]

  5. TODT, Daniel, JENSSEN, Petter D., KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, OARGA-MULEC, Andreea, GRIESSLER BULC, Tjaša. Removal of particles in organic filters in experimental treatment systems for domestic wastewater and black water. Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, ISSN 1093-4529, 2014, vol. 49, iss. 8, str. 948-954, doi: 10.1080/10934529.2014.893795. [COBISS.SI-ID 4696939]

  6. OARGA-MULEC, Andreea, GRIESSLER BULC, Tjaša, JENSSEN, Petter D., MULEC, Janez. Monitoring of microbial indicator groups in organically heavily loaded wastewater treatment systems by using RIDACOUNT kits. Fresenius environmental bulletin, ISSN 1018-4619. [Print ed.], 2012, vol. 21, no. 12a, str. 3886-3893. [COBISS.SI-ID 4494