Strategije in tehnologije za zmanjševanje onesnaženja ozračja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni namen je seznaniti študente z najpomembnejšimi viri onesnaženja ozračja, zakonskimi predpisi in metodami nadzora onesnaženosti zraka v primeru točkovnih in drugih emisijskih virov. Dejanski problemi onesnaževanja ozračja v Sloveniji, Evropi in ZDA bodo služili kot ilustracija za lažje razumevanje težav in rešitev v primeru onesnaženosti ozračja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predhodno znanje splošne kemije.

Vsebina

• Značilnosti, viri in učinki zračnih polutantov
• Zakonodaja strategije za zmanjševanje onesnaževanja iz točkovnih virov
• Zakonodaja strategije za zmanjševanje onesnaževanja iz premičnih virov ter primer strategije nadzora onesnaževanja zraka v Sloveniji
• Področja varstva okolja
• Meteorologija onesnaženja ozračja ter nadzor zračnega onesnaženja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti razumejo in znajo razložiti osnovne koncepte (i) značilnosti zračnih polutantov, (ii) standardov (študenti pridobijo znanje o standardih za kakovost zraka notranjih prostorov in o emisijskih standardih, (iii) virov zračnega onesnaženja, (iv) vplivov različnih zračnih polutantov, (v) merjenja zračnega onesnaženja (seznanijo se z okoljskim vzorčenjem, vzorčenjem na viru, lokacijo vzorčenja, hitrostjo črpanja, relativno vlago, določevanjem velikosti delcev), (vi) upravljanjem s kakovostjo zraka (naučijo se o najnovejših analitskih metod, toksičnosti ozona, zmanjšanju toplogrednih plinov ter industrijskih okoljskih pristopih in okoljskih zakonih), (vii) nadzor (razumejo difuzijo emisij in kako se le-te tako redčijo v ozračju ter metode za nadzor emisij onesnaževal v zrak).
Prek izdelave seminarske naloge se študenti naučijo izbrano problematiko, vezano na eno izmed zgoraj navedenih tematik, predstaviti in prediskutirati z ostalimi študenti.

Temeljna literatura in viri

• C. D. Cooper, F. C. Alley: Air Pollution Control. A design Approach, Waveland Press Inc., Prospect Heights, 1994.
• Lawrence K. Wang, Norman C. Pereira, Yung-Tse Hung: Air Pollution Control Engineering, Springer Scinec+Business Media LLC, 2004
• Karl B. Schnelle, Jr., Charles A. Brown: Air Pollution Control Technology Handbook, CRC Press, 2002
• Barbara J. Finlayson-Pitts, James N. Pitts, Jr: Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere, Academic Press 1999

Podrobnejša literatura pri določenih poglavjih/Further reading for specific topics:
• Taking Toxics Out of the Air, US EPA, www.epa.gov/air/ (202) 564-7400
• Air Pollution Control Priorities and Methods: Handbook of Chemical Technology and Pollution Control (Third Edition) (2005) 71–103
• European Commission Directive 2000/39/EC A first list of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELV): http://www.hse.gov.uk/consult/condocs/cd166.pdf
• Wikipedia – Air Pollution: http://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
• Wikipedia – Scrubber for Air Pollution Control: http://en.wikipedia.org/wiki/Scrubber
• Institute of Clean Air Companies (ICAC) – Brief Descriptions of Air Pollution Control Technologies: http://www.icac.com/default.asp?page=Control_Technologies

Načini ocenjevanja

• Seminarska naloga (30 %) • Pisni izpit (60 %) • Ustni izpit (10 %)

Reference nosilca

Docentka s področja kemije na Univerzi v Novi Gorici

Dr. Minoo Tasbihi je od leta 2007 mlada raziskovalka v Laboratoriju za raziskave o okolju. S strani ARRS-ja je pridobila štipendijo za doktorski študij, svoje doktorsko delo pa je zagovarjala decembra 2010. Leta 2011 je začela s post-doktorskim izobraževanjem na Eindhoven University of Technology v Eindhovnu na Nizozemskem, od koder se je zaradi porodniškega dopusta vrnila že v letu 2012. Dr. Minoo Tasbihi dela kot raziskovalna asistentka, vključena je v različne projekte in mentorira tako dodiplomske kot doktorske študente pri laboratorijskem delu. Letos je bila izvoljena v naziv docentke za področje kemije. Objavila je 9 znanstvenih člankov in ima več kot 87 citacij.

Dr. Minoo Tasbihi is a young researcher at the Laboratory for Environmental Research since December 2007. She was chosen to receive a PhD fellowship granted by Slovenian Research Agency. She defended her PhD work in December 2010 . In 2011 she got a postdoctoral position at Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands. Due to maternity leave she returned to Slovenia already in 2012. Dr. Minoo Tasbihi works as a research assistant, she is involved in different projects and she is consulting our diploma and Ph.D. students in the laboratory as well. This year she was promoted to the Assistant Professor position for Chemistry. She has published 9 scientific articles and she holds over 87 citations.

  1. TASBIHI, Minoo, KETE, Marko, RAICHUR, Ashok M., NOVAK TUŠAR, Nataša, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Photocatalytic degradation of gaseous toluene by using immobilized titania/silica on aluminum sheets. Environ. sci. pollut. res. int.. [Print ed.], 2012, vol. 19, no. , p. 3735-3742, doi:10.1007/s11356-012-0864-6. [COBISS.SI-ID 2561531]
  2. TASBIHI, Minoo, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, ČERNIGOJ, Urh, JIRKOVSKÝ, Jaromír, BAKARDIJEVA, Snejana, NOVAK TUŠAR, Nataša. Photocatalytic oxidation of gaseous toluene on titania/mesoporous silica powders in a fluidized-bed reactor. Catal. today. [Print ed.], 2011, vol. 161, p. 181-188, doi: 10.1016/j.cattod.2010.08.015. [COBISS.SI-ID 1544955]
  3. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, ŠULIGOJ, Andraž, KETE, Marko, TASBIHI, Minoo. Fotokatalitske tanke plasti in njihova uporaba = Photocatalytic thin films and their application. Vakuumist, dec. 2011, letn. 31, št. 4, p. 4-9. [COBISS.SI-ID 25628711]
  4. TASBIHI, Minoo, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Titania-containing mesoporous silica powders: structural properties and photocatalytic activity towards isopropanol degradation. J. photochem. photobiol.,A Chem.. [Print ed.], 2010, vol. 216, no. 2/3, p. 167-178, doi: 10.1016/j.jphotochem.2010.07.011. [COBISS.SI-ID 1545211]
    1. TASBIHI, Minoo, NGAH, Che Rohaida, AZIZ, Norashid, MANSOR, Anis, ZUHAIRI ABDULLAH, Ahmad, KEAT TEONG, Lee, RAHMAN MOHAMED, Abdul. Lifetime and regeneration studies of various supported TiO2 photocatalysts for the degradation of phenol under UV-C light in a batch reactor. Ind. eng. chem. res.. [Print ed.], 2007, vol. 46, no. 26, p. 9006-9014. [COBISS.SI-ID 1046523]