Strategije in tehnologije za ravnanje z odpadki

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente s principi za razvoj strategije ravnanja z odpadki, npr. Z uporabo analize življenjskega kroga ter praktičnimi prikazi razvoja strategije. Predstavljene so tudi naprednejše in bolj zahtevne tehnologije ravnanja z odpadki, ki nakazujejo trende v prihodnosti.
Slušatelji pridobijo razumevanje trenutnih trendov in pricipov ravnanja z odpadki ter spoznajo razvoj novih tehnologij ravnanja z odpadki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet obravnava naslednja področja:

  • komunalni odpadki
  • mehanizmi nastanka izcednih vod na komunalnih deponijah
  • ravnanje z živalskimi odpadki
  • Predmet obravnava naslednja področja: • Spoznavanje strategij za ravnanje z odpadki • Razvoj strategij za ravnanje z odpadki in uporaba analize življenjskega kroga • Napredne metode termične obdelave odpadkov • Napredne metode zbiranja odpadkov • Specifični primeri ravnanja z odpadki (npr. Nevarni odpadki, odpadki iz bolnišnic ipd.) • Recikliranje odpadkov • Rudarjenje odpadkov in drugi trendi v razvoju

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo sposobnost samostojne presoje realnih strateških možnosti in tehnologij ravnanja z odpadki, kar jih usposablja za opravljanje odgovornih odločevalskih del povezanih z ravnanjem z odpadki. Na osnovi pridobljenega znanja znajo ugotoviti tipe odpadkov ter oceniti primernost postopkov za njihovo odstranitev in obdelavo. Imajo sposobnost prispevati k načrtovanju sitemov ravnanja z odpadki.

Temeljna literatura in viri

  • H. W. Gottinger: Economic Models and Applications of Solid Waste Management, Harwood Academic Publishers, Langhorne, 1991.
  • Nova znanstvena literatura (npr. Waste Management Journal E-gradivo)

Načini ocenjevanja

• Seminar (20 %) • Pisni izpit (40 %) • Ustni izpit (40 %)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje strojništva na Univerzi v Novi Gorici.

GJERKEŠ, Henrik, MALENŠEK, Jože, SITAR, Anže, GOLOBIČ, Iztok. Product identification in industrial batch fermentation using a variable forgetting factor. Control engineering practice, ISSN 0967-0661. [Print ed.], Oct. 2011, vol. 19, iss. 10, str. 1208-1215, doi:10.1016/j.conengprac.2011.06.011. [COBISS.SI-ID 11995931]

GOLOBIČ, Iztok, PETKOVŠEK, Jure, GJERKEŠ, Henrik, KENNING, D.B.R. Horizontal chain coalescence of bubbles in saturated pool boiling on a thin foil. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 54, iss. 25/26, str. 5517-5526, doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.07.039. [COBISS.SI-ID 11996187]

GJERKEŠ, Henrik. Harmonizacija ekologije, ekonomije in sociale na energetski način. Didakta, ISSN 0354-0421, feb. 2013, letn. 22[!], št. 160, str. 14-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 2677755]

GJERKEŠ, Henrik, PAPLER, Drago, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana. Sustainable development of power generation in Slovenia. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Development and implementation of enhanced technologies 2011 : proceedings of the 3rd AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 29th-30th, 2011. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES, 2011, str. 51-58. [COBISS.SI-ID 2052603]

ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, GJERKEŠ, Henrik. Sustainable energy networks : a hub for nearly zero energy buildings : presented at 3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS-3), 07-09 July, 2013, Nisyros, Greece. Nisyros: ELCAS-3, 9. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 2911483]