Transport in pretvorba onesnažil v okolju

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati študentu osnovna znanja, ki so pomembna za razumevanje transporta in pretvorbe snovi, izpuščenih v naravno okolje. Osnovni principi so prikazani na problemih onesnaževanja zraka, podtalnice, rek, rečnega ustja, obale in oceanov. Primeri vključujejo kisel dež, Černobilsko nesrečo, troposferski ozon, ozonsko luknjo in eutrofikacijo površinskih voda.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Matematična analiza, osnove modeliranja okoljskih procesov (vsebine obravnavane pri predmetu Modeliranje na prvi stopnji), osnove fizike in kemije.

Vsebina

• Osnove parcialnih diferencialnih enačb;
• Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb;
• Ohranitveni zakoni;
• Osnove dinamike fluidov;
• Transportni pojavi, difuzija, disperzija;
• Kinetika kemijskih reakcij;
• Biološka poraba kisika,
• Odpadki z veliko porabo kisika v rekah;
• Kakovost vode v rekah in jezerih, rečnih ustjih, podtalnici;
• Uvod v onesnaženost zraka;
• Uvod v dinamiko podnebja.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo:

• sposobni sinteze matematičnega modela realističnih procesov;
• znali opraviti simulacijo modelov na dostopnih orodjih za primere enostavnih geometrij;
• sposobni bodo analizirati zahteve pri snovanju posegov v okolje na podlagi numerične simulacije.

Temeljna literatura in viri

  • G. M. Masters: Introduction to environmental Engineering and Science, Prentice Hall, 2nd Edition, 1997. Katalog
  • J. L. Schnoor: Environmental Modeling: Fate and Transport of Pollutants in Water, Air and Soil, Wiley Interscience, 1996. Katalog E-gradivo
  • H. B. Fischer, E. J. List, R. C. Y. Koh: Mixing in Inland and Coastal Waters, Imberger and N.H. Brooks, Academic Press, 1979.E-gradivo

Načini ocenjevanja

Opravljene domače naloge (40 %), pisni izpit (50 %), ustni izpit (10 %)

Reference nosilca

Docent za področje kemija na Univerzi v Novi Gorici

  • OORT, Pouline M. van, WHITE, Iain R., AHMED, Waqar, JOHNSON, Craig, BANNARD-SMITH, Jonathan, FELTON, Timothy, BOS, Lieuwe D., GOODACRE, Royston, DARK, Paul, FOWLER, Stephen J. Detection and quantification of exhaled volatile organic compounds in mechanically ventilated patients : comparison of two sampling methods. Analyst, ISSN 1364-5528. [Online ed.], 2021, vol. 146, no. 1, str. 222-231, ilustr. https://doi.org/10.1039/C9AN01134J, doi: 10.1039/C9AN01134J.

  • BEALE, David J., JONES, Oliver A. H., KARPE, Avinash V., OH, Ding Y., WHITE, Iain R., KOUREMENOS, Konstantinos A., PALOMBO, Enzo A. Breathomics and its application for disease diagnosis : a review of analytical techniques and approaches. V: CUMERAS, Raquel (ur.). Volatile organic compound analysis in biomedical diagnosis applications. Oakville; Waretown: Apple Academic Press. cop. 2018, str. 159-194, ilustr.

  • SONDERFELD, Hannah, WHITE, Iain R., GOODAL, Iain C. A., HOPKINS, James R., LEWIS, Alastair C., KOPPMANN, Ralf, MONKS, P. S. What effect does VOC sampling time have on derived OH reactivity?. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, May 2016, vol. 16, iss. 10, str. 6303-6318, ilustr., doi: 10.5194/acp-16-6303-2016.

CORDELL, Rebecca L., WHITE, Iain R., MONKS, Paul S. Validation of an assay for the determination of levoglucosan and associated monosaccharide anhydrides for the quantification of wood smoke in atmospheric aerosol. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2014, vol. 406, no. 22, str. 5283-5292, ilustr., doi: 10.1007/s00216-014-7962-x.

  • BARBER, Shane, BLAKE, Robert S., WHITE, Iain R., MONKS, P. S., REICH, Fraser, MULLOCK, Steve, ELLIS, Andrew Michael. Increased sensitivity in proton transfer reaction mass spectrometry by incorporation of a radio frequency ion funnel. Analytical chemistry, ISSN 0003-2700. [Print ed.], 2012, vol. 84, no. 12, str. 5387-5391, ilustr., doi: 10.1021/ac300894t. [COBISS.SI-ID 5420283],

  • PRADHAN, M., LINDLEY, R. E., GRILLI, R., WHITE, Iain R., MARTIN, Damien, ORR-EWING, A. J. Trace detection of C2H2C2H2 in ambient air using continuous wave cavity ring-down spectroscopy combined with sample pre-concentration. Applied physics. B, Lasers and optics, ISSN 0946-2171. Tiskana izd., 2008, vol. 90, iss. 1, str. 1-9, ilustr., doi: 10.1007/s00340-007-2833-1.