Oceanografija in varovanje priobalnega morja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Pridobitev potrebnih znanj o zgradbi in sestavi oceanov in morij kot bistvenih rezervoarjev toplote in vodne pare, ki vplivajo na klimatske spremembe na Zemlji ter na življenje v priobalnem pasu. Študenje se seznanijo s potrebnimi znanji o zgradbi oceanov in morij in z osnovami dinamičnih procesov, ki v njih potekajo. Predmet pomeni skelet potrebnih znanj o morju tako za diplomante, ki se bodo po diplomi ukvarjali s klimatskimi problemi in s transporti polutantov na velike razdalje, kot tudi za diplomante, ki bodo ekološka znanja uporabili pri zaposlitvi v obalnem pasu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predhodne osnove fizike in kemije povsem zadoščajo za obravnavo snovi, ki tudi zahteva elementarno znanje matematične analize in numeričnih metod. Predmet Oceanografija je vsebinsko povezana predvsem s predmeti, kot so: Ekologija morja, Meteorologija, Hidrologija, Monitoring okolja ter Modeliranje.

Vsebina

Opisna oceanografija, osnove dinamične oceanografije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje razumejo osnovne procese, ki se v morjih odvijajo. Znajo ovrednotiti bistvene antropogene in naravne vplive na lastnosti morij, kot so cirkulacija, termohaline lastnosti in porazdelitev onesnaževal. Znajo oceniti prostorsko in časovno variabilnost okoljskih količin.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Pickard, G. L. in W. L. Emery, 1990. Descriptive Physical Oceanography. Butterworth-Heinemann, 320 str. Katalog
 • Pickard, G. L. in S. Pond, 1983. Introductory Dynamical Oceanography. Butterworth-Heinemann, 349 str. E-gradivo

Dodatna:

 • Beer, T., 1983: Environmental Oceanography. Pregamon Press, 262 str. E-gradivo
 • Tolmazin, D., 1985: Elements of Dynamic Oceanography. Chapman and Hall, 181 str. E-gradivo
 • Pugh, D. T., 1987: Tides, Surges and Mean-Sea Level. John Wiley, 472 str. E-gradivo
 • Cushman-Roisin, B., 1994: Introduction to Geophysical Fluid Dynamics. Prentice Hall, 320. E-gradivo
 • Emery, W. J. in R. E. Thomson, 1998: Data Analysis Methods in Physical Oceanography. Pergamon Press, 634 str.E-gradivo

Načini ocenjevanja

Kolokvij in seminarska naloga (75 %), ustni izpit (25 %)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

1.01 Izvirni znanstveni članek
1. RAMŠAK, Vanja, MALAČIČ, Vlado, LIČER, Matjaž, KOTNIK, Jože, HORVAT, Milena, ŽAGAR, Dušan. High-resolution pollutant dispersion modelling in contaminated coastal sites.Environmental research, ISSN 0013-9351, avg. 2013, št. 125, str. 103-112, ilustr., doi: 10.1016/j.envres.2012.12.013. [COBISS.SI-ID 6203745]

 1. RAICICH, Fabio, MALAČIČ, Vlado, CELIO, Massimo, GIAIOTTI, D., CANTONI, Carolina, COLUCCI, Renato R., ČERMELJ, Branko, PUCILLO, A. Extreme air-sea interactions in the Gulf of Trieste (North Adriatic) during the strong Bora event in winter 2012. Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2013, vol. 118, no. 1, str. 5238-5250, doi:10.1002/jgrc.20398. [COBISS.SI-ID 2934607]
 2. COSOLI, Simone, LIČER, Matjaž, VODOPIVEC, Martin, MALAČIČ, Vlado. Surface circulation in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea) from radar, model, and ADCP comparisons.Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2013, vol. 118, issue 11, str. 6183-6200. http://dx.doi.org/10.1002/2013JC009261, doi: 10.1002/2013JC009261. [COBISS.SI-ID2965071]
 3. MIHANOVIĆ, Hrvoje, VILIBIĆ, Ivica, CARNIEL, S., TUDOR, M., RUSSO, A., BERGAMASCO, A., BUBIĆ, N., LJUBEŠIĆ, Z., VILIČIĆ, Damir, BOLDRIN, A., MALAČIČ, Vlado, CELIO, Massimo, COMICI, Cinzia, RAICICH, F. Exceptional dense water formation on the Adriatic shelf in the winter of 2012. Ocean Science, ISSN 1812-0784, 2013, vol. 9, no. 3, str. 561-572, graf. prikazi. http://www.ocean-sci.net/9/561/2013/os-9-561-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 2814031]
 4. MALAČIČ, Vlado, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin. Topographic control of wind-driven circulation in the northern Adriatic. Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2012, vol. 117, št. C06032, str. 1-16, doi: 10.1029/2012JC008063. [COBISS.SI-ID 2595663]