Radioekologija

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Radioekologija je posredovati študentom osnovna znanja o izvoru radioaktivnosti v okolju, načinih prenosa radioaktivnih elementov preko zraka, tal in vode v rastline, živali in človeka, ter o vplivih radioaktivnega sevanja na organizme. Tako bi študente usposobili za pravilno ocenjevanje nevarnosti, ki jo posamezni viri radioaktivnosti pomenijo za okolje in človeka ter za napovedovanje možnih scenarijev in posledic v primeru jedrskih nesreč.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno osnovno znanje matematike, fizike in kemije iz prejšnjih letnikov. Predmet se navezuje na predmet Radioaktivnost in zaščita pred sevanji.

Vsebina

• Osnovna načela radioekologije
• Vrste radioaktivnih preobrazb in naravne radioaktivne verige
• Izvor radionuklidov v okolju
• Razširjenost radionuklidov v ekosistemih in njihovo širjenje
• Posledice ionizirnih sevanj na ekosisteme
• Radionuklidi v jedrski industriji
• Jedrske nesreče

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje bodo usposobljeni prepoznati nevarnost kontaminacije okolja zaradi prisotnosti radionuklidov (rudarjenje, jedrska industrija, medicina, raziskave, druge tehnologije) in ogroženosti ljudi zaradi povečanega sevanja in bodo znali ravnati z radioaktivnimi snovmi.

Temeljna literatura in viri

 • V. Valković, 2000: Radioactivity in the Environment, Elsevier, Amsterdam.
 • E. Van der Stricht & R. Kirchmann (Editors), 2001: Radioecology - Radioactivity & Ecosystems, Fortemps, Liege.
 • M. Eisenbud & T. Gesell, 1997: Environmental Radioactivity, 3rd Edition, Academic Press, San Diego. E-gradivo
 • M. Pöschl & L. M. L. Nollet (Editors), 2007: Radionuclide Concentrations in Food and the Environment, Taylor & Francis, New York. E-gradivo
 • H. D. Livingston (Editor), 2004: Marine Radioactivity, Elsevier, Amsterdam.
 • J. Magill, J. Galy, 2005: Radioactivity - Radionuclides - Radiation, Springer Verlag and European Communities. Katalog

Načini ocenjevanja

Seminar (50 %), ustni izpit (50 %)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja radioaktivnost na Mednarodna podiplonska šola Jožefa Stefana.

Bibliografija / Bibliography

 1. VAUPOTIČ, Janja, ŽVAB ROŽIČ, Petra, BARIŠIĆ, Delko. Environmental aspect of radon potential in terra rossa and eutric cambisol in Slovenia. Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 66, no. 1, str. 223-229, doi: 10.1007/s12665-011-1228-0. [COBISS.SI-ID 25187623].
 2. VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, KOBAL, Ivan, ŽVAB ROŽIČ, Petra, KOZAK, Krzysztof, MAZUR, Jadwiga, KOCHOWSKA, Elzbieta, GRZĄDZIEL, Dominik. Radon concentration in soil gas and radon exhalation rate at the Ravne fault in NW Slovenia. Natural Hazards and Earth System Sciences, ISSN 1561-8633, 2010, vol. 10, no. 4, str. 895-899. [COBISS.SI-ID 23572519].
 3. VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan, KRIŽMAN, Milko. Background outdoor radon levels in Slovenia. Nukleonika, ISSN 0029-5922, vol. 55, no. 4, 2010. Warszawa: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2010, vol. 55, no. 4, str. 579-582. [COBISS.SI-ID 24097831].
 4. VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, KOTNIK, Jože, HORVAT, Milena, PIRRONE, Nicola. Dissolved radon and gaseous mercury in the Mediterranean seawater. Journal of Environmental Radioactivity, ISSN 0265-931X. [Print ed.], 2008, issue 7, vol. 99, str. 1068-1074, [COBISS.SI-ID 21696551].
 5. POPIT, Andreja, VAUPOTIČ, Janja, KUKAR, Nataša. Systematic radium survey in spring waters of Slovenia. Journal of Environmental Radioactivity, ISSN 0265-931X. [Print ed.], 2004, vol. 76, str. 337-347. [COBISS.SI-ID 18343207].