Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev strokovne terminologije v angleškem jeziku.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
poznavanje temeljne strokovne terminologije v angleškem jeziku, ki se nanaša na področje poslovnih šudij in managementa;
osvojiti principe uspešne poslovne komunikacije v angleškem jeziku;
utrditi principe angleške slovnice;
osvojiti temeljne veščine kritičnega razmišljanja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno srednjošolsko znanje (raven mature) splošne angleščine.

Vsebina

Analiza besedil na temo poslovnih študij in menadžmenta.
Poslovno komunicranje, poslovni sestanek, poročilo, predstavitev.
Principi uspešne komunikacije.
Principi uspešne predstavitve.
Kulturni in socialni kontekst rabe poslovnega angleškega jezika.
Principi angleške slovnice.
Angleški časi.
Slovnične vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi besedilne analize in analize specifičnih pojmovov. Sledijo detaljne analize tekstov, pojasnitev ključnih pojmov, ter samostojna refleksija študentov o obravnavanih pojmih in temah. Dober del predavanj je posvečen bogatenju besedinega zaklada in pojmovlja, ter razumevanju pomebnosti kritičnega mišljenja v akademskem in strokovnem, ter poslovnem kontekstu.

Na vajah, poudarek je na razumevanju slovnice kot arhitekture jezika; studentje vadijo temelje angleške slovnice, predvsem čase, in na ta način stabilizirajo in izboljšajo že obstoječe individualno znanje aangleškega jezika.

Temeljna literatura in viri

Klemke, E. D., Hollinger, R., Rudge, D. W. 1998. Introductory Readings in the Philosophy of Science. Prometheus Books.
Murphey, Raymond. 2012. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Powell, Mark. 2011. Presenting in English. Andover: Heinle.
Swan, M., Walter, C. 2004. The Good Grammar Book with Answers. Oxford: Oxford University Press.
Tillyard, E. M. W. 1960. The Elisabethan World Picture. Randon House: Vintage Books.
Revija The Economist

Načini ocenjevanja

pisni izpit, ustni izpit (predstavitev) 70/30

Reference nosilca

Mag. Milena Kovačević
prof. angleškega jezika in književnosti
in primerjalne književnosti, lektorica za angleški jezik, redno zaposlena na UNG

Po študiju angleškega jezika in književnosti in primerjalne književnosti na Univerzi v Zagrebu, prof. Kovačević je bila tri leta leta raziskovalka na mednarodnem projektu anglistike Filozofske fakultete v Zagrebu. Po projektu, osem let je bila svetovalka za britansko izobraževanje v britanski kulturni diplomaciji (British Council Zagreb). Kot profesorica angleškega jezika in književnosti in primerjalne književnosti, prof. Kovačević je nosilka predmeta Angleški jezik na fakultetah Univerze v Novi Gorici, Slovenija (od leta 2003). Prof. Kovačević je imela predavanja na univerzah v Franciji, Angliji, Danskem, Italiji, Grčiji.
Nagrada: Rektorjeva nagrada Univerze v Zagrebu.

Izbrane objave:
1. KOVAČEVIĆ, Milena. The undiscovered self. The D. H. Lawrence Society Newsletter, ISSN 0147-2739, Autumn 2020, str. 39-45. [COBISS.SI-ID 46210819]
2. KOVAČEVIĆ, Milena. On human sensitivity. The D. H. Lawrence Society Newsletter, ISSN 0147-2739, Spring 2018, str. 10-19. [COBISS.SI-ID 5168379]
3. KOVAČEVIĆ, Milena. The logic of the soul and the power of the self. Etudes lawrenciennes, ISSN 0994-5490, 2009, no. 40, str. 109-117. [COBISS.SI-ID 1391611]
4. KOVAČEVIĆ, Milena. The notions of reality and unreality in D. H. Lawrence. Etudes lawrenciennes, ISSN 0994-5490, 2008, no. 38, str. 53-61. [COBISS.SI-ID 1005563]
5. KOVAČEVIĆ, Milena. Language and culture : reflections, experience. European English Messenger, ISSN 0960-4545, autumn 2007, vol. 16, 2, str. 37-41. [COBISS.SI-ID 821755]
6. KOVAČEVIĆ, Milena. Istraživanja o usvajanju drugoga i/ili stranoga jezika : suvremeni pravci razvoja. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2009, vol. 38, no. 2, str. 159-168.[COBISS.SI-ID 1344251] 7. KOVAČEVIĆ, Milena. Istraživanja engleskoga kao prvoga i drugoga jezika. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2006, vol. 35, no. 4, str. 395-405. [COBISS.SI-ID 646395]
8. KOVAČEVIĆ, Milena. Strategije usvajanja stranog jezika - teorijska ishodišta. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1999, vol. 28, no. 3-4, str. 137-148. [COBISS.SI-ID 646651]
9. KOVAČEVIĆ, Milena. Filozofska i lingvistička semantika. Strani jezici : časopis za primijenjenu
lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1994, vol. 23, no. 1, str. 8-21. [COBISS.SI-ID 651771]
10. KOVAČEVIĆ, Milena. Usvajanje jezika na morfo-sintaktičkoj razini u djece rane dobi. Strani jezici :časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1993, vol. 22, no. 3-4, str. 224-238. [COBISS.SI-ID 646907]
11. KOVAČEVIĆ, Milena. Nastava jezika u ranoj dobi : razvoj nastavnikove samospoznanje. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2007, vol. 36, no. 3, str. 199-206. [COBISS.SI-ID 756219]
12. KOVAČEVIĆ, Milena. Britansko obrazovanje danas. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1998, vol. 27, no. 2, str. 91-99. [COBISS.SI-ID 652027]