Poslovni informacijski sistemi

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov uporabe informacijskih tehnologij v poslovanju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- znanja osnovnih konceptov s področja informacijskih sistemov in podlaga za razumevanje metodologij in tehnik za razvoj informacijskih sistemov,
- poznavanje programskih orodij za podporo posameznim fazam razvoja informacijskih sistemov, ki so: snovanje, uvajanje, delovanje in vzdrževanje poslovnih informacijskih sistemov in podsistemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetu Osnove IKT in Elektrotehnika.

Vsebina

 1. Uvod
 2. Osnovni pojmi
 3. Poslovni informacijski sistemi (IS)
 4. Metodološki in tehnološki vidiki razvoja IS
 5. Osnove SQL
 6. Modeliranje poslovnih informacijskih sistemov
 7. E-poslovanje
 8. Etika in varnost informacijskih sistemov
 9. Sistemi za podporo pri odločanju in ekspertni sistemi
 10. Osnove podatkovnega rudarjenja v kontekstu informacijskih sistemov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• Poglobljeno znanje temeljnih konceptov uporabe informatike v poslovanju
• Poznavanje osnovnih konceptov procesa analize, načrtovanja in izdelave informacijskih sistemov
• Poznavanje področja informacijske varnosti
• Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja in odgovori, primeri reševanja problemov)
• Individualno in skupinsko raziskovalno, projektni in seminarsko delo
• Individualne in skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj)
• Sodelovanje na daljavo z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije

Temeljna literatura in viri

• Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems: Analysis, Design and Practice. Pearson Education Canada, 2008.
• Reiner, K.R., Prince, B., Cegielski, C.: Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Bussiness, Wiley, 2017.
• Dennis, A., Wixom, B.H., Tegarden, D.: System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach, Wiley, 2015
• Power, D.J.: Decision Support, Analytics, and Business Intelligence, Business Expert Press, 2013.
• Beaulieu, A.: Learning SQL, O’Reilly Media, 2009.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): pisni izpit (50%), projekt/seminarska naloga (50%) 50/50

Reference nosilca

Dr. Aneta Trajanov, docentka za področje računalništva in informatike, je raziskovalka na Odseku za Tehnologije Znanja na Inštitutu Jožef Stefan in docentka na Univerzi v Novi Gorici. Doktorirala je na področju strojnega učenja leta 2010 na Mednarodni Podiplomski Šoli Jožefa Stefana. Podoktorski študij je opravila na Inštitutu Ruđer Bošković v Zagrebu v letu 2015-2016. Njena glavna raziskovana področja so strojno učenje in odkrivanje znanja iz okolijskih podatkov, sistemi za podporo pri odločanju, induktivno logično programiranje in odkrivanje enačb. Dela na več Evropskih in nacionalnih projektov na področju agro-ekologije, kjer uporablja različne metode strojnega učenja za analizo (agro)ekoloških podatkov.

Izbrane objave

 1. SANDÉN, Taru, TRAJANOV, Aneta, SPIEGEL, Heide, KUZMANOVSKI, Vladimir, SABY, Nicolas, PICAUD, Calypso, HENRIKSEN, Christian B. H., DEBELJAK, Marko. Development of an agricultural primary productivity decision support model: a case study in France. Frontiers in environmental science, ISSN 2296-665X, 2019, vol. 7, str. 58-1-58-13, doi: 10.3389/fenvs.2019.00058. [COBISS.SI-ID 32342311]

 2. BAMPA, Francesca, TRAJANOV, Aneta, DEBELJAK, Marko, et al. Harvesting European knowledge on soil functions and land management using multi%criteria decision analysis. Soil use and management, ISSN 0266-0032, 2019, vol. 35, no. 6, spec. iss., str. 6-20, doi: 10.1111/sum.12506. [COBISS.SI-ID 32292903]

 3. TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, RÉAL, Benoît, MARKS PERREAU, Jonathan, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko. Modeling the risk of water pollution by pesticides from imbalanced data. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2018, vol. 25, no. 19, str. 18781-18792,doi: 10.1007/s11356-018-2099-7.[COBISS.SI-ID 31356967]

 4. TRAJANOV, Aneta, SPIEGEL, Heide, DEBELJAK, Marko, SANDÉN, Taru. Using data mining techniques to model primary productivity from international long-term ecological research (ILTER) agricultural experiments in Austria. Regional environmental change, ISSN 1436-3798, [in press] 2018, 15 str., doi: 10.1007/s10113-018-1361-3. [COBISS.SI-ID 31437607]

 5. TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, LEPRINCE, Florence, RÉAL, Benoît, DUTERTRE, Alain, MAILLET-MEZERAY, Julie, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko. Estimating drainage periods for agricultural fields from measured data : data-mining methodology and a case study (La JailliÈRe, France. Irrigation and drainage : International commission on irrigation and drainage, ISSN 1531-0353. [Print ed.], 2015, vol. 64, no. 5, str. 703-516, doi: 10.1002/ird.1933. [COBISS.SI-ID 28858919]

 6. KUZMANOVSKI, Vladimir, TRAJANOV, Aneta, LEPRINCE, Florence, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko. Modeling water outflow from tile-drained agricultural fields. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, feb. 2015, vol. 505, str. 390-401, doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.10.009. [COBISS.SI-ID 28041255]

 7. DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, STOJANOVA, Daniela, LEPRINCE, Florence, DŽEROSKI, Sašo. Using relational decision trees to model out-crossing rates in a multi-field setting. V: JORDÁN, Ferenc (ur.), SCOTTI, Marco (ur.). Proceedigs of the 7th ECEM, European Conference on Ecological Modelling, 30 May - 2 June 2011, Riva el Garda, Italy, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 245, 2012). Amsterdam: Elsevier. 2012, vol. 245, str. 75-83, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2012.04.015. [COBISS.SI-ID 25848103]

 8. TRAJANOV, Aneta. Analysis of results of ecological simulation models with machine learning. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, jun. 2011, vol. 35, no. 2, str. 285-286. [COBISS.SI-ID 24882471]

 9. TRAJANOV, Aneta, TODOROVSKI, Ljupčo, DEBELJAK, Marko, DŽEROSKI, Sašo. Modelling the outcrossing between genetically modified and conventional maize with equation discovery. Ecological modelling, ISSN 0304-3800. [Print ed.], 2009, vol. 220, no. 8, str. 1063-1072. [COBISS.SI-ID 22574375]

 10. TRAJANOV, Aneta, VENS, Celine, COLBACH, Nathalie, DEBELJAK, Marko, DŽEROSKI, Sašo. The feasibility of co-existence between conventional and genetically modified crops : using machine learning to analyse the output of simulation models. V: Proceedings of ICEM 2006, International Conference on Ecological Modelling, Mamaguchi, Japan : 28 August - 1 September 2006, Yamaguchi University, Japan, (Ecological modeling, ISSN 0304-3800, Vol. 215, no. 1/3, 2008). Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co. 2008, issues 1-3, vol. 215, str. 262-271, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2008.02.031. [COBISS.SI-ID 21667367]