Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje

Cilji in kompetence

• Ozaveščanje o značilnostih skupine in skupinske dinamike.
• Pridobivanje teoretičnih in praktičnih predpostavk za učinkovito vodenje skupine ljudi in odločanje.
• Razumevanje komunikacijskih veščin, ki so temelj uspešnih medsebojnih odnosov v organizaciji.
• Razumevanje in praktična uporaba medkulturnih razlik, ki jih vodja mora upoštevati glede na mednarodno umestitev organizacije.
• Kompetence s področja dobrega poslušanja, kot podlage uspešnega komuniciranja v mednarodnem prostoru
• Upoštevanje temeljnih izhodišč uspešnega poslovnega komuniciranja nasploh, kar je poglavitno izhodišče za uspešnost nasploh; na domačem in na tujem trgu!

Vsebina

 1. Predstavitev ciljev, namena študija, predstavitev literature in načina dela.
 2. Uvod v družboslovne znanosti; obča in posebne sociologije, predmet in metode sociologije kot znanosti.
 3. Predstavitev temeljih spoznanj o uspešnem komuniciranju na medosebnem in skupinskem odnosu.
 4. Neposredni primeri uspešnega komuniciranja v vsakodnevni praksi ter napotki za jasno razmejitev med informiranjem in komuniciranjem!
 5. Opredelitev temeljnih spoznanj o delovanju skupine, vrste in značilnosti, kako se tvorijo in značilnosti delovne skupine – s posebnim poudarkom na oblikovanju, izgradnji in vodenju skupine posameznikov.
 6. Opredelitev skupinska dinamika (bistvena spoznanja relacije med medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem), in drugi procesi v skupini…
 7. Vzroki za nastanek in razvoj konfliktnih odnosov v skupini ter kako jim lahko pristopamo z namenom razrešitve le teh – konkretne vaje – igranje vlog - izvedbe vseh petih strategij strategije reševanja konfliktov! Poseben poudarek je namenjen strategiji dogovarjanja (doseganje ciljev in ohranjanje visoke stopnje zaupanja).
 8. Odnos skupina - team ali kako iz skupine ustvariti team; sestavine teama, teamsko odločanje.
 9. Formalne in neformalne skupine (značilnosti in razlike); koalicije, lobiji, klike v organizaciji.
 10. Organizacijska klima in organizacijska kultura.
 11. Sestavine vodenja (načrtovanje, organiziranje, motiviranje in kontrola) in motivacija za vodenje; vrste moči in vpliva pri vodenju - opredelitev lika vodje, stili vodenja (demokratični, mentorski, avtokratični..) in izgradnja lastnega stila vodenja.
 12. Značilnosti vodenje v ožjem smislu (načrtovanje, izvajanje, kontrola, vodenje).
 13. Odločanje v upravljavskem procesu; sestavine uspešnega odločanja, rutinske, adaptivne in inovativne oblike odločitev.
 14. Ovire pri uspešnem komuniciranju v organizaciji; interna komunikacija - komunikacija, ki je ni nikoli dovolj in se nikoli ne neha!, orodja internega komuniciranja v organizaciji.
 15. Uspešno vodenje sestankov! Doseganje ciljev sestankov in motivacija za naprej!
 16. Etika in morala v delovanju menedžmenta; osnovni pojmi.
 17. Temeljne značilnosti uspešnega poslovnega komuniciranja organizacije (v odnosu do kupcev, dobaviteljev, neposredne javnosti, zainteresirane javnosti, države…).
 18. Vpliv etike in morale na proces odločanje; etika koristi in etika dolžnosti, ovire in podpora etičnosti in moralnosti menedžmenta.
 19. Oblikovanje etičnega kodeksa menedžmenta.
 20. Posebnosti dela in komuniciranja v mednarodnem prostoru:
  • Prepoznavanje priložnosti, ki jih tuji trgi ponujajo in kaj lahko izboljšajo posamezniki pri svojem lastnem delu doma ali na tujih trgih.
  • Prepoznavanje in uvajanje novih spoznanj na področju komuniciranja, vodenja in nasploh igranja vloge vodje na domačem ali mednarodnem prostoru.
  • Vzpostavljanje in ohranjanje učinkovitih poslovnih odnosov z vodji in organizacijami z mednarodnega trga.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo pridobili:
• Osnovno znanje s področja socioloških procesov in pojavov, s katerimi se bodo srečevali skozi vsakodnevno prakso v gospodarstvu.
• Veščine prepoznavanja procesov in pojavov (skupina, skupinska dinamika, uspešno komuniciranje, aktivno poslušanje, vodenje, delegiranje, reševanje konfliktov).
• Znanja in veščine za razumevanje organizacijske klime, kulture, zavzetosti pri delu itn. v proizvodnih organizacijah, kot tudi v javnih službah.
• Prepoznavanje najuspešnejših komunikacijskih praks v mednarodnem prostoru (s poudarkom na državah EU)
• Temeljna znanja uspešnega vodenja, kot podlaga uspešni razvojni karieri potencialnih vodij skozi vsebine, ki so nujne za razvoj vsakega posameznika, ki želi postati uspešen vodja.
• Upoštevanje in spoštovanje medkulturnih razlik, ki so podlaga uspešnosti na mednarodnem trgu dela.

Temeljna literatura in viri

 1. Možina, S. in drugi. 2002. Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.
 2. Drucker F., P. 2004. Kako postati učinkovit manager? Ljubljana: Manager. November 2004.
 3. Hočevar, M., Jaklič, M. in Zagoršek, H. 2003. Ustvarjanje uspešnega podjetja: akcijski pristop k strateškemu razmišljanju, vodenju in nadziranju. Ljubljana: GV Založba.
 4. A. N. Kneževič, Možina, S., M. Tavčar., N. Zupan. 2011. Poslovno komuniciranje. Maribor: založba Pivec
 5. Ferjan, M. 2017. Poslovno komuniciranje. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.
 6. Mihalič, R. 2010. Kako pravilno komuniciram. Ljubljana: Mihalič in partnerji, založba poslovne literature.

Načini ocenjevanja

• SEMINARSKA NALOGA: Priprava in predstavitev izbrane seminarske naloge pred študenti. • USTNI IZPIT: poznavanje in praktična uporaba pridobljenega znanja. 20/80

Reference nosilca

Predavatelj mag. Tomica Dumančić, univ. dipl. Sociolog, hab. področje sociologija

Področja dejavnosti: uspešna komunikacija kot pogoj uspešnosti organizacije, nastanek, razvoj in reševanje konfliktov, pogajanja oziroma nasploh problematika komuniciranja na nivoju posameznikov in delovnih skupin, odnosi z javnostmi in pogoji uspešnega javnega nastopanja pred skupino…

Zaposlitev / kariera:

1983 – 1985 Slovin Ljubljana (vodja izobraževalnega centra/leader of an educational center),

1985 – 1986 Gimnazija Nova Gorica (profesor sociologije in filozofije/sociology and philosophy professor),

1986 – 1994 PDG Nova Gorica (direktor gledališča in vodja izgradnje matične hiše današnjega SNG Nova Gorica/theater director and leader of the main SNG Nova Gorica building construction).

1994 - 2015: Hit d.d. Nova Gorica (vodja priprave strategije razvoja kadrov v podjetju, delavski direktor, svetovalec v razvoju kadrov, pomočnik direktorja igralništva in turizma, vodja projekta »Uvajanje kompetenčnega modela v podjetju Hit«, interne raziskave organizacijske klime v podjetju, interno komuniciranje, razvoj kadrov, odgovorno igralništvo itn./leader of the company strategy development, worker director, adviser in the field of employee development, director's assistant, the leader of the ''Introduction of a competence model in the company Hit'' project, internal research of organisational climate in the compant, internal communication, personnel development, responsible gambling etc.).

od 2015 dalje / from 2015 – direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica; analize stanovanjske politike države in občin, priprava predlogov za spremembo stanovanjske zakonodaje, primerjalna analiza stanovanjskih politik v državah EU, priprava strategije SS MONG za obdobje do leta 2025. / Director of the housing fund of Nova Gorica; analysis of the country's and municipality's housing policy, suggestions for improvement of the housing legislation, comparative analysis of housing policiesin the EU countries, development of the SS MONG strategy for the period until the year 2025.

Dosežki : več strokovnih člankov na temo odgovornega igranja oziroma igralništva, izvajanje izobraževanja (delavnic) z zaposlenimi na teme vodenja, timskega delovanja in odločanja, reševanja konfliktov, raziskovanje organizacijske klime, mentorstva…
Objava člankov (tiskani časopisi) na temo problematike stanovanjske politike občin in države ter predlogi izboljšanja obstoječega stanja.