Management tehnologij

Cilji in kompetence

osnovna znanja managementa tehnologij,
razumevanje pomena managementa tehnologij za poslovni uspeh podjetja,
poznavanje orodij in tehnik, s katerimi razvijamo nove tehnologije in vzpodbujamo njihov prenos v prakso,
poznavanje načinov in metod za prenos tehnologije znotraj podjetja in med podjetji,
znanja o konkretnih možnostih za podporo raznih institucij pri razvoju novih tehnologij v Sloveniji in EU.

Vsebina

1 Uvod v management tehnologij
2 Načrtovanje tehnologij
3 Razdelitev tehnologij
4 Razvoj tehnologije
5 Tehnologije v proizvodnji in storitvah
6 Trendi na področju tehnologij
7 Tehnologije za podporo razvoju izdelkov in storitev
8 Tehnološko podjetništvo
9 Informacijske tehnologije in MIT
10 Uvajanje sprememb in prenos tehnologij
11 Tehnološki brokering
12 Institucionalna podpora razvoju tehnologije v Sloveniji in EU

Predvideni študijski rezultati

Študent bo:
spoznal pomen managementa tehnologij, njihovega razvoja in prenosa;
seznanil se bo z razdelitvijo tehnologij;
razumel bo tehnološko podjetništvo;
razumel bo tehnološki brokering;
znal bo uporabiti metodo ocenjevanje stanja na področju tehnologij v podjetju.

Temeljna literatura in viri

Obvezna
• Dolinšek, S. 2004. Management tehnologij : učinkovito obvladovanje tehnoloških sprememb: skripta. Koper: Fakulteta za management.
• Khalil, T. M. 1999. Management of Technology. New York: McGraw-Hill.

Priporočena
• Moehrle, M., R. Phaal, R. Isenmann. 2013. Technology Roadmapping for Strategy and Innovation: Charting the Route to Success. Berlin: Springer.
• Cetindamar, D. R. Phaal, D. Probert. 2010. Technology Management: Activities and Tools. New York: Palgrave Macmillan.
• Thamhain, H.J. 2005. Management of Technology : Managing Effectively in Technology-Intensive Organizations. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.
• Gaynor. 1996. Handbook of Technology Management. New York: McGraw-Hill.
• Haddad, Carol Joyce. 2002. Managing Technological Change: A Strategic Partnership Approach. Thousand Oaks: SAGE.
• Burgelmann, Maidique, Wheelwright. 2001. Strategic Management of Technology and Innovation. New York: McGraw-Hill.
• Babcock. 1996.Managing Engineering and Technology. New Jersey: Prentice Hall.

Načini ocenjevanja

Preizkus znanja se opravlja z izpitom iz snovi kot celote, kar zahteva osvojitev celovitega načina razmišljanja. Izpit je sestavljen iz ocene: seminarske naloge 40 % pisnega izpita 60 %. Ocenjevanje kompetenc: S pisnim delom izpita se vrednoti poznavanje orodij in tehnik, s katerimi razvijamo nove tehnologije in vzpodbujamo njihov prenos v prakso. S seminarsko nalogo se študent seznani s konkretno uporabo in ocenjevanjem rabe tehnologij v izbranem podjetju.

Reference nosilca

Dr. Armand Faganel je docent za področje managementa.

JANEŠ, Aleksander, BILOSLAVO, Roberto, FAGANEL, Armand. Tacit knowledge utilization for global impact and organizational practices : case of aquaculture industry. V: BAPORIKAR, Neeta (ur.). Knowledge integration strategies for entrepreneurship and sustainability. Hershey: IGI Global. cop. 2018, str. 1-22, doi: 10.4018/978-1-5225-5115-7.ch001. [COBISS.SI-ID 1539941316]
JANEŠ, Aleksander, BILOSLAVO, Roberto, FAGANEL, Armand. Sustainable business model : a case study of Fonda.si. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 1, str. 175-190, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2017.14. [COBISS.SI-ID 1539336644], [SNIP]
FAGANEL, Armand, COSTANTINI, Mitja, DE LUCA, Patrizia. Key factors of successful CRM introduction in the gaming industry. V: Economics & management: globalization challenges : conference proceedings, International scientific conference EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.]. 2017, str. 615-621, [COBISS.SI-ID 1539601860]
JANEŠ, Aleksander, BILOSLAVO, Roberto, FAGANEL, Armand. The Co-Creation of Competitive Knowledge between higher education institutions and small and medium-sized enterprises. V: RIŽNAR, Igor (ur.), KAVČIČ, Klemen (ur.). Connecting higher education institutions with small and medium-sized enterprises, (Monograph series). Koper: University of Primorska Press. 2017, str. 23-47. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-45-9.pdf. [COBISS.SI-ID 1540028356]
JANEŠ, Aleksander, BILOSLAVO, Roberto, FAGANEL, Armand. Thinking globally, acting regionally with simplified logistics. V: RIŽNAR, Igor (ur.), KAVČIČ, Klemen (ur.). Connecting higher education institutions with small and medium-sized enterprises, (Monograph series). Koper: University of Primorska Press. 2017, str. 61-78. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-45-9.pdf. [COBISS.SI-ID 1540029124]
TRNAVČEVIČ, Anita, FAGANEL, Armand. Marketing research for new product development. V: BULUT, Çağri (ur.). Entrepreneurship and innovation management : the Enova project. Ankara: Detay Yayincilik. 2017, str. 122-138. [COBISS.SI-ID 1540052932]
JANEŠ, Aleksander, FAGANEL, Armand, BILOSLAVO, Roberto. Managing global changes with logistics simplified. V: LAPORŠEK, Suzana (ur.), GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ur.). Managing global changes : proceedings of the Joint International Conference, (Management International Conference, ISSN 1854-4312). Koper: University of Primorska Press. 2016, str. 53-63, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-81-2/46.pdf. [COBISS.SI-ID1539116740]
JANEŠ, Aleksander, FAGANEL, Armand. Instruments and methods for the integration of company's strategic goals and key performance indicators. Kybernetes : the international journal of systems & cybernetics, ISSN 0368-492X, 2013, vol. 42, no. 6, str. 928-942. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17097306&show=abstract, doi: 10.1108/K-08-2012-0022. [COBISS.SI-ID 4856791], [JCR, SNIP]
FAGANEL, Armand, TRNAVČEVIČ, Anita. Sustainable natural and cultural heritage tourism in protected areas : case study. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2012, letn. 22, št. 2, str. 589-600, ilustr. [COBISS.SI-ID 2342611], [SNIP]
FAGANEL, Armand, BILOSLAVO, Roberto, JANEŠ, Aleksander. The aquaculture industry and opportunities for sustainable tourism. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303. [Tiskana izd.], dec. 2016, year 9, no. 2, str. 27-43, 123-124. https://drive.google.com/file/d/0B_r6oSK2sn53eEl4X3NxTE1KYWM/view. [COBISS.SI-ID 1539071940]
FAGANEL, Armand. Trajnostna konkurenčna prednost in osredotočenost na odjemalce. V: JANEŠ, Aleksander (ur.). Soustvarjanje kompetenčnega znanja, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878). Koper: Fakulteta za management. 2014, str. 61-69. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-165-6.pdf. [COBISS.SI-ID 1536806852]
FAGANEL, Armand, SLAK VALEK, Nataša. Planning and development of the golf tourism destination. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303. [Tiskana izd.], dec. 2013, year 6, no. 2, str. 43-55, 76, tabele. [COBISS.SI-ID 1536148676]
FAGANEL, Armand, JANEŠ, Aleksander. Lessons from the Slovenian automotive industry internationalization to the Far East. International journal of academic research, ISSN 2075-4124, 2013, vol. 5, no. 5, str. 456-462, doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.71. [COBISS.SI-ID 1536064196]
PISKAR, Franka, FAGANEL, Armand. A successful CRM implementation project in a service company : case study. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2009, let. 42, št. 5, str. 199-208, tabele. [COBISS.SI-ID 3304407]
FAGANEL, Armand, BRATINA, Danjel. Innovation through product design. V: Intercultural dialogue and management : 9th international conference, 9th International Conference organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, Slovenia, and European Institute of the Mediterranean, Spain, 26-29 November 2008, Barcelona, Spain. Koper: Faculty of Management. [2008], str. 963-973. [COBISS.SI-ID 2953687]
BRATINA, Danjel, FAGANEL, Armand. Forecasting the primary demand for a beer brand using time series analysis = Model povpraševanja po blagovni znamki piva z uporabo analize časovnih vrst. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2008, letn. 41, št. 3, str. 116-123. [COBISS.SI-ID 2635223]
JANEŠ, Aleksander, FAGANEL, Armand. Zadovoljstvo udeležencev projekta poslovne odličnosti v PS Mercator, d. d. Projektna mreža Slovenije : revija Slovenskega združenja za projektni management, ISSN 1580-0229. [Tiskana izd.], mar. 2008, letn. 11, št. 1, str. 9-17. [COBISS.SI-ID 2582487]
FAGANEL, Armand, PISKAR, Franka. Uvedba standarda ISO 9000 ter zadovoljstvo udeležencev nabavne verige = The ISO 9000 implementation and satisfaction of the participants in the supply chain. Management, ISSN 1854-4223, poletje 2007, let. 2, št. 2, str. 137-150. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/2_137-150.pdf. [COBISS.SI-ID 2206167]
PISKAR, Franka, FAGANEL, Armand. The ISO 9000 implementation effects on supply chain management of Slovenian companies. V: Advancing business and management in knowledge-based society : [proceedings of] the 7th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, [tudi MIC'06] 23-25 November 2006, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of Management. 2006, str. 1323-1331. [COBISS.SI-ID 1864663]
FAGANEL, Armand, JESENKO, Andreja. The role and importance of business to business connection in an international corporation. V: E-conference proceedings. Izmir: Yasar University. 2006, 14 str. [COBISS.SI-ID 1667799]
DOLINŠEK, Slavko, FAGANEL, Armand, MOČNIK, Ranko. Internationalization of manufacturing : opportunities and threats for the Slovenian industry at the Far East. V: Managing the process of globalisation in new and upcoming EU members : proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 24-26 November 2005, Congress Centre Bernardin Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of Management. 2005, str. 183-194. http://www.fm-kp.si/zalozba/isbn/961-6573-03-9/dolinsek.pdf. [COBISS.SI-ID 1503959]