Praktično usposabljanje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente, kako na individualni ravni uporabiti pridobljeno znanje in samostojno pristopiti k osvajanju novih znanj na način, ki ni tipičen za študijski proces. Tako se študent spozna z načinom, ki ga bo moral uporabiti na kasnejšem delovnem mestu ali pri nadaljnjem študiju na višjih stopnjah.

Študent znanje pridobiva prek samostojnega dela pod nadzorom mentorjev in sicer v obliki praktičnega usposabljanja. V praksi preizkusi strokovna in metodološka znanja, pridobljena med študijem, in se nauči reševanja konkretnih problemov v okviru svoje stroke.

Tako osvojeno znanje in pridobljene kompetence prispevajo k visoki zaposljivosti diplomantov Poslovno-tehniške fakultete. Podjetjem, ki sodelujejo pri praktičnem usposabljanju študentov, pa takšna oblika sodelovanja s študenti ponuja možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Pridobljene kompetence so:

• sposobnost uporabe pridobljenih znanj v praksi,
• razvijanje sposobnosti analitičnega mišljenja, ki študentu omogoča uspešno proučevanje in reševanje konkretnih problemov v praksi,
• sposobnost reševanja strokovnih problemov s samostojnim iskanjem virov znanja (tudi tujejezičnih) in uporabo raziskovalnih metod na področju gospodarskega inženiringa,
• sposobnost kritičnega vrednotenja pridobljenih rezultatov,
• sposobnost timskega dela,
• sposobnost delovanja pod mentorstvom,
• razvijanje sposobnosti komuniciranja v strokovnem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti imajo z izpolnjenimi pogoji za vpis v 3. letnik izpolnjene tudi vse pogoje za opravljanje praktičnega usposabljanja.

Vsebina

Študenti v izbranem podjetju opravijo obvezno praktično usposabljanje v obsegu 480 ur. Praktično usposabljanje je zastavljeno projektno, njegov glavni del pa je reševanje za podjetje relevantnega konkretnega problema s področja gospodarskega inženiringa.

Izbira teme praktičnega usposabljanja:
Fakulteta objavi seznam razpoložljivih tem, mentorjev in podjetij, s katerimi ima podpisane sporazume o izvajanju praktičnega usposabljanja. S pomočjo koordinatorja za praktično usposabljanje, ki na fakulteti skrbi za vzpostavljanje navezav s podjetji ter vodenja seznama tem, si vsak študent iz nabora razpisanih tem izbere temo praktičnega usposabljanja. Študent si lahko po dogovoru s fakulteto temo in kraj opravljanja praktičnega usposabljanja izbere sam, izbiro pa potrdi koordinator. Koordinator z vsakim študentom v fazi izbiranja teme in podjetja izpelje individualni razgovor z vsakim študentom in mu tekom razgovora, po potrebi pa tudi v vseh nadaljnjih fazah svetuje glede odprtih vprašanj. Nekatere predvidene teme v seznamu so opredeljene dovolj odprto, da jih je v sodelovanju z mentorjem možno natančeneje specificirati. Na ta način fakulteta skrbi, da so teme izbrane tako, da so čim bolj v skladu s študentovimi kariernimi interesi, hkrati pa tudi v skladu z interesi podjetij. Preden študent prične z opravljanjem praktičnega usposabljanja, se izpolni formular s konkretno opredeljenimi nalogami in cilji,
ki naj bi jih študent v okviru praktičnega usposabljanja v podjetju izpolnil oziroma dosegel, podpišeta pa ga poleg študenta tudi oba mentorja, en s fakultete in drugi iz podjetja. Tema praktičnega usposabljanja se navezuje na študijski program ter je usklajena z interesi podjetja in naj bi zanj predstavljala praktično vrednost. Tema praktičnega usposabljanja je praviloma izbrana tako, da jo lahko študent nadgradi v diplomskem delu.

Predmet je zasnovan tako, da zahteva individualno delo študenta pod nadzorom obeh mentorjev. Predmet poleg praktičnega dela zahteva tudi iskanje in študij različnih virov, vezanih na obravnavano nalogo, kar v nadaljevanju študija služi kot podlaga za izdelavo diplomskega dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti po opravljenem strokovnem usposabljanju znajo:
• znanje o izbrani temi, pridobljeno med študijem, uporabiti na konkretnem primeru v praksi,
• analizirati praktični problem s stališča svoje stroke in s pomočjo praktičnih aktivnosti ter teorije predlagati ustrezne rešitve,
• najti ustrezne vire literature v slovenskem in angleškem jeziku in opraviti selektivni izbor relevantnih informacij ter jih med seboj povezovati z namenom, da prispevajo k rešitvi praktičnega problema,
• samostojno delovati v izbranem delovnem okolju v okviru celotnega trajanja praktičnega usposabljanja (480 ur) ter si s tem pridobiti ustrezne delovne navade v okviru svojega strokovnega področja,
• predstaviti rezultate oziroma izsledke svojim sodelavcem, mentorju ter ostalim.

Temeljna literatura in viri

Glede na to, da so teme sodobne ter vezane na konkreten primer problematike v trenutni praksi v izbranem podjetju, literatura ne zajema zgolj posameznega učbenika ali znanstvene publikacije, temveč temelji na zbiranju in povezovanju informacij iz različnih virov, kot so znanstveni in strokovni članiki, objave na svetovnem spletu, poročila ipd., kar študent opravi skladno z usmeritvami, ki jih dobi od mentorjev.

Načini ocenjevanja

Ocenjevanje je opisno, z oceno »opravljeno« ali »ni opravljeno«. Oblikuje se na podlagi pisnega poročila in ustne predstavitve z diskusijo. 100%

Reference nosilca

Tanja Urbančič je dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Dopolnilno je zaposlena kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologije znanja. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti
so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v biomedicini in izobraževanju. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici koordinira uvajanje e-učenja in aktivnosti v iniciativi Odprimo Slovenijo (Opening up Slovenia). Skupaj z Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World, v okviru katerega je ekspertno vodenje zagotovljeno številnim razvijalcem odprtih izobraževalnih virov z vsega sveta. Sodelovala je tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja tehnologij in upravljanja znanja, med drugim v projektih Sol-Eu-Net, ConCreTe in ExplorEdu. Na magistrskem študijskem progamu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici že več kot 10 let mentorsko vodi interdisciplinarne skupinske študentske projekte.

Izbrana bibliografija:

GUBIANI, Donatella, MOZETIČ, Matjaž, KOROUŠIĆ SELJAK, Barbara, URBANČIČ, Tanja.
E-Learning Experiment: Web Conference Activities in Teaching at a Traditional University. Int. J. of Innovation and Learning, sprejeto v objavo v 2018.

URBANČIČ, Tanja, ORLIČ, Davor. Opening up education : towards affordable and sustainable solutions. V: EBY, Gulsun (ur.), YUZER, T. Volkan (ur.), ATAY, Simber (ur.). Developing successful strategies for global policies and cyber transparency in E-learning. Hershey: Information Science Reference. 2016, str. 133-144.
CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity : advancing students' engagement during lectures by using mobile devices. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'15 : proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, June 25 - 26, 2015, Dublin, Ireland. New York: ACM. 2015, str. 334-341.
ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Supporting teachers in chosing and reusing open educational resources. V: BOROW, Wladimir (ur.). Proceedings, International Conference on e-Learning, e-Learning'15, 11-12 September 2015, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 28-33.
ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. What can VideoLectures.Net and transLectures do for opening higher education to the multicultural world. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'14 : proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 27 - 28, 2014. New York: ACM. 2014, 8 str., ilustr.
PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Ontological representation of virtual business communities : how to find right business partners. V: CRUZ-CUNHA, Maria Manuela (ur.), VARAJAO, Joao (ur.). Innovations in smes and conducting e-business : technologies, trends and solutions, (Premier reference source). Hershey; New York; London: Information Science Reference: Igi Global. 2011, str. 263-277.
URBANČIČ, Tanja, BOHANEC, Marko, KONTIĆ, Branko. Collaborative decision making : an environmental case study. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745).
LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Mind the gap : academia-business partnership models and e-collaboration lessons learned. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers. 2003, str. 261-269.
GIDER, Franc, URBANČIČ, Tanja. Developing soft skills for engineering: experience with student Team projects. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], jan./feb. 2010, letn. 43, št. 1, str. 35-39.
LAVRAČ, Nada, LJUBIČ, Peter, URBANČIČ, Tanja, PAPA, Gregor, JERMOL, Mitja, BOLLHALTER, Stefan. Trust modeling for networked organizations using reputation and collaboration estimates. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Pt. C, Applications and reviews, ISSN 1094-6977. [Print ed.], maj 2007, vol. 37, no. 3, str. 429-439, ilustr.
URBANČIČ, Tanja. From fragments of knowledge towords a bigger picture : how can the process be supported. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2007, letn. 40, št. 6, str. 263-266.
SOMEREN, Maarten W. van, URBANČIČ, Tanja. Applications of machine learning : matching problems to tasks and methods. Knowledge engineering review, ISSN 0269-8889, 2006, vol. 20, no. 4, str. 363-402.
GUBIANI, Donatella, FABBRETTI, Elsa, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier based literature exploration for cross-domain linking of Alzheimer's disease and gut microbiota. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2017, vol. 85, str. 386-396,

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61,
JERMOL, Mitja, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Managing business intelligence in a virtual enterprise : a case study and knowledge management lessons learned. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246. [Print ed.], 2004, vol. 14, str. 121-136.
URBANČIČ, Tanja. Learning and understanding human skill. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, 2001, vol. 25, no. 3, str. 403-408.
CESTNIK, Bojan, MANAKOVA, Natalia, KARALIČ, Aram, URBANČIČ, Tanja. Engaging the net generation students in enhanced teaching and leaning with QTvity : the next steps. V: Proceedings : European thematic network, future education and training in computing: how to support learning at anytime anywhere, International Conference on e-Learning, 8-9 September, Bratislava, Slovakia, (International conference on e-learning, ISSN 2367-6698). [S. l.: s. n.]. 2016, str. 86-93.
CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Teaching supply chain management with the beer distribution game on mobile devices. V: CABALLERO-GIL, Pino (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 111-117.
CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid. Ontological representations for supporting learning in business communities. V: SMRIKAROV, Angel (ur.). e-Learning'11 : proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House. 2011