Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Študente bo usposobil za samostojno uporabo orodij informacijskih tehnologij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil, projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva. Cilj je tudi prikazati trende na področju IKT in usposobiti študente, da jim sledijo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

• Temeljna znanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT):
◦ Računalnik, njegov razvoj in uporaba
◦ Zgradba in delovanje računalnika
◦ Strojna oprema računalnika
◦ Orodja informacijskih tehnologij
◦ Računalniška omrežja in internet
◦ Osnove programiranja
◦ Trendi na področju IKT
◦ Računalništvo v oblaku
• Uporaba orodij informacijske tehnologije

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• računalnike in njegove komponente,
• osnovne koncepte IKT
• vhodne in izhodne naprave
• strojno in programsko opremo računalnika
• orodja informacijskih tehnologij

Temeljna literatura in viri

• Vidmar, T. (2002) Informacijsko-komunikacijski sistem. Ljubljana: Pasadena.
• Perič Vučko, M. in Krebelj, P. (2017) Računalniška omrežja. PIPINOVA Knjiga.
• Vidmar, T. (2011) Računalniška omrežja z internetnimi storitvami. Ljubljana: Pasadena.
• Šet, A. (2017) Vzdrževanje informacijske strojne opreme. PIPINOVA knjiga.
• Demšar, J. (2009) Python za programerje. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko.
• E-gradiva (posredovana sproti na predavanjih in vajah glede na vsebino – video posnetki, odprto dostopni izobraževalni viri ipd.)

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen pisni izpit, domače naloge in individualne študije primerov z ustnim zagovorom. Pozitivno ocenjene študije primerov z ustnim zagovorom so pogoj za pripustitev k pisnemu izpitu. Z individualnimi študijami primerov se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij za pisno in ustno predstavljanje izbranih tem s področja IKT. S pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter razumevanje zgradbe in delovanja računalnika in računalniških mrež. 20% individualne študije primerov 20% domače naloge 60% pisni izpit

Reference nosilca

Dr. Barbara Koroušić Seljak, izredna prof. za področje računalništva, je znanstvena sodelavka na Institutu »Jožef Stefan«, Odseku za računalniške sisteme, in docentka računalništva na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorski naziv s področja računalništva in informatike je prejela na Univerzi v Ljubljani. Njena glavna raziskovalna področja so povezana z načrtovanjem in razvojem naprednih in vgrajenih računalniških sistemov ter metahevrističnimi optimizacijskimi algoritmi. B. Koroušić Seljak je avtorica Odprte platforme za klinično prehrano, ki predstavlja sklop spletnih in mobilnih aplikacij ter naprav za načrtovanje klinične prehrane. Aktivno sodeluje v strokovnih združenjih EuroFIR AISBL in Slovensko združenje za klinično prehrano, kjer je članica upravnih odborov.

Izbrane objave

MEZGEC, Simon, EFTIMOV, Tome, BUCHER, Tamara, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Mixed deep learning and natural language processing method for fake-food image recognition and standardization to help automated dietary assessment. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, zv. 22, št. 7, maj 2019, str. 1193-1202.

EFTIMOV, Tome, ISPIROVA, Gordana, POTOČNIK, Doris, OGRINC, Nives, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. ISO-FOOD ontology: a formal representation of the knowledge within the domain of isotopes for food science. Food chemistry, ISSN 0308-8146, 2019, zv. 277, str. 382-390.

ISPIROVA, Gordana, EFTIMOV, Tome, MEZGEC, Simon, KOROŠEC, Peter, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Synergy of deep learning, natural language processing, and statistics for nutrition science: vabljeno predavanje na Applied Machine Learning Days, AI & Nutrition Track, januar 2019, EPFL, Lausanne, Švica.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, KOROŠEC, Peter, EFTIMOV, Tome, et al. Identification of requirements for computer-supported matching of food consumption data with food composition data. Nutrients, ISSN 2072-6643, 2018, zv. 10, št. 4, str. 433-450.

EFTIMOV, Tome, ISPIROVA, Gordana, KOROŠEC, Peter, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. The RICHFIELDS framework for semantic interoperability of food information across heterogenous information systems. V: FRED, Ana (ur.), FILIPE, Joaquim (ur.). Zbornik, zv. 1, KDIR, C3K 2018, 10th International joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, sept. 2018. [S. l.]: SCITEPRESS = Science and Technology Publications. 2018, str. 315-321.

MEZGEC, Simon, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. NutriNet: a deep learning food and drink image recognition system for dietary assessment. Nutrients, ISSN 2072-6643, 2017, zv. 9, no. 7, str. 657-1 - 657-19.

EFTIMOV, Tome, KOROŠEC, Peter, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. A novel approach to statistical comparison of meta-heuristic stochastic optimization algorithms using deep statistics. Information sciences, ISSN 0020-0255, 2017, zv. 417, str. 186-215.

PAPA, Gregor, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, PAVLIN, Marko. Device and method for acquisition and transfer of signals: patentna prijava GB1407135. London: Intellectual Property Office, 23. apr. 2014.

BIZJAK, Mojca, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Development and validation of an electronic FFQ to assess food intake in the Slovene population. Public Health Nutrition, ISSN 1368-9800, 2014, zv. 17, št. 8, str. 1729-1737.

BENEDIK, Evgen, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, SIMČIČ, Marjan, ROGELJ, Irena, BRATANIČ, Borut, DING, Eric L., OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Comparison of paper- and web-based dietary records: a pilot study. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2014, zv. 64, št. 2, str. 156-166.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, STIBILJ, Vekoslava, POGRAJC, Larisa, FIDLER MIS, Nataša, BENEDIK, Evgen. Food composition databases for effective quality nutritional care. Food chemistry, ISSN 0308-8146, 2013, zv. 130, št. 3, str. 495-499.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, PAPA, Gregor. MatPort - online mathematics learning with a bioinspired decision-making system. International journal of innovative computing and applications, 2011, zv. 3, št. 1, str. 50-57.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. European Journal of Clinical Nutrition, zv. 64, 2010, London; Paris: John Libbey, str. S121-S127.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Computer-based dietary menu planning. J. food compos. anal., 2009, zv. 22, no. 5, str. 414-420, doi: 10.1016/j.jfca.2009.02.006.