Elektronsko poslovanje

Cilji in kompetence

  • Seznaniti študente s temeljnimi koncepti domene elektronskega poslovanja ter jim, s pomočjo primerov dobre prakse, predstaviti različne oblike in poti elektronskega poslovanja, sodobne poslovne izzive in tehnične vidike elektronskega poslovanja.

  • Opremiti študente z osnovnimi veščinami uporabe sodobnih informacijskih tehnologij in spletnih storitev, ki podpirajo procese elektronskega poslovanja.

  • Razviti sposobnost študentov za uporabo znanja za ustvarjalno reševanje konkretnih poslovnih problemov s podporo informacijsko- komunikacijskih tehnologij in spletnih storitev.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega ali slovenskega jezika, osnovno poznavanje računalništva in informatike

Vsebina

Predmet uvaja študente v poznavanje običajnih oblik elektronskega poslovanja ter predstavi informacijske tehnologije in spletne storitve, ki izboljšujejo produktivnost poslovanja.

Vsebina predmeta je oblikovana na način, da nudi podporo študentom pri prepoznavanju in reševanju problemov povezanih z elektronskim poslovanjem. Predmet vključuje primere dobrih praks in izkušenj, ki omogočajo aktivno vključevanje študentov in jim pomagajo pri osvajanju znanja.

Predmet obsega:
- osnove elektronskega poslovanja,
- oblike elektronskega poslovanja,
- elektronsko izmenjavo podatkov,
- elektronske plačilne sisteme,
- možnosti in priložnosti elektronskega poslovanja,
- varnostne vidike elektronskega poslovanja ter
- pravna in etična vprašanja.

Praktična seminarska naloga se osredotoča na analizo konkretnega poslovnega problema ter izbiro elektronske rešitve za ta problem.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje:

  • osnov elektronskega poslovanja,
  • načinov komunikacije in izmenjave poslovnih podatkov, informacij in dokumentacije prek elektronskih medijev
  • izbaranih informacijskih tehnologij in spletnih storitev za različna področja elektronskega poslovanja

Temeljna literatura in viri

Arh, Tanja: Elektronsko poslovanje, prosojnice, Poslovno-tehniška fakulteta, Ljubljana, 2018.
Chaffey, Dave (2011). E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice. Harlow (Essex): Pearson Education; London: FT Financial Times ; New York: Prentice Hall. (https://geomart25.files.wordpress.com/2014/05/dave-chaffey-e-business-and-e-commerce-management-strategies-4th-ed-qwerty80.pdf)
Laudon, Kenneth C., Traver, Carol Guercio (2011). E-commerce: business, technology, society. Boston: Pearson.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uradni list RS, 98/2004 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-4284?sop=2004-01-4284).
Zakoni, uredbe in dugi dokumenti iz Uradnega lista RS, ki so trebutno aktualni za vsebino predmeta.
Zakonodaja EU, ki je trenutno aktualna za vsebino predmeta.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo, Pisni izpit 50/50

Reference nosilca

Tanja Arh je docentka s področja poslovne informatike in ima več kot 15 let izkušenj na področju e-izobraževanja in uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v procesih izobraževanja in poslovanja. Kot raziskovalka je bila 13 let zaposlena v Laboratoriju za odprte sisteme in mreže Instituta "Jožef Stefan", kjer so bila glavna področja njenega raziskovanja e-izobraževanje, sodobna in inovativna orodja za prenos znanja na daljavo, upravljanje z znanjem, management znanja in organizacijsko učenje. Njeno raziskovalno delo je še danes tesno povezano z evropskimi raziskovalnimi programi. V preteklosti je bila nosilka več različnih nacionalnih in mednarodnih projektov s področja e-izobraževanja, uporabe ICT v visokem šolstvu in promocije znanosti, na primer projekta WeForYou (Meet and learn What Excellent science does For You and the society) iz 7. okvirnega programa EU, projektov e4VET Community Portal (Enhancing, Empowering and Emphasizing E-learning in Vocational Education and Training) in SELPRAF (Self-employment with e-Leaning based Practise Firms) iz programa Leonardo da Vinci. Kot raziskovalka je sodelovala tudi v mreži odličnosti PROLEARN (Network of excellence in professional learning), projektu iCamp (Innovative, inclusive, interactive & intercultural learning campus) iz 6. okvirnega programa EU in projektu iCoper (Interoperable Content for Performance in a Competency-driven Society) iz programa eContentplus. Tanja Arh je nosilka predmeta E-poslovanje na Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, nosilka predmetov Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja in Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto Univerza v Mariboru in DOBO, Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije. Njena bibliografija obsega preko 100 znanstvenih in strokovnih člankov, referatov na znanstvenih konferencah, poglavij v knjigah in knjig. Je članica Izvršilnega odbora Slovenskega združenja za projekti management. Kot direktorica je zaposlena v lastnem podjetju.

ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DIMOVSKI, Vlado. The impact of technology-enhanced organisational learning on business performance : an empirical study. Journal for East European management studies, ISSN 0949-6181, 2012, vol. 17, no. 3, str. 369-383.

ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performace. V: AL-MUTAIRI, Mubarak S. (ur.), MOHAMMED, Lawan Ahmed (ur.). Cases on ICT utilization, practice and solutions: tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011, str. 59-77.

ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Model of impact of technology-enhanced organizational learning on business performance. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Collaboration and the knowledge economy: issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 5). Amsterdam ... [etc.]: IOS Press, 2008, zv. 2, str. 1521-1528.

DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Open educational resources in e-learning. Organizacija, ISSN 1318-5454, 2010, vol. 43, no. 1, str. 4-8.

JERMAN BLAŽIČ, Andrej, CIGOJ, Primož, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Applicability of the learnability attributes in serious game design : the case of digital forensic game design. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2017 : conference proceedings, 11th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 6-8 March, 2017, (INTED proceedings (Internet), ISSN 2340-1079). Valencia: IATED Academy. 2017, str. 8425-8434.

IOANNOU, Andri, VASILIOU, Christina, ZAPHIRIS, Panayiotis, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Creative multimodal learning environments and blended interaction for problem-based activity in HCI education. TechTrends, ISSN 8756-3894, 2015, vol. 59, no. 2, str. 47-56.