Projektni management

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji ekonomike in organizacije projektov s ciljem dati ekonomsko podlago za projektiranje ekonomsko učinkovitih tehnologij, kot tudi učinkovito upravljanje tehnologij.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
• osnovna znanja ekonomike in organizacije projektov za projektiranje ekonomsko učinkovitih tehnologij, kot tudi učinkovito upravljanje tehnologij,
• razumevanje odvisnosti med organizacijo, tehnologijo in ekonomiko projektov ter podjetja,
• razumevanje terminologije, celovitega poslovanja in vloge tehnoloških sistemov v njem,
• razumevanje oblikovanja organizacije v povezavi s tehnologijo, kot tudi vrednotenje projektov.
• Obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov ter procesov s področja organizacije.
• Avtonomnost pri strokovnem delu in odločanju s področja organizacije projektov.
• Sposobnost rabe znanj s področja organizacije projektov v praksi.
• Delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
• Sposobnost za razreševanje teoretičnih in praktičnih strokovnih zadev z rabo znanstvenih metod in postopkov.
• Razumevanje in raba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v razreševanju konkretnih zadev.
• Razvoj veščin in spretnosti v rabi znanja na področju organizacije projektov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri Organizaciji in ekonomiki podjetja.

Vsebina

 1. Uvod
  Cilji in namen študija
  • Napotki in sugestije za študij
  • Predstavitev učnih pripomočkov in načina dela
  • Predstavitev obveznosti študentov
  • Izhodišča za učinkovit študij

 2. Osnove projektne ekonomike
  • Vrste projektov
  • Formalna opredelitev projekta
  • Projekt v planih poslovnih sistemov
  • Poslovna politika in planiranje
  • Osnovna načela planiranja
  • Planiranje projektov
  • Izhodišča za pripravo planov projektov
  • Vrednotenje projektov
  • Osnove projektne ekonomike
  • Tveganje pri projektih
  • Naložbe v projekte proizvodnih sistemov
  • Ekonomski ciklus projekta
  • Vrednotenje projektov
  • Metode vrednotenja učinkov
  • Metoda odplačilne dobe
  • Metoda aktualiziranega dobička na enoto naložb
  • Metoda sedanje vrednosti projekta
  • Kazalniki učinkovitosti in uspešnosti
  • Metoda interne stopnje prihranka
  • Analiza družbenih stroškov in koristi (»cost-benefit« analiza)
  • Metode vrednotenja tveganja in negotovosti
  • Metode analize občutljivosti projekta
  • Metoda analize ekonomske elastičnosti
  • Metoda analize verjetnosti
  • Metode in tehnike za oblikovanje sistemov
  • Pregled metod in tehnik
  • Priprava investicijskega programa

 3. Osnove organizacije projektov
  • Procesi v projektu
  • Metode organizacije projektov
  • Vodenje projektov
  • Oblike organiziranja projektov

VAJE

Opredelitev projektne naloge
• Definiranje procesa razvoja projekta
• Uporaba metod investicijskega odločanja
• Uporaba metod analize tveganja
• Analiza ekonomske elastičnosti projekta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent bo:
• Osvojil osnovno strokovno izrazje in definicije o projektu.
• Znal pojasniti osnovne sestavine, ki vplivajo na uspešnost projekta.
• Znal obrazložiti reprezentativni življenjski ciklus projekta.
• Prepoznal ključne udeležence, ki sodelujejo v projektu.
• Razumel proces kot množico dejavnosti z namenom doseganja ciljev in smotrov.
• Razvijal zavedanje o soodvisnosti procesov pri preoblikovanju vložkov v izide.
• Sposoben izdelati plan projekta po sestavinah potrebnih za njegovo zasnovo.
• Znal integrirati management projekta kot način za obvladovanje / načrtovanje sprememb.
• Sposoben izdelati retrogradno členitev projekta in predstaviti osnovne značilnosti posamezne naloge.
• Znal razviti potek aktivnosti z rabo mrežnih diagramov in drugih orodij.
• Opredelil vire, ki so potrebni za uspešno izvajanje projekta.
• Pripravljen za samostojen izračun temeljnih kazalnikov pri obvladovanju stroškov.
• Znal identificirati kateri standardi kakovosti so koristni za obvladovanje projekta.
• Uporabljal orodja in tehnike za zagotavljanje kakovosti pri izidih kontrole kakovosti.
• Identificirati potrebne človeške vire za delovanje v projektu.
• Razvijati kompetence za posameznika in skupine za povečanje uspešnosti projekta.
• Določiti informacije in načine komuniciranja za udeležence v projektu.
• Povezovati informacije o uspešnosti s poročanjem, presojanjem napredovanja in prognoziranjem.
• Odločati o pristopanju in načrtovanju managementa tveganja za projekt.
• Uporabljati kvalitativne in kvantitativne analize tveganja.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:
• Kerzner, H. 2009. Project management: A systems approach to Planning, Scheduling, and Controling. Haboken: John Wiley & Sons, Inc.
• Project Management Institute. 2017. A guide to the project management. PMBOK.
• Stare, A. 2011. Projektni management, Teorija in praksa. Ljubljana: Agencija Poti.

Dodatna:
• Turner, J. 2019. Agile Project Management: The Ultimate Beginner’s Guide to Learn Agile Project Management Step by Step. Independently published.

Načini ocenjevanja

• Z izpitom se ocenjuje osvojitev ekonomskega načina razmišljanja in preverjanje pridobljenih kompetenc. • S seminarsko nalogo in delom na vajah se ocenjuje sposobnost povezovanja različnih tematskih področij. Priprava seminarskega dela poteka usklajeno v okviru in povezavi med organizacijskimi, ekonomskimi in tehnološkimi predmeti. Cilj tega je vsebinsko povezati znanja, pridobljena pri različnih predmetih v učnem procesu. To se doseže s povezavo tematskih področij, medsebojno povezanih v seminarski nalogi. 60/40

Reference nosilca

Prof. Dr. Mirko Markič je redni profesor za področje managementa in znanstveni svetnik.
Doktoriral je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacijskih znanosti. Po dvanajstih letih delovanja v avtomobilski industriji se je zaposlil na takratni Visoki šoli za management, danes Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer je bil dva mandata prodekan za študijske zadeve in zadolžen za usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval pri izvedbi študijskih programov na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi v Novi Gorici in Fakulteti za organizacijske študijev Novem mestu. V tujini je deloval na Univerzi v Nišu, (Republika Srbija), Yasar University, (Turčija) ter Slovenskem izobraževalnem konzorciju (Italija). Vodja / član v več raziskovalnih in podjetniških projektih. Njegova področja raziskovanja so upravne in organizacijske vede - management ter javno zdravstvo (varstvo pri delu).

Izbrane objave:

• BRCAR, Marko, MARKIČ, Mirko. Menedžment projektov in finančna dodana vrednost. Revija za univerzalno odličnost: RUO, 2017, vol. 6, no. 1, str. 25-38.
• GRM HROVAT, Martina, MARKIČ, Mirko. Management projektov v družinskih podjetjih in uspešnost na evropskih razpisih. Projektna mreža Slovenije: revija Slovenskega združenja za projektni management, 2018, letn. 4, št. 1, str. 1-14.
• KNIFIC, Barbara, MARKIČ, Mirko. Vodenje tima in učinkovitost projekta. Projektna mreža Slovenije: revija Slovenskega združenja za projektni management, 2017, letn. 20, št. 1, str. 14-21.
• KRAJNIK, Marjan, MARKIČ, Mirko. Vpliv projektne zrelosti organizacije na uspešnost priprave evropskih projektov. Organizacija (Kranj), jul./avg. 2010, letn. 43, št. 4, str. A 135 - A 134.
• MARKIČ, Mirko, MEŠKO, Maja, MEŠKO ŠTOK, Zlatka, MARKIČ HRAST, Silvana. Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institutes of public health. African journal of business management. 2012, vol. 6, [no.] 9, str. 3156-3163.
• NAVERŠNIK, Urška, MARKIČ, Mirko. Kompetence v mednarodnih projektih. Projektna mreža Slovenije: revija Slovenskega združenja za projektni management, 2019, letn. 5, št. 2, str. 1-11.
• SEKULA KRSTIČ, Darja, MARKIČ, Mirko. Vodenje projektnega tima in stroški projekta v nevladnih organizacijah. Projektna mreža Slovenije: revija Slovenskega združenja za projektni management 2019, letn. 5, št. 1, str. 23-33.
• ŽOHAR, Dejan, MARKIČ, Mirko. Vpliv razvoja osebja projekta na čas dobave in montaže opreme v slovenskem zdravstvu. Organizacija (Kranj), sep./okt. 2011, letn. 44, št. 5, str. A 180-A 190.