Elektrotehnika (n)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom, katerih študijski cilji niso bazično elektrotehniški, predstaviti principe elektrotehnike in elekltronike. Študijsko gradivo je tako predstavljeno na bazičnem nivoju s povdarkom na analitičnem reševanju praktičnih problemov. Študenti se preko reševanja problemov tako seznanijo z uporabo elektrotehnike in elektronike v vsakdanjem življenju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Tehniška matematika in Tehniška fizika.

Vsebina

 • Uvod
 • Električno in magnetno polje
 • Električni tok
 • Elementi vezij
 • Analiza enosmernih vezij
 • Analiza izmeničnih vezij
 • Polprevodniki in diode
 • Operacijski ojačevalnik
 • Digitalna vezja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi električnega in magnetnega polja. Snov se nadaljuje s poglavjem o električnem toku in lastnostmi snovi. Sledi obdelava električnih elementov vezij ter osnove enosmerne in izmenične analize. Po obdelavi polvodniških elementov se predmet nadaljuje z digitalnimi vezji. Osnovni cilhj predmeta je dat študentom vpogled v integracijo elektronskih in računalniških sklopov kot centralne tehnologije v znatnem delu današnjih produktov.

Temeljna literatura in viri

• G. Rizzoni, Principles and Aplications of Electrical Engineering, McGraw-Hill Higher Education, Boston 2000.
• L. R. Carley, P. Khosla, Introduction to Electrical and Computer Engineering, McGraw-Hill Inc., Boston 1998. Katalog

Načini ocenjevanja

 • S pisnim delom izpita se ocenjujejo praktična in računska znanja osnovnih principov elektrotehnike.
 • Z ustnim delom izpita pa se preverjajo teoretična znanja osnov elektrotehnike.
 • Reference nosilca

  Prof. dr. Marko Zavrtanik je starejši raziskovalec na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na Institutu Jožef Stefan in profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici.