Cilji in kompetence

Študentom podati metodološke temelje in različne veščine, potrebne za izvajanje raziskovalnih nalog na področju gospodarskega inženiringa.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Diplomsko delo lahko opravlja študent, ki je izpolnil pogoje za vpis v 3. letnik študija in pridobi pisno soglasje senata o ustreznosti teme.

Vsebina

Diplomsko delo praviloma obravnava konkreten problem s področja gospodarskega inženiringa in se po možnosti navezuje na problematiko, ki jo je študent spoznaval že tekom praktičnega usposabljanja. Tema se izbere v dogovoru z mentorjem in predhodno potrditvijo na senatu fakultete.

Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela študenta, opravljenega ob usmeritvah, spremljanju in nasvetih s strani mentorja.

Prijava in odobritev teme diplomskega dela, njegova oddaja in zagovor, ocenjevanje ter objavljanje ugotovitev diplomskega dela se izvede v skladu s Pravili o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici (pravila dosegljiva na: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/pravila/)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi diplomska naloga in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema diplomskega dela. Poudarek je na praktičnih znanjih in enostavnejših raziskovalnih metodah področju vsebin študija.

Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja.

Temeljna literatura in viri

Strokovna in znanstvena literatura po izboru mentorja v povezavi s tematiko naloge.
Pravila o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici (pravila dosegljiva na: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/pravila/)

Načini ocenjevanja

Ocena diplomskega del0a in zagovora pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, predsednik študijske komisije in en član. Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«. 100%

Reference nosilca

Mentorji po sklepu senata šole oz. fakultete. Vsi mentorji imajo ustrezne kvalifikacije ter ustrezne reference.