Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s pravnimi viri, nacionalnimi in evropskimi, njihovo hiearhijo in medsebojno povezavo, s temeljnimi pogoji za sklepanje pravnih poslov, učinki teh poslov in načini prenehanja obveznosti. Podrobno se seznanijo s posameznimi, v praksi najpogostejšimi tipi pogodb, pridobijo pa tudi splošna znanja s področja industrijske lastnine in avtorskega prava. S področja delovnega prava in prava družb pridobijo osnovna znanja, vezana na pogodbo o zaposlitvi in značilnosti posameznih gospodarskih družb ter postopke insolventnosti.
V okviru predmeta potekajo predavanja in vaje na katerih se študenti seznanijo s praktičnimi primeri obravnavanih tem.
Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- znanje osnov pravoznanstva,
- poznavanje temeljnih načel in osnov obligacijskih razmerij,
- poznavanje zakonske ureditve v praksi najpogostejših pogodb,
- poznavanje prava intelektualne lastnine,
- poznavanje temeljnih značilnosti posameznih gospodarskih družb in posebnosti obligacijskih razmerij v postopkih insolventnosti,
- poznavanje ureditve delovnih razmerij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno splošno znanje, ki ga pridobijo študenti v srednješolskem izobraževalnem programu.

Vsebina

• Predstavitev predmeta in učnih pripomočkov
• Napotki za študij
• Predstavitev študijskih obveznosti
• Seznanitev s temeljnimi pravnimi pojmi, pravnimi viri in hiearhijo pravnih virov
• Pravo evropske unije

• Temeljna načela obligacijskih razmerij
• Nastanek obveznosti
• Utrditev in zavarovanje obveznosti
• Učinki pogodbe
• Odgovornost za škodo
• Prenehanje obveznosti
• Neljavnost pogodb
• Posebnosti pri posameznih vrstah obveznostih

• Gospodarske pogodbe - splošno
• Pogodbe
- prodajna
- zakupna
- pogodba o delu
- gradbena
- pogodba o lizingu
- zavarovalna

• Pravice intelektualne lastnine z osnovami prava intelektualne lastnine
• Licenčna pogodba
• Pogodba o avtorskem delu
• Pogodba o zaposlitvi z osnovami delovnega prava
• Osnove prava družb – temeljne značilnosti gospodarskih družb in posebnosti obligacijskega prava v postopkih insolventnosti

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje se najprej seznanijo s temeljnimi pravnimi pojmi, pravnimi viri in njihovo hiearhijo. Sledi obravnava posameznih sklopov po programu s poudarkom na uporabi pravnih norm v praksi, obvladanju splošnih pravnih institutov poznavanju načina in postopa praktičnega urejanja pravne teme iz študijskega programa.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Pravo intelektualne lastnine/Repas, Martina ; Ovčak Kos, Maja ; Zirnstein, Elizabeta. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2023 Katalog

Dodatna:

 • Obligacijski zakonik (OZ) E-gradivo
 • Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili dr. Damjana Možina, GV Založba, Ljubljana 2013
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) E-gradivo
 • Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela z uvodnimi pojasnili, GV Založba, Ljubljana 2013
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD -1) E-gradivo
 • Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili, GV založba 2012
 • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) E-gradivo
 • Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV Založba 2013
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) E-gradivo
 • Cepec, Jaka; Mitja Kovač: Poslovno pravo, GV založba Ljubljana, 2018.
 • gradiva v e-učilnici
 • Ovčak Kos, Maja: Praktikum za gospodarsko pravo, MFDPŠ, Celje 2017.
 • Izbrani članki, ki bodo razdeljeni na predavanjih.
 • Korže, Branko: Pravo družb in poslovno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2019.
 • Pretnar, Bojan: Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije, GV Založba, Ljubljana 2020

Načini ocenjevanja

• Pisni test (70 %) • Naloge v e-učilnici (30%) • S pisnim izpitom se ocenjuje znanje osnov obligacijskih razmerij, poznavaje zakonske ureditve pogodb, osnov prava intelektualne lastnine, osnov delovno pravne zakonodaje, poznavanje temeljnih značilnosti posameznih gospodarskih družb • Pri nalogah v e-učilnici se ocenjuje samostojnost obdelave teme in zmožnost povezave s teorijo. 30/70

Reference nosilca

Dr. Maja Ovčak Kos, docentka za področje civilno in gospodarsko pravo, je v letu 2003 cum laude diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejela nagrado dr. Slavka Zoreta. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je v letu 2008 končala znanstveni magistrski študij civilnega in gospodarskega prava. V letu 2013 je na isti fakulteti doktorirala z doktorsko disertacijo Pogodbena svoboda in njene omejitve v avtorskem pravu. S področja (evropskega) civilnega prava, prava intelektualne lastnine in alternativnega reševanja sporov se je med leti 2003 in 2017 večkrat usposabljala in izobraževala tudi v tujini. Je docentka za civilno in gospodarsko pravo in avtorica več strokovnih pravnih študij, npr. Analiza ključnih odločb slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine (Urad za intelektualno lastnino RS), Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the European Union (Evropska komisija in Pravna fakulteta Univerze v Bremenu) itd. Od leta 2017 opravlja tudi delo odvetnice, zaposlene v Odvetniški pisarni Zakonjšek, d. o. o., Mala ulica 5, Ljubljana, kjer se ukvarja predvsem s pravom intelektualne lastnine, civilnim (npr. odškodninskim, medijskim pravom idr.) in gospodarskim pravom. Odvetniška zbornica Slovenije ji je v marcu 2017 podelila naziv odvetnica specialistka za civilno in gospodarsko pravo.

Izbrane objave:

• OVČAK KOS, Maja, LESJAK, Benjamin. Načelo najmanjšega obsega podatkov pri izobraževanju na daljavo med epidemijo COVID-19. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2020, [Št.] 87/88, str. 113-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 53885699]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, ZAKONJŠEK, Jasna. Družbena omrežja, mediji in pravica do izbrisa. Pravni letopis ... : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ISSN 1855-5861, 2020, str. 219-240, 334-335. [COBISS.SI-ID 45715459]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja. The right to be forgotten and the media. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], Dec. 2019, vol. 11, no. 2, str. 195-212. https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/222. [COBISS.SI-ID 40364037], [WoS do 29. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 5/6, str. 327-350, 423-424. [COBISS.SI-ID 15022417]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 7, št. 1, str. 19-37. [COBISS.SI-ID 286251520], [WoS do 17. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• MEŽNAR, Špela, OVČAK KOS, Maja. Varstvo avtorske pravice v novejši slovenski sodni praksi. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 7, št. 1, str. 85-101. [COBISS.SI-ID 286254080], [WoS do 17. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Dovoljenost revizije z vidika vrednostnega kriterija : civilnopravni spori. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, ISSN 1408-9440, poletje 2015, leto 17, št. 3, str. 11-22, 83, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 14421585]
kategorija: 1NK (S); tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja, RAZDRIH, Žiga. Nekatera vprašanja v zvezi z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2014, letn. 69, št. 11/12, str. 703-732, 871-872. [COBISS.SI-ID 14138961]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 2
• OVČAK KOS, Maja. Varstvo avtorja pri sklepanju in izvrševanju avtorskih pogodb - de lege ferenda = Protecting the author in concluding and performing copyright contracts - de lege ferenda. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], dec. 2013, letn. 5, št. 2, str. 179-197. [COBISS.SI-ID 1477345]
• OVČAK KOS, Maja, TACOL, Tilen. Geografski učinki varstva znamke skupnosti. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2012, 38, [št.] 5, str. 894-909. [COBISS.SI-ID 1352929]
• Ovčak Kos, M.: Pogodbena svoboda v avtorskem pravu, znastvena monografija, IUS Software, GV založba, Ljubljana 2015 [COBISS.SI-ID277740800]; recenzenta: prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Matjaž Tratnik
• Mediacija v teoriji in praksi (v soavtorstvu z N. Betetto, G. Ristin et al.). Ljubljana, Društvo mediatorjev Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 257212672]
• Ovčak Kos, M.: Praktikum za (uvod) v gospodarsko pravo, MFDPŠ, Celje 2017. [COBISS.SI-ID 288252160]
• Predlog bele knjige o mediaciji (v soavtorstvu z N. Betetto, G. Ristin et al.), strokovna monografija. Ljubljana, Društvo mediatorjev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 37012834]
• Zbirka odločb 2008/2009, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, A. Jelenc Puklavec, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2009; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 158/2008, II Ips 272/2007, II ips 738/2006, II Ips 622/2006, II Ips 99/2006, II Ips 737/2005, II Ips 342/2008, II Ips 966/2008, II Ips 1018/2007.
• Zbirka odločb 2009/2010, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, A. Jelenc Puklavec, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2010; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 595/2009, II Ips 919/2007, II Ips 1219/2008, II Ips 1081/2008, II Ips 291/2008, II Ips 141/2007.
• Zbirka odločb 2010/2011, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, A. Jelenc Puklavec, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2011; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 407/2009, II Ips 95/2010.
• Zbirka odločb 2011/2012, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, V. Horvat, N. Rihar, GV Založba, Ljubljana 2012; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 767/2008, II Ips 539/2008, II Ips 256/2009, II Ips 59/2011.
• Zbirka odločb 2012/2013, Vrhovno sodišče RS, civilni oddelek, redaktorji A, Frantar, V. Horvat, N. Rihar, Ius Software, GV Založba, Ljubljana 2014; avtorica naslednjih osnutkov odločb in njihovih jeder: II Ips 91/2010, II Ips 33/2011, II Ips 425/2011, II Ips 475/2008.
• Tožba zaradi kršitve patenta, zbornik Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, Aletheia, februar 2017, Ljubljana.
• Civilnopravna odgovornost zdravnikov, zbornik predavanj Civilnopravna odgovornost zdravnikov, zavarovanje odgovornosti v zdravstvu in etika zdravniškega poklica. Aletheia, februar 2017, Ljubljana.
• Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Letn. 71, št. 5/6 (2016), str. 327-350, 423-424. [COBISS.SI-ID 15022417]
• Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Letn. 71, št. 5/6 (2016), str. 327-350, 423-424. [COBISS.SI-ID 15022417]
• Nekatera vprašanja v zvezi z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja (v soavtorstvu), Pravnik, letn. 69, št. 11/12 (2014), str. 703-732, 871-872. [COBISS.SI-ID14138961]
• Dovoljenost revizije z vidika vrednostnega kriterija : civilnopravni spori, Odvetnik, Leto 17, št. 3 (poletje 2015), str. 11-22, 83. [COBISS.SI-ID 14421585]
• Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS, Lexonomica, revija za pravo in ekonomijo, let. 7, št. 1 (2015), Letn. 7, št. 1 (jun. 2015), str. 19-37. [COBISS.SI-ID 286251520]
• Varstvo avtorske pravice v novejši sodni praksi, Lexonomica, revija za pravo in ekonomijo, let. 7, št. 1 (2015) Lexonomica, Vol. 7, No. 1 (2015), str. 85-101, junij 2015.
• Varstvo avtorja pri sklepanju in izvrševanju avtorskih pogodb - de lege ferenda. Lexonomica, revija za pravo in ekonomijo, let. 5, št. 2 (2013), str. 179-197. [COBISS.SI-ID 1477345]
• Pravna ocena stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v RS (soavt. z Mežnar Špelco), raziskovalno poročilo, Celje, s. n. 2015. [COBISS.SI-ID 1684961]Bistveno je načelo zaupnosti. Pravna praksa, št. 43 (2007), str. 39. [COBISS.SI-ID 1091041]
• Pravna svetovalnica. Pravna praksa, št. 33/34 (2002), str. 42-43. [COBISS.SI-ID 5096273]