Metode in sistemi za podporo odločanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente napredne metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Poudarek je na spoznavanju in obvladovanju metod odločitvene analize in večparametrskega modeliranja, praktični uporabi programske opreme za podporo pri odločanju ter na reševanju zahtevnih praktičnih odločitvenih problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanja matematike, računalništva in informatike, ki ustrezajo prvi stopnji bolonjskega študija tehniške usmeritve.

Vsebina

  1. Uvod
  2. Odločitvena analiza
  3. Uporabni vidiki podpore odločanja
  4. Odločitveni sistemi in sistemi za podporo pri
    odločanju
  5. Napredne metode odločitvenega modeliranja
  6. Praktično usposabljanje

Predvideni študijski rezultati

• Razumevanje konceptov odločanja, odločitvenih procesov in sistemov za podporo pri odločanju
• Poznavanje pristopov odločitvene analize in razumevanje metod odločitvenega modeliranja
• Pridobljena sposobnost identificirati odločitveni problem ter opredeliti njegove lastnosti in komponente
• Znanje, potrebno za izdelavo odločitvenega modela in njegovo uporabo za reševanje realnega odločitvenega problema
• Pridobljene osnovne veščine uporabe računalniške programske opreme za podporo pri odločanju

Temeljna literatura in viri

• M. Bohanec: Odločanje in modeli. 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 978-961-212-190-7. Katalog
• S. Greco, M. Ehrgott, J.R. Figueira (ur.): Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, International Series in Operations Research and Management Science, Volume 233. Springer 2016. ISBN 978-1-4939-3093-7 E-gradivo
• A. Ishizaka, P. Nemery, P: Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software. Wiley 2013. ISBN 978-1119974079

Načini ocenjevanja

• seminarska naloga z ustnim zagovorom • pisni ali ustni izpit 50/50

Reference nosilca

Prof. Dr. Marko Bohanec je znanstveni svetnik na Institutu Jožef Stefan, Odseku za tehnologije znanja, Ljubljana, in redni profesor računalništva na Univerzi v Novi Gorici. Njegovo raziskovalno delo poteka na področjih sistemov za podporo pri odločanju in analize podatkov, predvsem v povezavi s kvalitativnim hierarhičnim večkriterijskim modeliranjem in strojnim učenjem. Ima bogate izkušnje s svetovanjem na področju odločanja, razvojem programske opreme za podporo pri odločanju ter sodelovanjem v evropskih raziskovalnih projektih.

Izbrane objave

BOHANEC, Marko. Odločanje in modeli, (Učbeniki in priročniki). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. XV, 313 str.. ISBN 978-961-212-190-7. [COBISS.SI-ID 260642816]

BOHANEC, Marko, ŽNIDARŠIČ, Martin, RAJKOVIČ, Vladislav, BRATKO, Ivan, ZUPAN, Blaž. DEX methodology: Three decades of qualitative multi-attribute modeling. Informatica (Ljublj.), 2013, vol. 37, no. 1, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 26664999]

BOHANEC, Marko, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, PRINS, Theo W., KOK, Esther. SIGMO: A decision support system for identification of genetically modified food or feed products. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], 2016, vol. 71, str. 168-177. [COBISS.SI-ID 29620007]

BOHANEC, Marko, TRDIN, Nejc, KONTIĆ, Branko. A qualitative multi-criteria modelling approach to the assessment of electric energy production technologies in Slovenia. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 2017, vol. 25, no. 3, str. 611-625. [COBISS.SI-ID 29867815]

TRDIN, Nejc, BOHANEC, Marko. Extending the multi-criteria decision making method DEX with numeric attributes, value distributions and relational models. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 2018, vol. 26, no. 1, str. 1-41. [COBISS.SI-ID 30210087]

BOHANEC, Marko, MILJKOVIĆ, Dragana, VALMARSKA, Anita, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, et al. A decision support system for Parkinson disease management: Expert models for suggesting medication change. V: DSS research delivering high imacts to business and society, (Journal of decision systems, ISSN 1246-0125, vol. 27, no. S1, 2018). London: Taylor & Francis. 2018, vol. 27, sup. 1, str. 164-172. [COBISS.SI-ID 31392551]