Delavnica iz poslovnega komuniciranja

Cilji in kompetence

Osnovno znanje s področja komuniciranja, ki jih vodja potrebuje pri svojem delu.

Poznavanje in uporaba komunikacijskih spretnosti v medosebnem in poslovnem nastopu.

Sposobnost uporabe novih spoznanj in povezovanje le teh z managerskimi nalogami.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Temeljno poznavanje zakonitosti, ki predstavljajo pogoje za uspešno medosebno in poslovno komunikacijo.

Vsebina

 1. Opredelitev in pomen komuniciranja.
 2. Komunikacijski proces in načini učinkovitega komuniciranja.
 3. Verbalno in neverbalno komuniciranje.
 4. Komunikacijske spretnosti:poslušanje, govorjenje, pisanje.
 5. Značilnosti poslovnega komuniciranja.
 6. Značilnosti uspešne retorika.
 7. Poslovni razgovor in poslovna korespondenca.
 8. Sestanki, razprave, posvetovanja.
 9. Pogajalski proces.
 10. Nastopi, predstavitve, prezentacije.
 11. Nastopanje v javnih medijih.

Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje temeljnih načel učinkovitega nastopanja pri javnih predstavitvah in nasploh v javnosti.

 • Pridobljene temeljne kompetenca s področja uspešnega pogajanja.

Temeljna literatura in viri

 1. Kavčič B.: 2002. Poslovno komuniciranje. Ljubljana; EF.
 2. Možina S., Tavčar M., Zupan N., Kneževič A. 2004. Poslovno komuniciranje. Evropske razsežnosti. Maribor; Založba Obzorja. Katalog

Načini ocenjevanja

• Pisni izpit • Sodelovanje in aktivnosti na vajah 80/20

Reference nosilca

Predavatelj Tomica Dumančić prof. sociologije, hab. področje sociologija

Področja dejavnosti: upravljanje s človeškimi viri, od selekcije do razvoja kadrov, snovanje stanovanjskih politik na nivoju občine in države...

Zaposlitev, kariera:

1983 – 1985 Slovin Ljubljana (vodja izobraževalnega centra);

1985 – 1986 Gimnazija Nova Gorica (profesor sociologije in filozofije),

1986 – 1994 PDG Nova Gorica (direktor gledališča in vodja izgradnje matične hiše današnjega SNG Nova Gorica),

1994 - 2015: Hit d.d. Nova Gorica (vodja priprave strategije razvoja kadrov v podjetju, delavski direktor, svetovalec v razvoju kadrov, pomočnik direktorja igralništva in turizma, vodja projekta »Uvajanje kompetenčnega modela v podjetju Hit«, interne raziskave organizacijske klime v podjetju, interno komuniciranje, razvoj kadrov, odgovorno igralništvo itn.),

2015 dalje – direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica; analize stanovanjske politike države in občin, priprava predlogov za spremembo stanovanjske zakonodaje, primerjalna analiza stanovanjskih politik v državah EU, priprava strategije SS MONG za obdobje do leta 2025. / Director of the housing fund of Nova Gorica; analysis of the country's and municipality's housing policy, suggestions for improvement of the housing legislation, comparative analysis of housing policiesin the EU countries, development of the SS MONG strategy for the period until the year 2025.

Dosežki: več strokovnih člankov na temo odgovornega igranja oziroma igralništva, izvajanje izobraževanja (delavnic) z zaposlenimi na teme vodenja, timskega delovanja in odločanja, reševanja konfliktov, raziskovanje organizacijske klime, mentorstva…
Objava člankov (tiskani časopisi) na temo problematike stanovanjske politike občin in države ter predlogi izboljšanja obstoječega stanja!