Cilji in kompetence

Zaključna faza študija, ki zaokroži lik magistranta. Študent v ustni in pisni obliki predstavi rezultate svojega raziskovalnega dela.
Študent pokaže, da zna samostojno izvesti dano raziskovalno nalogo in jo predstaviti strokovni javnosti ob upoštevanju etičnih načel znanstvenega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Študent pripravi magistrsko delo s področja odprtega izobraževanja. Tema se izbere v dogovoru z mentorjem in se potrdi na senatu fakultete.

Prijava in odobritev teme magistrskega dela, njegova oddaja in zagovor, ocenjevanje ter objavljanje ugotovitev magistrskega dela se izvede v skladu s Pravili o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici (pravila dosegljiva na: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/pravila/).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Študent je sposoben samostojne razčlenitve znanstvenega problema v posamezne obvladljive enote.
• Študent je sposoben določiti pomembne elemente pisnega dela.
• Študent je sposoben natančno opisati in razložiti rezultate raziskovalnega dela.
• Študent zna jasno predstaviti probleme in rešitve v skupini.
• Študent kritično ovrednoti pridobljene rezultate in pridobljeno literaturo.

Temeljna literatura in viri

Knjige, članki in drugi viri, povezani s temo magistrskega dela.

Načini ocenjevanja

Ocena magistrskega dela in zagovora pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, predsednik študijske komisije in en član. Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«. Magistrsko delo se oceni v skladu s Pravili o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici (pravila dosegljiva na: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/pravila/).

Reference nosilca

Vsi mentorji imajo ustrezne kvalifikacije ter ustrezne reference