Pravni vidiki odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je zagotoviti, da bodo študenti poznali pravne vidike, ključne za področje odprtega izobraževanja.

Študenti bodo razvili naslednje kompetence:

 • razumeti osnovne pojme prava intelektualne lastnine in jih primero upoštevati v kontekstu odprtega izobraževanja,
 • razumeti delovanje pravic intelektualne lastnine,
 • spoštovati pravice intelektualne lastnine in jih ovrednotiti,
 • poznati in razumeti temeljne razlike med industrijsko lastnino in avtorskim pravom,
 • sestaviti licenčno pogodbo,
 • poznati in upoštevati pravila avtorskega prava ter temeljne pojme prava industrijske lastnine,
 • razumeti vpliv novih tehnologij na razvoj prava intelektualne lastnine,
 • razumeti vsebino proste licence.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilji, namen predmeta
  • Učni program
  • Obvezna in dodatna literatura
  • Obveznosti študentov
 2. Pravni vidiki odprtega izobraževanja:

• Uvod v pravo intelektualne lastnine (temeljni pojmi prava intelektualne lastnine)
• Temeljni pojmi avtorskega prava: avtorsko delo, avtorska pravica, avtor
• Izbrana poglavja avtorskega prava: vsebinske omejitve avtorske pravice, licenciranje avtorskopravne vsebine, pravno varstvo, evropski in mednarodnopravni vidiki
• Avtorsko pravo in internet - izzivi digitalizacije v avtorskem pravu
• Osnovno o patentu in blagovni ter storitveni znamki
• Varstvo osebnih podatkov
• Osnove zagotavljanja pravne varnosti in varstvo zasebnosti na internetu

Predvideni študijski rezultati

• Poznavanje osnovne pravne problematike odprtega izobraževanja.

Temeljna literatura in viri

 • Ovčak Kos, Maja: Pogodbena svoboda v avtorskem pravu, GV Založba, Ljubljana 2015.
 • Mežnar, Špelca: Avtorsko kolizijsko pravo, Cankarjeva založba 2006, Ljubljana.
 • Repas, Martina: Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana, 2007.
 • Trampuž/Oman/Zupančič: ZASP s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 1995.
 • Pretnar, Bojan: Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju - pravne osnove, ekonomska analiza in podjetniški cilji. Ljubljana 2002, GV Založba.
 • Bently Lionel, Sherman Brad: Intellectual Property Law, Oxford University Press 2014. E-gradivo
 • Patricia Aufderheide, Peter Jaszi: Reclaiming Fair Use: How to Put Balance Back in Copyright. E-gradivo
 • Martine Paul Eve: Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future, Cambridge University Press 2014. E-gradivo
 • William Cornish, David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, 2007. E-gradivo
  -Tanya Aplin, Jennifer Davis: Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press 2017. E-gradivo

Načini ocenjevanja

 • Sprotne naloge (20%) - Pisni izpit (80%)

Reference nosilca

Maja Ovčak Kos je v letu 2003 cum laude diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejela nagrado dr. Slavka Zoreta. V letu 2005 je opravila državni izpit iz javne uprave, v letu 2006 pa z odličnimi ocenami pravniški državni izpit. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je v letu 2008 končala znanstveni magistrski študij civilnega in gospodarskega prava. V letu 2013 je na isti fakulteti doktorirala z doktorsko disertacijo Pogodbena svoboda in njene omejitve v avtorskem pravu. S področja (evropskega) civilnega prava, prava intelektualne lastnine in alternativnega reševanja sporov se je med leti 2003 in 2017 večkrat usposabljala in izobraževala tudi v tujini. Je docentka za civilno in gospodarsko pravo. Kot visokošolska učiteljica in raziskovalka je od leta 2015 zaposlena na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, kjer je nosilka predmetov Gospodarsko pravo, Pravo v managementu in Uvod v gospodarsko pravo na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu. Od februarja 2018 je zaposlena tudi kot docentka na Univerzi v Novi Gorici, kjer je nosilka predmeta Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine. Kot raziskovalka je avtorica več strokovnih pravnih študij, npr. Analiza ključnih odločb slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine (Urad za intelektualno lastnino RS), Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the European Union (Evropska komisija in Pravna fakulteta Univerze v Bremenu) itd. Od leta 2017 opravlja tudi delo odvetnice, zaposlene v Odvetniški pisarni Zakonjšek, d. o. o., Mala ulica 5, Ljubljana, kjer se ukvarja predvsem s pravom intelektualne lastnine, civilnim (npr. odškodninskim, medijskim pravom idr.) in gospodarskim pravom. Odvetniška zbornica Slovenije ji je v marcu 2017 podelila naziv odvetnica specialistka za civilno in gospodarsko pravo. V pravosodju ima sicer več kot 15 let delovnih izkušenj. Kot predavateljica redno sodeluje na izobraževanjih sodnikov, odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov (npr. sodniška civilnopravna šola, dnevi stvarnega prava idr.). Je avtorica dveh znanstvenih monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter strokovnih pravnih študij (npr. Analiza ključnih odločb slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine) s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine ter alternativnega reševanja sporov