Spremembe študijskih programov

Spremembe na študijskem programu Gospodarski inženiring 1. stopnje

114. seja Senata PTF z dne 5. 9. 2016

a) Sklep o spremenjenem razporedu predmetov po letnikih na izrednem študiju (Elektrotehnika premaknjena v drugi letnik, en izbirni predmet iz drugega letnika pa v prvi letnik; za vpis v 2. letnik je pogoj 47 ECTS; velja za generacijo, ki se vpisuje v 2016/17) – potrjeno na 73. seji Senata UNG z dne 21. 9. 2016.

b) Sklep o spremembi nosilca pri predmetu Elektronsko poslovanje, potrjena doc. dr. Tanja Arh – potrjeno na 73. seji Senata UNG z dne 21. 9. 2016.

115. seja Senata PTF z dne 25. 10. 2016

a) Sklep o spremembi vpisnih pogojev po merilih za prehode (manj podrobno opredeljujemo število priznanih točk glede na predhodni študij, upoštevamo nov pogoj za napredovanje v višini 47 ECTS) – potrjeno na 74. seji Senata UNG z dne 16. 11. 2016.

117. seja Senata PTF z dne 22. 2. 2017

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni doc. dr. Saim Mustafa Emin (Inženirska kemija), prof. dr. Juš Kocijan (Osnove avtomatskega vodenja). Na izrednem študiju potrjeni doc. dr. Artem Badasyan (Tehniška fizika), doc. dr. Irina Cristea (Tehniška matematika, Poslovna matematika), doc. dr. Saim Mustafa Emin (Inženirska kemija), doc. dr. Armand Faganel (Marketinške strategije, web in novi mediji), prof. dr. Imre Cikajlo (Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij, Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov), Mateja Milost, univ. dipl. ekon. (Ekonomika in organizacija podjetja) – potrjeno na 76. seji Senata UNG z dne 15. 3. 2017.

122. seja Senata PTF z dne 20.12.2017

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni prof. dr. Sergey Kryzhevich (Statistika), Mateja MIlost, univ. dipl. ekon. (Marketinške strategije, splet in novi mediji), doc. dr. Maja Ovčak Kos (Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine), prof. dr. Henrik Gjerkeš (Energetika in okolje), prof. dr. Nataša Novak Tušar (Proizvodni sistemi), prof. dr. Barbara Koroušić Seljak (Računalniško programiranje)

123. seja Senata PTF z dne 19.2.2018

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni doc. dr. Aneta Trajanov (Poslovno informacijski sistemi) – potrjeno na 82. seji Senata UNG z dne 7.3.2018.

127. seja Senata PTF z dne 24.10.2018

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni viš. pred. dr. Matej Kovačič (Informacijska varnost) – potrjeno na 86. seji Senata UNG z dne 14.11.2018.

128. seja Senata PTF z dne 19.12.2018

Senat PTF je sprejel nove opise učnih načrtov štirih predmetov na študijskem programu Gospodarski inženiring 1. stopnje in enega predmeta na študijskem programu Gospodarski inženiring 2. stopnje. Gre za predmete: Ekonomika in organizacija podjetja, Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje, Marketinške strategije, spleti in novi mediji, Ravnanje s človeškimi viri, Uvod v sodobne tehnološke sisteme. Spremembe se nanašajo na: uvedbo novih učnih ciljev in vsebin, povezanih s poslovanjem v mednarodnem okolju zaradi pridobitve kompetenc, ki bodo dodatno višale možnosti za zaposlovanje diplomantov v mednarodnem prostoru, hkrati pa povečale atraktivnost ter relevantnostprograma tudi za tuje študente; vpeljevanje novih učnih metod, ki aktivneje vključujejo študente v študijski proces; posodobitev študijske literature; ekskurzije, ki z obravnavo dela snovi na terenu prispevajo k boljšemu vpogledu študentov v delovanje podjetij in povečujejo povezanost fakultete z gospodarstvom – potrjeno na 87. seji Senata UNG z dne 16.1.2019.

131. seja Senata PTF z dne 19.6.2018

a) Posodobljeni učni načrti študijskih programov Gospodarski inženiring 1. stopnje. Pri nekaterih predmetih je prišlo do manjših sprememb v obsegu ali strukturi kontaktnih ur in sicer: Proizvodni sistemi (prej: predavanja 45 ur, vaje 15 ur; sedaj: predavanja 45 ur, vaje 5 ur, terenske vaje 10 ur) – potrjeno na 90. seji Senata UNG z dne 3.7.2019.

b) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjena prof. dr. Dorota Korte (Statistika) – potrjeno na 90. seji Senata UNG z dne 3.7.2019.

132. seja Senata PTF z dne 4.9.2018

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjena mag. Milena Kovačević (Angleški jezik), doc. dr. Aneta Trajanov (Projekt 1) – potrjeno na 91. seji Senata UNG z dne 18.9.2019.

135. seja Senata PTF z dne 26.2.2020

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjena viš. pred. dr. Mateja Podlogar (Logistika).

138. seja Senata PTF z dne 21.10.2020

a) Potrdi se sprememba študijskih programov. V vse učne načrte eksplicitno doda, da se omogoča kombinirana oblika učenja.

139. seja Senata PTF z dne 21.10.2020

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjena doc. dr. Mateja Gorenc (Računovodstvo in poslovne finance), pridr. prof. dr. Suzana Loshkovska (Spletne tehnologije) in prof. dr. Mirko Markič (Projektni management)

142. seja Senata PTF z dne 22.4.2021

a) Sklep o prilagoditvi prevanjanja znanja – spremembe, ki omogočajo opravljanje izpitnih obveznosti na daljavo.

Spremembe na študijskem programu Gospodarski inženiring 2. stopnje

115. seja Senata PTF z dne 25. 10. 2016

a) Sklep o spremembi vpisnih pogojev po merilih za prehode (manj podrobno opredeljujemo število priznanih točk glede na predhodni študij, upoštevamo nov pogoj za napredovanje v višini 47 ECTS) – potrjeno na 74. seji Senata UNG z dne 16. 11. 2016.

117. seja Senata PTF z dne 22. 2. 2017

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjeni prof. dr. Dorota Korte (Projekt 2), prof. dr. Sergey Kryzhevich (Izbrana poglavja iz uporabne matematike), doc. dr. Armand Faganel (Ekonomika za inženirje) – __potrjeno na 76. seji seji Senata UNG z dne 15. 3. 2017._

118. seja Senata PTF z dne 25. 4. 2017

a) Sklep o novem izbirnem predmetu Izbrana poglavja iz podjetništva v znanosti – potrjeno na 77. seji Senata UNG z dne 10. 5. 2017.

122. seja Senata PTF z dne 20.12.2017

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni doc. dr. Drago Papler (Ekonomika za inženirje), doc. dr. Drago Papler (Strateško vodenje podjetja) in mag. Milena Kovačević (Poslovna angleščina)

123. seja Senata PTF z dne 19.2.2018

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni doc. dr. Anton Bisiazzo (Informacijski sistemi in odprta koda) – potrjeno na 82. seji Senata UNG z dne 7.3.2018.

126. seja Senata PTF z dne 5.9.2018

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni prof. dr. Irina Cristea (Izbrana poglavja iz uporabne matematike) – potrjeno na 85. seji Senata UNG z dne 19.9.2018.

131. seja Senata PTF z dne 19.6.2018

a) Posodobljeni učni načrti študijskih programov Gospodarski inženiring 2. stopnje. Pri nekaterih predmetih je prišlo do manjših sprememb v obsegu ali strukturi kontaktnih ur in sicer: Internet stvari (prej: predavanja 20 ur, vaje 10 ur; sedaj: predavanja 15 ur, vaje 10 ur, seminar 5 ur), Odkrivanje zakonitosti v podatkih (prej: predavanja 30 ur; sedaj: predavanja 20 ur, vaje 5 ur, seminar 5 ur), Poslovna angleščina (prej: predavanja 15 ur, vaje 15 ur; sedaj: predavanja 18 ur, vaje 6 ur, seminar 6 ur), Izbrana poglavja iz podjetništva v znanosti (prej: predavanja 30 ur, vaje 36 ur, seminar 18 ur, druge oblike študija 12 ur; sedaj: predavanja 30 ur, terenske vaje 40 ur, seminar 18 ur) – potrjeno na 90. seji Senata UNG z dne 3.7.2019.

136. seja Senata PTF z dne 22.4.2020

Potrjen je bil nov učni načrt za predmet Internet stvari. Spremembe sledijo cilju, da študenti pridobijo pomembne kompetence dela na daljavo, ki so pri internetu stvari trajno aktualne.

138. seja Senata PTF z dne 2.9.2020

a) Potrdi se sprememba študijskih programov. V vse učne načrte eksplicitno doda, da se omogoča kombinirana oblika učenja.

139. seja Senata PTF z dne 21.10.2020

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjen prof. dr. Mirko Markič (Strateško vodenje podjetja).

142. seja Senata PTF z dne 22.4.2021

a) Sklep o prilagoditvi prevanjanja znanja – spremembe, ki omogočajo opravljanje izpitnih obveznosti na daljavo.

Spremembe na študijskem programu Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 2. stopnje

138. seja Senata PTF z dne 2.9.2020

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjeni Veronika Dolar, ph D (Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju), pridr. prof. dr. Tel Amiel (Skupinski projekt), dr. Chrissi Nerantzi (Delavnica za izvajalce odprtega izobraževanja) in pridr. prof. dr. Dominic Orr (Strategije odprtega izobraževanja).

140. seja Senata PTF z dne 22.12.2020

a) Potrdi se sprememba študijskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja.

143. seja Senata PTF z dne 16.6.2021

a) Sklep o spremembi nosilca. Potrjena prof. dr. Tanja Urbančič (Individualni projekt) – potrjeno na 102. seji Senata UNG z dne 7.7.2021.