Kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela

Skrb za kakovost in mednarodno konkurenčnost na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti je zastavljena kot osrednje vodilo oziroma zaveza Univerze v Novi Gorici (UNG). Univerza ima jasno določeno poslanstvo in vizijo delovanja ter strategijo za doseganje zastavljenih ciljev.

UNG smatra, da je njeno poslanstvo v tem, da ustvarja nova znanja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter da se to znanje prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje. Sodelovanje z industrijo in podjetniškim okoljem je imperativ za vse izobraževalne in raziskovalne enote UNG in za vse sodelavce UNG. Temeljna značilnost dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov UNG je učenje na praktičnih problemih, zato so študentje vključeni v praktično in raziskovalno delo znotraj institucije same ali v partnerskih raziskovalnih in visokošolskih inštitucijah ter industriji. Na ta način se ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v podjetniško okolje, izboljšujejo pa se tudi zaposlitvene možnosti diplomantov.

UNG je sopodpisnica Resolucije Rektorske konference Republike Slovenije o Zavezanost slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti (29. Marec 2012) in sledi sprejetim ciljem te resolucije.

Poleg tega je Senat UNG je na svoji redni 51. seji dne 11. 7. 2013 sprejel zavezo, da bo UNG stalno razvijala kulturo kakovosti, skrbela za vzpostavitev kakovostne zanke, dograjevala postopke in strategijo za zagotavljanje in stalen dvig kakovosti pri vseh svojih aktivnostih. V procese zagotavljanja kakovosti so vključeni vsi deležniki vključno s študenti. Postopki, politike in strategije zagotavljanja kakovosti na UNG se oblikujejo skladno z nacionalno zakonodajo in s priporočenimi Evropskimi standardi in navodili za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva (European standards and guidelines for internal quality assurance within higher education institutions, ESG, Part 1, ENQA, Helsinki, Finland, 2009, isbn 952-5539-05-9), so formalno sprejeti na pristojnih organih UNG in so javno objavljeni na spletnih straneh UNG.

V Poslovniku kakovosti UNG, ki ga je sprejel Senat UNG, so začrtane strategije zagotavljanja kakovosti na UNG, podani so postopki in mehanizmi spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na UNG ter postopki samoevalvacije. Opredeljena so pravila, pristojnosti, način dela ter ukrepi za spremljanje in izboljševanje kakovosti, po katerih se ravnajo pristojni organi UNG ter vsi drugi deležniki pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti.

Za izvajanje aktivnosti, povezanih s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti na UNG, z evalvacijo stanja in za podajanje predlogov in pobud za razvoj kulture kakovosti in dograjevanje postopkov in strategije za zagotavljanje kakovosti, je na nivoju UNG zadolžena Komisija za kakovost UNG, na fakultetah, akademijah oziroma visokih šolah pa njihovi koordinatorji za kakovost, ki so po svoji funkciji tudi člani Komisije za kakovost UNG. Komisija za kakovost UNG o svojem delu enkrat letno poroča Senatu Univerze.«

Akti in pravilniki

Komisija za kakovost Univerze v Novi Gorici

Poslovnik o delu Komisije za kakovost Univerze v Novi Gorici

Predsednik komisije
prof. dr. Iztok Arčon

Člani
prof. dr. Juš Kocijan, Poslovno-tehniška fakulteta
doc. dr. Blaž Belec, Fakulteta za znanosti o okolju
prof. dr. Franc Marušič, Fakulteta za humanistiko
prof. dr. Artem Badasyan, Fakulteta za naravoslovje
doc. dr. Jan Reščič, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
prof. dr. Martina Bergant Marušič, Fakulteta za podiplomski študij
prof. mag. Tina Smrekar, Akademija umetnosti
Aleksa Kojčinović, predstavnk študentov

Akreditacije in zunanje evalvacije

Zunanja evalvacija Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici
Poročilo o zunanji institucionalni evalvaciji Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici ter Mnenje k poročilu o zunanji evalvaciji. Zunanjo evalvacijo je v času od 24. do 25. 11. 2008. izvedla petčlanska komisija, ki jo je določil Senat za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo.
Poročilo

Zunanja evalvacija Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici
Poročilo o zunanji institucionalni evalvaciji Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici ter Mnenje k poročilu o zunanji evalvaciji. Zunanjo evalvacijo je v času od 28. do 29. 5. 2009 izvedla petčlanska komisija, ki jo je določil Senat za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo.
Poročilo

Dodatne informacije

prof.dr. Iztok Arčon
T: 05 3315 227
E: iztok.arcon@ung.si