Vizija razvoja

Univerza v Novi Gorici (UNG) hoče biti raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje nastaja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje.

1. Status

UNG je zasebna neprofitna univerzitetna ustanova. Tak status ji omogoča prožno organizacijo in delovanje ter lažje prilagajanje na zahteve moderne družbe.

2. Notranja organizacija

UNG je kompaktna, notranje močno povezana univerza. Raziskovalno in ekspertno delo poteka v laboratorijih, centrih in institutih. Fakultete so odprte enote, kjer na izobraževalnem področju delujejo raziskovalci in strokovnjaki zaposleni v raznih raziskovalnih enotah in zunanjih inštitucijah. Zato se bo UNG v naslednjih letih trudila za harmonično povezovanje strokovnjakov in študentov iz različnih znanstvenih in strokovnih disciplin. Obenem si bo UNG prizadevala preseliti celotno dejavnost na eno mesto oziroma v en kampus.

Skupne službe in servisi delujejo na nivoju univerze.

Poslovanje UNG mora biti bolj podobno modernemu podjetju in manj klasični akademski ustanovi.

3. Raziskovalno delo

Raziskovalno in ekspertno delo je osnova za izvajanje izobraževalnega procesa. Raziskovalci UNG morajo posvečati posebno skrb vključevanju v mednarodne raziskovalne procese in projekte. Od raziskovalcev in učiteljev se pričakuje, da so široko razgledani znanstveniki in eksperti z mednarodnimi izkušnjami. Zato se od kandidatov za stalno zaposlitev pričakuje, da imajo opravljeno podoktorsko usposabljanje v tujini.

4. Izobraževalno delo

UNG želi biti visoko kvalitetna in v mednarodnem prostoru konkurenčna visokošolska inštitucija.

Visokošolski učitelji so lahko le raziskovalci ali eksperti, ki so širše oziroma mednarodno priznani strokovnjaki. Izobraževalno delo s študenti naj v čim večji meri vključuje raziskovalno in praktično delo tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju. Zato bo UNG skrbela za optimalno razmerje študent – profesor v vseh svojih študijskih programih ter za optimalno razmerje med raziskovalnim in izobraževalnim delom. Pričakujemo, da bodo dolgoročno vse discipline dosegale razmerje med izobraževalnim in raziskovalnim delom 1:1.

UNG si bo posebej prizadevala za stalno vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva v izobraževalni proces.

Posebna skrb bo posvečena mednarodnim povezavam in izmenjavam študentov in profesorjev. Temu bo prilagojena tudi izbira učnega jezika, še posebej na podiplomskem nivoju.

Ne glede na svojo mednarodno naravnanost pa bo UNG gojila tudi specifično raziskovalno in pedagoško dejavnost, ki bo utrjevala položaj Slovencev na najbolj zahodni narodnostni meji.

5. Prenos znanja v podjetniško okolje

Sodelovanje z industrijo in podjetniškim okoljem mora biti imperativ za vse sodelavce UNG. Na ta način se ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v podjetnisko okolje, veča se prepoznavnost Univerze v Novi Gorici in njene dejavnosti, s tem se tudi izboljšujejo zaposlitvene možnosti diplomantov.

UNG je pobudnica in soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka, ki mora, med drugim, ključno prispevati k ustvarjanju podjetniškega okolja za diplomante, magistrante in doktorante UNG.V naslednjem letu bo UNG vzpostavila tudi delovanje Pisarne za prenos tehnologij

6. Študenti

UNG se bo trudila, da bo v svoje študijske programe vpisovala najboljše študente in jim omogočala optimalne pogoje študija v okviru danih možnosti. Ne glede na svoj zasebni značaj bo UNG preko programov štipendiranja poskrbela, da bodo njeni programi dostopni vsem socialnim slojem.

Posebnost UNG mora biti učenje na praktičnih problemih, zato bodo študentje v čim večji meri vključeni v praktično in raziskovalno delo znotraj institucije same ali v partnerskih raziskovalnih in visokošolskih inštitucijah ter industriji.

UNG se bo trudila, da doseže čim višjo zaposljivost svojih diplomantov. Za doseganje tega cilja bo organizirala posebno službo, ki bo nudila pomoč pri iskanju zaposlitve. Cilj UNG je, da je delež zaposlitve v šestih mesecih po diplomi, magisteriju ali doktoratu višji od 80 %.

7. Finance

UNG vidi svojo prednost tudi v diverzificiranem načinu finansiranja njene dejavnosti. Zato se bo še naprej trudila, da njeno finansiranje ne obvisi samo na državnih sredstvih. Pomemben delež finansiranja njene dejavnosti mora prihajati iz mednarodnih virov, lokalnih skupnosti, industrije, šolnin, donacij itd.

UNG je ustanoviteljica fundacije E. Rusjan. To je edina univerzitetna fundacija v Sloveniji in ena redkih v Evropi. Namen fundacije je nabirati donatorska sredstva katerih donos se porablja za rast UNG ter širitev in izvajanje njene dejavnosti. UNG si bo prizadevala, da bo fundacija E. Rusjan v naslednjih dveh desetletjih dosegla 20 do 25 % delež pri finansiranju delovanja UNG.

8. Bodoči razvoj

UNG bo v prihodnosti dajala prednost razvoju magistrskih in doktorskih študijskih programov ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Sprejeto na 13. seji senata Univerze v Novi Gorici, dne 28. novembra 2007.