Spletni informativni dnevi Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 9. 2. 2021
Dogodki

12. in 13. februar 2021

Spletni informativni dnevi Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici (UNG) bo v petek, 12. februarja 2021, in v soboto, 13. februarja 2021, na spletnih informativnih dnevih predstavila sedem študijskih programov prve stopnje ter osem študijskih programov druge stopnje, ki jih izvajajo Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademija umetnosti.

Spletni informativni dnevi Univerze v Novi Gorici bodo prvič potekali v razširjeni obliki. Tako se bodo lahko kandidati za vpis poleg spletnih predstavitev samih študijskih programov udeležili tudi drugih spletnih dogodkov – kratkih spletnih seminarjev, predstavitev študentskih projektov in srečanj s študenti. Obenem bodo kandidatom na voljo spletne stojnice fakultet in akademije, opremljene z različnimi gradivi in multimedijskimi vsebinami. Vstopna točka do informativnih dni UNG in njenih spletnih stojnic bo javnosti na voljo tudi po zaključku dogodka, med njimi pa bo tudi stojnica Fakultete za podiplomski študij, ki kandidatom nudi več tretjestopenjskih študijskih programov.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici, mlade in dinamične ustanove na zahodni meji Slovenije, združujemo perspektivne, interdisciplinarne in praktično naravnane študijske programe, na katerih študenti pridobivajo celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja in umetnosti ter se tako izobražujejo za poklice prihodnosti. Študentom zagotavljamo ugodne pogoje za študij, v katerih lahko vsak posameznik uveljavi svoje ambicije in hkrati razvija svoje osebne sposobnosti in talente.

Na Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo visoko stopnjo interdisciplinarnosti študijskih programov, ki prinaša širša znanja, vrhunske domače in gostujoče profesorje ter izjemno ugodno razmerje med številom študentov in profesorjev (štirje študenti na enega profesorja). Vse to, poleg sodobnih pristopov učenja in poučevanja in vedno večjega nabora študijskih vsebin, ki jih lahko izvajamo tudi na daljavo, zagotavlja spodbudno okolje za študij in posledično visoko zaposljivost naših diplomantov. Tako je v enem letu po končani diplomi lani našlo zaposlitev kar 93 odstotkov naših diplomantov, kar gotovo potrjuje kakovost naše študijske ponudbe.

Posebni odliki naše univerze kot manjše visokošolske ustanove sta študij v majhnih skupinah in oseben pristop do študentov. Že v času študija se lahko študenti vključujejo v raziskovalno delo in aplikativne projekte s konkretnimi uporabniki. Študentom nudi podporo tudi Karierni center, ki jim pomaga pri načrtovanju poklicne poti ter povezuje univerzitetno okolje s podjetništvom in industrijo. Veliko pozornosti namenjamo tudi spodbujanju študentov k vključevanju v različne oblike mednarodne mobilnosti z namenom opravljanja študija ali prakse v tujini, kar študentom daje nova znanja in izkušnje ter izboljšuje njihovo konkurenčnost na mednarodnem trgu dela. Tako s praktičnim usposabljanjem študentov doma in v tujini dodatno poskrbimo, da je pridobljeno znanje uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da znanje uspešno prenašamo iz akademskega okolja v gospodarstvo in v negospodarske dejavnosti.

Kot prva univerza v Sloveniji smo ponudili status športnika vsem študentom športnikom, ki so registrirani kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate, pri čemer ni nujna pridobitev statusa s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg prilagojenih načinov študija športnike na našo univerzo privablja tudi sama Goriška regija, saj ta nudi dobre pogoje za trening tudi v zimskem obdobju, ko je izvajanje športnih dejavnosti na prostem v večjem delu Slovenije sicer oteženo.

Zanimanja mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijsko-komunikacijskih tehnologij narekujejo stalno prilagajanje in posodabljanje študijskih vsebin, ki jih bomo tudi v študijskem letu 2021/22 še nadalje nadgrajevali. Posebno skrb namreč posvečamo rednim prenovam študijskih programov, novim pristopom poučevanja in uvajanju raznolikih oblik učenja na daljavo. Pri sestavi predmetnikov sledimo želji po razvoju potrebnih kompetenc študentov, pri izvajanju programov pa dajemo poudarek metodam obrnjenega in odprtega učenja.

Rezultat večletnega načrtnega uvajanja platform za poučevanje na daljavo in novih pristopov poučevanja, kakršno je predvsem t. i. obrnjeno učenje, pri katerem študentom pred predavanji posredujemo gradiva (npr. posnetke ali članke), ki jih najprej sami preučijo in potem o njih razpravljajo v predavalnici, je izjemna pripravljenost Univerze v Novi Gorici na izvajanje študija na daljavo, s katerim se zaradi omejitev v zvezi s pandemijo COVID-19 soočamo danes. Tako smo določene oblike študija na daljavo izvajali že pred izbruhom pandemije tudi z namenom lažjega vključevanja študentov, ki potrebujejo prilagojene načine študija (zaposleni, študenti športniki in skupine študentov s posebnimi potrebami), v študijski proces. Predavanja na daljavo tudi snemamo, zaradi česar so ta na voljo vsem, ki se predavanj zaradi različnih omejitev ne morejo udeležiti.

V času, ko bodo potekale prijave v študijske programe za študijsko leto 2021/22, bomo kandidate o naši študijski ponudbi seznanjali tudi v obliki dodatnih spletnih informativnih dni in s pomočjo drugih prilagojenih načinov podajanja informacij na spletu, predvsem na družbenih omrežjih. Pomembno je namreč, da tako prihodnji študenti iz Slovenije kot iz tujine v teh izrednih razmerah pridobijo čim bolj popolne informacije o možnosti študija na naši univerzi.

V študijskem letu 2021/2022 je na študijskih programih prve stopnje razpisanih 180 mest na rednem študiju in 40 mest na izrednem študiju. Prve prijave za vpis na študijske programe prve stopnje lahko kandidati oddajo od 16. februarja do 19. marca 2021. Na študijskih programih druge stopnje je razpisanih 155 mest na rednem študiju in 50 mest na izrednem študiju, na študijskih programih tretje stopnje pa 80 mest na rednem študiju. Prve prijave za vpis na študijske programe druge in tretje stopnje lahko kandidati oddajo od 16. februarja do 30. marca 2021. Dostop do prijavnih obrazcev je omogočen na spletni strani Univerze v Novi Gorici ("http://www.ung.si/sl/studij/vpis/").

Podrobnejše informacije o posameznih predstavitvah študijskih programov v živo so na voljo na spletni strani "http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/".

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si