U-Multirank - mednarodna primerjalna ocena Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 15. 6. 2020
Novice

Rezultati Univerze v Novi Gorici (UNG) pri mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2020 kažejo, da se UNG po kakovosti uvršča med svetovno elito univerz.

Grafični prikaz profila UNG na svetovni primerjalni ocenjevalni lestvici U-Multirank 2020. Višina posameznega stolpca znotraj izbranega krožnega sektorja pomeni pridobljeno oceno pri določenem kriteriju (najvišji stolpec ustreza oceni 1 – izjemno dobro, najnižji pa oceni 5 – šibko).
Grafični prikaz profila UNG na svetovni primerjalni ocenjevalni lestvici U-Multirank 2020. Višina posameznega stolpca znotraj izbranega krožnega sektorja pomeni pridobljeno oceno pri določenem kriteriju (najvišji stolpec ustreza oceni 1 – izjemno dobro, najnižji pa oceni 5 – šibko).

Univerza v Novi Gorici (UNG) je vključena v globalno mednarodno ocenjevanje univerz »U-Multirank« od samega začetka tega evropskega projekta. Letošnji rezultati tega primerjalnega ocenjevanja univerz s celega sveta »U-Multirank 2020«, objavljeni na spletni strani www.umultirank.org, so pokazali, da UNG tudi letos (tako kot v prejšnjih letih: U-Multirank 2015, U-Multirank 2016, U-Multirank 2017, U-Multirank 2018 in U-Multirank 2019) dosega v svetovnem merilu visoko nadpovprečne rezultate. Posebej je prepoznana odličnost UNG na področju raziskav in mednarodne usmerjenosti. V letu 2020 je U-Multirank uvrstil UNG med 25 najboljših univerz v svetu na področju mednarodnih skupnih objav in Univerzi v Novi Gorici podelil značko “Global Top 25 badge for International joint publications”, kar odraža stopnjo povezanosti raziskav univerze z mednarodnimi raziskovalnimi mrežami.

UNG izkazuje dobre rezultate tudi na področju učenja in poučevanja ter regionalne vpetosti. Primerjava rezultatov UNG z ocenami »U-Multirank 2020« ostalih univerz v širši regiji izven meja Slovenije pokaže, da je Univerza v Novi Gorici daleč najboljša univerza po večini kazalcev ocenjevanja. Prekaša ne samo vse ostale slovenske univerze ampak tudi starejše in večje univerze v naši soseščini (npr: Univerza v Gradcu, Univerza v Trstu, Univerza v Padovi, Univerza v Zagrebu). UNG se po kazalcih raziskovalne odličnosti in internacionalizacije uvršča v sam vrh elitnih evropskih in svetovnih univerz. Znanstvena odličnost UNG je bila prepoznana in posebej izpostavljena tudi v "Poročilu Evropske komisije o znanstveni produkciji Evropskih univerz v obdobju od 2007 do 2011":http://www.ung.si/sl/o-univerzi/kakovost/mednarodne-ocene/primerjalna-evalvacija-evropskih-univerz/, ki ugotavlja, da se po kriterijih znastvene odličnosti in po znanstvenem vplivu svojih znanstvenih objav UNG uvršča med štiri najboljše evropske univerze, skupaj z University of Oxford, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in ETH Zurich.

V letu 2020 je U-Multirank uvrstil UNG med 25 najboljših univerz v svetu na področju mednarodnih skupnih objav in Univerzi v Novi Gorici podelil značko "Global Top 25 badge for International joint publications", kar odraža stopnjo povezanosti raziskav na univerzi z mednarodnimi raziskovalnimi mrežami. Na seznamu 25 najboljših izvajalcev mednarodnih skupnih objav so zastopane visokošolske ustanove iz 19 različnih držav. Na seznamu je tudi nekaj univerz iz majhnih držav (npr. Lihtenštajn, Luksemburg, Slovenija in Islandija), ki za doseganje raziskovalne odličnosti in mednarodne konkurenčnosti izpostavljajo pomen mednarodnih raziskovalnih sodelovanj.

»U-Multirank« je primerjalna lestvica univerz, ki so jo razvili v EU s finančno podporo Evropske komisije. Namenjena je mednarodni primerjavi univerz s celega sveta. V letošnjem letu (2020) je bilo v ocenjevanje vključenih 1800 univerz iz 92 držav. Vklučenih je bilo preko 5300 fakultet in več kot 11800 študijskih programov.

U-Multirank je prva globalna lestvica, ki podaja celovito večdimenzionalno sliko delovanja univerz, saj univerze primerja na petih področjih: poučevanje, raziskave, mednarodna usmerjenost, regionalna vpetost in prenos znanja. Za razliko od ostalih lestvic, ki univerze razvrščajo v enotno lestvico »prvih 100 univerz«, na podlagi enotne številske ocene, sestavljene iz različno uteženih parametrov, U-Multirank podaja celovito sliko prednosti in slabosti posameznih univerz, ki različnim uporabnikom, posebej študentom povedo o univerzi tisto, kar je posebej za njih pomembno, ko se odločajo o izbiri univerze za svoj študij.

Za učinkovito primerjavo med univerzami so v okviru projekta U-Multirank študentom ponudili spletno aplikacijo na spletni strani www.umultirank.org, preko katere lahko vsakdo neposredno izbere univerze v regiji ali širše v svetovnem merilu in jih primerja med seboj na področjih, ki ga zanimajo.

U-Multirank uprablja 39 različnih indikatorjev s katerimi primerjalno oceni delovanje univerze na različnih področji aktivnosti, pri čemer uporablja petstopenjsko številsko lestvico: 1 – izjemno dobro; 2- dobro; 3- povprečno, 4 – podpovprečno; 5- šibko. Podrobni rezultati po posameznih indikatorjih za UNG so dosegljivi na spletni strani "U-Multirank":http://www.umultirank.org.

Univerza v Novi Goruici se kljub svoji mladosti in relativni majhnosti, v mednarodnem merilu izkazuje s prepoznano odličnostjo. Vrhunski rezultati, ki jih dosega niso naključni, ampak plod trdega dela in jasno zastavljene vizije razvoja univerze, ki jo je sprejel senat UNG.

Vizija razvoja: Univerza v Novi Gorici bo raziskovalna in mednarodno uveljavljena univerza, ki bo v regiji in širše prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja. Z inovativnimi pristopi poučevanja bo razvijala pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki bodo domačim in tujim študentom zagotavljali visoko stopnjo zaposljivosti. Svoj moto »z znanjem do zmage« bo uveljavljala z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in s tem omogočala doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih.

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Global Top 25 badge for International joint publications.