Seja Rektorske konference Republike Slovenije

Datum objave: 21. 6. 2021
Novice

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 18. junija 2021 so rektorji opravili razpravo o postopkih ponovnih akreditacij univerz in sprejeli sklep, da se pozove NAKVIS, da upošteva izdane odločbe o akreditaciji študijskih programov univerz in ne posega v vpisne pogoje univerz s spremenjenim tolmačenje 38. člena ZVIS.

Z zahtevami po spremembi vpisnih pogojev se posega v avtonomijo univerz, hkrati pa je takšno početje diskriminatorno do dijakov, ki nimajo omogočene proste izbire za vpis. RKRS je prav tako opozorila NAKVIS, da za posamezne študijske programe preverjanje nabora po klasifikacijah, ki jih je določil Svet NAKVIS, onemogoča vpis v določene univerzitetne študijske programe, kar mora še posebej skrbeti posamezne skupine dijakov.

RKRS je razpravljala o položaju mladih raziskovalcev v času epidemije in pozvala ARRS, da skladno s 33. in 36. členom Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije omogoči prenos neporabljenih programskih in projektnih raziskovalnih ur ter sorazmernega dela sredstev iz leta 2021 v leto 2022. Skladno s 36. členom Uredbe naj Agencija odobri tudi večje odstopanje od 5 % pri razporeditvi raziskovalnih ur. Prav tako je na ARRS podala predlog, da pri usposabljanju mladih raziskovalcev, ki se jim financiranje zaključi leta 2021 in še niso doktorirali ter so jim zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, ostala neporabljena sredstva, dovoli, da se ta sredstva lahko v letih 2021 in 2022 porabi tudi za financiranje plač mladega raziskovalca oziroma, da se jim iz upravičenih razlogov podaljša tako status kot financiranje njihovega statusa.

Rektorska konferenca RS opozarja že od decembra 2020 na potrebo po vključiti podaljšanja statusa študenta v interventno zakonodajo. Tako smo dne 09.06.2021 na MIZŠ posredovali dopis, v katerem je bilo izpostavljeno, da je potrebno pristopiti k spremembi zakonodaje, saj je visoko šolstvo v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2020/2021 zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila pandemija korona virusne bolezni in posledičnih omejitvenih ukrepov Vlade RS, delovalo v težkih in negotovih razmerah. Ker ni bilo podanega odgovora in ker predlog ni vključen v interventno zakonodajo RKRS iz naslova izrednih razmer ponovno poziva k nujni dopolnitvi interventne zakonodaje za študijsko leto 2020/2021 s členom z enako vsebino, kot jo je vseboval člen relevantne interventne zakonodaje za študijsko leto 2019/2020 o podaljšanju statusa študentov. Navedeni poziv so podrli tudi predstavniki študentskih svetov na seji RKRS.

Vir: Univerza v Mariboru