Poslovno-tehniška fakulteta

Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Osnove računalništva: navodila za izdelavo seminarske naloge in predlogi tem

 1. Seminarske naloge izdelajo študenti samostojno v skupinah po dva. Delo (iskanje virov, oblikovanje besedila, piprava predstavitve, ustna predstavitev) si v skupini razdelijo po dogovoru.

 2. Temo seminarske naloge izbere vsaka skupina v dogovoru s predavateljem. Predlogi tem:

  • Novosti v razvoju računalniških procesorjev
  • Tablični računalniki
  • 3D tiskalniki
  • Operacijski sistem Windows 8
  • Računalništvo v oblaku
  • Mobilno pisarniško poslovanje
  • E-učenje in izobraževanje na daljavo
  • Računalniško procesiranje naravnega jezika
  • Kako pri delu z računalnikom zmanjšati možnost izgube podatkov
  • Primerjava spletnih brskalnikov
  • Prednosti in slabosti družabnih omrežij
  • Plačljivost spletnih vsebin: argumenti za in proti
  • Cenzura interneta: argumenti za in proti
  • Kultura komentiranja medijskih prispevkov na spletu
  • Izdelava lastne spletne strani / Izdelava spletne strani za ...
  • Razvoj računalniškega programa za ...

 3. Podatke za seminarske naloge študenti poiščejo v računalniških učbenikih, knjigah, revijah in na internetu.

 4. Seminarska naloga naj ne bo le povzetek vsebine iz virov, ampak smiselna povezava pridobljenih informacij in opisa lastnih ugotovitev, izkušenj ali mnenj.

 5. Seminarska naloga naj bo napisana z urejevalnikom besedil Word. Njen obseg naj bo od 8 do 10 strani. Obvezni so naslednji elementi:

  • naslovna stran (ni oštevilčena);
  • povzetek in ključne besede;
  • kazalo;
  • vsebina, smiselno razdeljena na razdelke, ki so nivojsko oštevilčeni (prvi razdelek je uvod, zadnji zaključek), obvezno mora vsebovati vsaj eno sliko, številčenje strani pa prične z 1 na strani z uvodom;
  • seznam uporabljene literature (vključno z navedbami spletnih virov, ki so uporabljeni v seminarski nalogi).

 6. Oblika in struktura dokumenta, vrsta in velikost pisave ter ostale nastavitve naj bodo takšne kot v vzorcu seminarske naloge z navodili. Pri urejanju besedila so posebej pomembni naslednji elementi:

  • enotno oblikovanje celotnega besedila, predvsem poravnavanje levega in desnega roba ter razmiki med odstavki;
  • pravilna uporaba ločil, na primer: presledek za vejico in piko, vendar ne za predklepajem in pred zaklepajem, razlikovanje med pomišljajem in vezajem ipd.;
  • pravilna uporaba simbolov v matematičnih formulah;
  • obvezno številčenje slik, tabel in formul ter pravilno sklicevanje nanje, npr. "tabela 3" namesto "spodnja tabela";
  • obvezno citiranje uporabljenih virov;
  • pravilno oblikovanje seznama uporabljenih virov: obvezno navedemo avtorje, letnico izdaje, naslov članka oz. knjige ali revije, kraj, založbo, strani (od-do).

 7. Besedilo naj bo jezikovno neoporečno (glejte pogoste napake in primere popravkov). Za odpravo tipkarskih napak uporabite črkovalnik.

 8. Seminarsko nalogo ustno predstavijo avtorji v okviru predavanj. V ta namen pripravijo računalniško podprto predstavitev s programom PowerPoint. Ustni nastop traja 15 minut. Sledijo mu vprašanja in komentarji poslušalcev.

 9. Seminarske naloge oddajo študenti v pisni obliki, predstavitve pa v elektronski obliki. Najboljše seminarske naloge bodo objavljene na spletnih straneh predmeta Osnove računalništva.

 10. Opravljena seminarska naloga je pogoj za opravljanje izpita.


Zadnja sprememba: 28. 2. 2012