Poslovno-tehniška fakulteta

Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Osnove računalništva: predstavitev predmeta

Obseg, cilj in vsebina

Predmet Osnove računalništva se izvaja v poletnem semestru 1. letnika in obsega 60 ur predavanj in 30 ur vaj. Ovrednoten je s 7 kreditnimi točkami ECTS.

Cilj predmeta je predstaviti študentom temeljne koncepte računalništva in informatike, zgradbo in delovanje računalnika ter računalniška omrežja, jih seznaniti s sodobno programsko opremo in usposobiti za njeno uporabo. Učni načrt je oblikovan tako, da omogoča študentom praktično preizkušanje teoretičnega znanja v okviru vaj ter pri izdelavi in predstavitvi seminarskih nalog. Osvojena znanja bodo s pridom uporabljali v času študija in kasneje pri iskanju informacij ter izdelavi projektnih nalog, predstavitev, poročil in drugega gradiva.

Vsebina predavanj:

 1. Uvod
 2. Računalnik, njegov razvoj in uporaba
 3. Osnove informatike
 4. Zgradba in delovanje računalnika
 5. Strojna oprema osebnega računalnika
 6. Programska oprema osebnega računalnika
 7. Urejevalnik besedil Word
 8. Program za računalniške predstavitve PowerPoint
 9. Program za delo s preglednicami Excel
 10. Računalniška omrežja
 11. Računalniško omrežje internet
 12. Razvoj programske opreme

Vsebina vaj:

 • Osnove dela z osebnim računalnikom, operacijskim sistemom Microsoft Windows in njegovim uporabniškim vmesnikom
 • Uporaba spletnega brskalnika in spletnih iskalnikov
 • Osnove dela z grafičnim in slikovnim materialom
 • Urejanje besedil s programom Word
 • Priprava računalniško podprtih predstavitev s programom PowerPoint
 • Delo s preglednicami s programom Excel
 • Osnove jezika HTML in izdelava spletnih strani
 • Risanje diagramov s programom Visio
 • Osnove računalniškega programiranja

Podrobnejše informacije so dostopne v učnem načrtu predmeta.

Literatura

Osnovna:

 • Gradišar, M. (2003). Uvod v informatiko. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Kostrevc, L. (2004). Računalništvo in informatika, 3. izdaja. Ljubljana: Pasadena.
 • Wechtersbach, R., Lokar, M. (2005). Informatika. Ljubljana: DZS.

Dodatna:

 • Microsoft Windows XP korak za korakom (2006). Ljubljana: Pasadena.
 • Microsoft Windows Vista korak za korakom (2007). Ljubljana: Pasadena.
 • Rathbone, A. (2010). Windows 7 za telebane. Ljubljana: Pasadena.
 • Šuler, A. (2010). Spoznajmo Windows 7. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
 • Baloh, P. in Vrečar, P. (2007). Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2007. Ljubljana: Pasadena.
 • Joyce, J., Moon, M. (2010). Sistem Microsoft Office 2007 hitro in jasno. Ljubljana: Pasadena.
 • Šuler, R., Šuler, A. (2010). Spoznajmo Office 2010. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
 • Baloh, P., Vrečar, P. (2011). Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010. Ljubljana: Pasadena.
 • Kostrevc, L. (2006). Hitri vodnik po internetu in Googlu. Ljubljana: Pasadena.
 • Battelle, J. (2010). Iskanje: kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo. Ljubljana: Pasadena.

Študijske obveznosti

Preverjanje znanja pri predmetu Osnove računalništva je pisno. Končna ocena je ena sama in zajema ocene kolokvijev oziroma pisnega izpita.

Kolokviji so neobvezna oblika sprotnega preverjanja znanja. Predvideni so trije kolokviji letno. Naloge na kolokvijih se praviloma nanašajo na tekočo učno snov. Študentu, ki s kolokviji v seštevku zbere več kot polovico možnih točk, se prizna izpit.

Seminarska naloga je obvezen izdelek, ki ga študenti izdelajo in predstavijo v skladu z objavljenimi navodili. Z njo pokažejo, da praktično obvladajo računalniška orodja, ki jih spoznajo pri predmetu. Opravljanje seminarske naloge obsega pripravo pisnega izdelka in njegovo ustno predstavitev.

Pisni izpit zajema celotno snov predmeta. Pogoj za opravljanje izpita je opravljena seminarska naloga. Pozitivna ocena iz kolokvijev šteje kot uspešno opravljen pisni izpit.

Roki pisnih izpitov so trije: dva v poletnem (junij, julij) in eden v jesenskem izpitnem obdobju (avgust, september).


Zadnja sprememba: 1. 2. 2012