Research Projects

NATIONAL:

Research Programme:

 • Research Programme* / Raziskovalni program P1-0034: Analytics and chemical characterization of materials and processes / Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov (2009-2013) / Programme Leader / Nosilec projekta: dr. Božidar Ogorevc* (ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) Contact persons at WRC: branka.mozetic@ung.si and mitja.martelanc@ung.si

Research projects:

 • Projekt MKGP Pilotna alkoholna pijača z uporabo haskap jagod (akronim PA-HAS) (2023-2024) / Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije - odobren kot pilotni projekt v okviru ukrepa M16 – Sodelovanja: podukrep 16.2. Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

 • Aplicative Project ARIS (L4-50141): Wine provenance: geo-climatic, microbiological or human construct? Example of Slovene blaufrankish wines / Wine provenance: geo-climatic, microbiological or human construct? Example of Slovene blaufrankish wines (2023-2026) / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Lead partner: Kmetijski Inštitut Slovenije / Contact person at CRV: lorena.butinar@ung.si

 • Basic Project ARIS (J4-50139): Valorization of Impatiens glandular (Impatiens glandulifera Royle) wastes for the development of bioactive extracts with potential protective activity on the human vascular system / Valorizacija odpadkov žlezave nedotike (Impatiens glandulifera Royle) za razvoj bioaktivnih izvlečkov s potencialno zaščitno aktivnostjo na humani žilni sistem (2023-2026) / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Lead partner: Kemijski Inštitut Slovenije / Contact person at CRV: mitja.martelanc@ung.si

 • Target Development Project - CRP (P-V4-2381): MED-STI-K - Knowledge Hub for Green, Sustainable and Innovative Mediterranean Agriculture / Stičišče znanj za zeleno, trajnostno in inovativno sredozemsko kmetijstvo (1.10. 2023 - 31.3. 2025) / ARIS – Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Lead partner: Znanstveno-Raziskovalno središče Koper/ Contact persons at CRV: melita.sternad.lemut@ung.si and jan.rescic@ung.si

 • Postdoc Research Project ARRS / Podoktorski Raziskovalni Projekt ARRS: Ali prisotnost mikroplastičnih delcev spremeni dinamiko bakra v onesnaženih vinogradniških tleh? (2021-2023) / ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Contact person: erika.jez@ung.si

 • Bilateral Research Project ARRS / Bilateralni raziskovalni projekt ARRS: N4-0158: Metabolna prilagodljivost rastlin na vodni stres (2020-2023) / ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in FWWF / Contact person for UNG: guillaume.antalick@ung.si

 • Basic Research Project ARRS / Temeljni Raziskovalni Projekt ARRS J4-4300: Genes behind aroma compounds in wine / Geni, ki pogojujejo aromatiko vina (2011-2014) / ARRS – Slovenian Research Agency / ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Contact person: lorena.butinar@ung.si

 • PhD project TIA / Doktorski projekt TIA: Characterisation of Slovenian apple juice with respect to its geographic origin and agricultural production practice / Karakterizacija geografskega porekla in načina pridelave slovenskega jabolčnega soka (2008-2015) / TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia “Young Researchers from the Industry” with Fructal Food Industry d.d. / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Fructal Živilska industrija d.d. / Contact persons: branka.mozetic@ung.si, karmen.bat@ung.si

 • PhD project TIA / Doktorski Projekt TIA: Biological role of grapevine fanleaf virus (GFLV) in winegrowing region of Northern Primorska / Biološka vloga virusa pahljačavoti listov vinske trte (GFLV) v vinorodni deželi Primorska (2010 – 2016) / TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia: “Young Researchers from the Industry” with Development Agency of Primorska region / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Regijsko Razvojno Agencijo (RRA) Nova Gorica / Contact persons: paolo.sivilotti@ung.si, marusa.pompe.novak@ung.si, anastazija.jez@ung.si

 • PhD project TIA / Doktorski Projekt TIA: The impact of grapevine fanleaf virus (GFLV) on quantity and quality parameters of grapevine / Vpliv virusa pahljačavoti listov vinske trte (GFLV) na količino in kakovost grozdja (2011 – 2015) / TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia: “Young Researchers from the Industry” with Development Agency of Primorska region / TIA – Javna agencija za Tehnološki razvoj Republike Slovenije: “Mladi raziskovalci iz gospodarstva” z Regijsko Razvojno Agencijo (RRA) Nova Gorica) Contact persons: paolo.sivilotti@ung.si, marusa.pompe.novak@ung.si, maja.cigoj@ung.si

 • Target-development-project - CRP – Ciljno razvojni projekt: Phytophenols for food safety and food shelf-life increase/ Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (2010-2012) / Lead partner / Vodilni partner: Biotehnical Faculty, University of Ljubljana / Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovenian Research Agency and Ministry for Agriculture and Environment / ARRS and MKGP) Contact person at WRC, UNG / Kontaktna oseba na CRV, UNG: branka.mozetic@ung.si

 • Research Investment Project (RIP) / Razvojno-investicijski projekt (RIP): Development of an intelligent ecological UltraPRESS / Razvoj inteligentne ekološke stiskalnice UltraPRESS (2009 – 2011) / ŠKRLJ kovinska oprema d.o.o (TIA) Contact persons at WRC, UNG / Kontaktni osebi na CRV, UNG: melita.sternad.lemut@ung.si, lorena.butinar@ung.si

INTERNATIONAL:

 • Interreg-cross-border-EU-project / Interreg čezmejni EU projekt AGROTUR +: Local products and tourism in the Karst region / Kraški lokalni produkti in turizem (2023-2025) / Lead partner / Vodilni partner: Slovenian Agricultural Institute / Kmetijski Inštitut Slovenije / Project is co-financed by the European Union in the framework of the Interreg VI-A Italy-Slovenia 2021-2027 programme /  Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 / Contact person at CRV: lorena.butinar@ung.si

 • Interreg-cross-border-EU-project: The ENO(SATIRE): Sustainable wine tourism: cultural landscape, wine and satire (2024-) / Small Projects Fund GO! 2025, managed by EZTS GO and financed by the Interreg VI-A cooperation program Italy-Slovenia 2021-2027 / Project coordinator: Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia / Contact person at CRV: mitja.martelanc@ung.si

 • Trans-regional Project / Transregijski projekt / Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local cultural and environmental sustainability / Leading partner University of Nova Gorica / Vodilni partner: Univerza v Novi Gorici / (EEA in/and Norway Grants Fund for Regional Cooperation) (2020-2023) / Contact person: lorena.butinar@ung.si

 • *Bilateral Project / Bilateralni projekt N4-0158: Co-financing of slovenian part of the project in cooperation with FWW (Austria) / Sofinanciranje slovenskega dela projekta v sodelovanju z FWW (Avstrija): Exploring grapewine metabolic plasticity under drough / Metabolna prilagodljivost rastlin na vodni stres / (ARRS) (2020-2023) / Contact persons: guillaume.antalick@ung.si, jan.rescic@ung.si

 • *Bilateral Project / Bilateralni projekt NI-0002: Scientific co-operation between Slovenia and Izrael / Znanstveno sodelovanje med Slovenijo in Izraelom: A multidisciplinary approach to the treatment and application of waste water to agriculture / Multidisciplinarni pristop k tretiranju in aplikaciji odpadne vode v kmetijstvo (ARRS in/and Ministry of Science and Technology Izrael / Ministrstvo za znanost in tehnologijo Izrael (2018-2020) / Contact person: lorena.butinar@ung.si, saim.emin@ung.si

 • Transnational ERA-NET ArimNet2 project / Transnacionalni ERA-NET ArimNet2 projekt »EnViRoS«: Opportunities for an Environmental-friendly Viticulture: optimization of water management and introduction of new Rootstock and Scion genotypes / Priložnosti za okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte (2017-2020) / Coordinator / Koordinator: University of Udine, Italy / MIZS – Ministry of Education, Science and Sport / MIZS – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Contact person at WRC UNG: lorena.butinar@ung.si

 • Interreg-cross-border-EU-project / Interreg čezmejni EU projekt »*AGROTUR*: Karst agritourism* / Kraški agroturizem (2017-2019) / Lead partner / Vodilni partner: Slovenian Agricultural Institute / Kmetijski Inštitut Slovenije / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2014-2020 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj / Contact person at WRC, UNG: lorena.butinar@ung.si

 • *Creative Cores / Kreativna jedra: AHA-MOMENT (Active and Healthy Aging – MOlecular MEchanisms, Nutrition and nanoparticle-based Targeting) Structural Funds / Strukturni skladi (2012­2015) / MIZS & EU – Ministry of Education, Science and Sport & European Regional Development Fund / MIZS & EU – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport & Evropski sklad za regionalni razvoj / Contact persons: melita.sternad.lemut@ung.si, lorena.butinar@ung.si

 • Interreg-EU-cross-border project / Čezmejni EU projekt »HERITASTE«: Paths of Taste and Experience / Poti okusov in doživetij (2011-2015) / Lead partner / Vodilni partner: Provincia di Udine, Italy / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Contact person at CRV/UNG: melita.sternad.lemut@ung.si

 • Interreg-EU-cross-border project / Čezmejni EU projekt »VISO«: Viticulture and sustainable development of local resources in the wine industry / Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika (2013-2015) Lead partner / Vodilni partner: Institute of Applied Genomics, Udine, Italy / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Contact person: at WRC, UNG: paolo.sivilotti@ung.si

 • Interreg-cross-border-EU-project / Interreg čezmejni EU projekt AGROTUR: Karst agritourism / Kraški agroturizem« (2011-2014) Lead partner / Vodilni partner: Slovenian Agricultural Institute / Kmetijski Inštitut Slovenije / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Contact person: at WRC, UNG: lorena.butinar@ung.si

 • Interreg-cross-border project / Interreg-čezmejni-projekt UE LI JE II Olive oil: a symbol of quality in the cross-border area / Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru (2011-2014) Lead partner/ Vodilni partner: Municipality Brda, Dobrovo / Občina Brda, Dobrovo / Cross-border co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013 financed by the European Regional Development Fund and national funds / Program čezmejnega Slovenija-Italija 2007-2013 financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev / Contact person: at WRC, UNG: branka.mozetic@ung.si

 • Bilateral Project / Bilateralni Projekt BI-US/13-14-028: Establishment and dominance of domesticated yeast in fermenting grape must / Vzpostavitev in prevlada udomačenih kvasovk v fermentirajočem grozdnem moštu (2013-2014) / Slovenian Research Agency / Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS / Partner: Department of Genetics, Washington University, Saint Louis, ZDA Contact person: at WRC, UNG: lorena.butinar@ung.si