Translation as a means of transcultural communication

This course is part of the programme
Doctoral study programme Humanities

Objectives and competences

Students will
get to know and understand translation as a intercultural, transnational dimension of literature;
get to know and understand different thereotical views of translation;
get to know and understand different techniques of adaptation;
understand and know how to use interpretation as a fundamental tool in translation;
get to know different critical thinking points of view and will know how to use them in practice.

Prerequisites

Students are expected to have a good knowledge in the field of Literary Studies (contemporary literary theories, literary history, and knowledge related to the key works of world literature).

Exam prerequisites:
attendance and active participation during contact hours
seminar paper (of at least 30000 characters with spaces).

Content

Translation as a fundamental tool of literary internationalization, as old as a literature itself.
Translation as a means of intercultural communication; translation as a transnational category.
Demanding translations of the Holy Bible as an early translation reflection (issues of loyalty to the original text or to the reader, proper translation, functionally proper translation).
Different forms of adaptations (simplification, retelling, modernisation, harmonisation, embellishment, domestification, alienation, localisation).
Translation as a fundamental hermeneutic act (Gadamer) – translation as interpretation and an attempt to understand the Other.
Translation as a basis of children comparative literature.

Intended learning outcomes

Students will:
become acquainted with and understand the specific characteristics of literary translation;
get an insight into fundamental theoretical views on literary translation;
become acquainted with and know how to use the key tools that influence inter-cultural dimension, internationalisation and trans-culturalisation of translation;
be able to analyse translated texts and to discern the transnational and intercultural elements in them;
understand the specific characteristics of different adaptations and know how to use them in their own translation reflection.

Readings

  • Bassnet, S. (1997): Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford and Cambridge: Blackwell.
  • Gadamer, H. G. (2001): Resnica in metoda. Ljubljana: LUD Literatura.
  • Genette, G. (1997): Palimpsests: literature in the second degree. Lincoln – London: University of Nebraska Press.
  • Kocijančič-Pokorn, N. (2003): Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
  • Nikolajeva, M. (2005): Aesthetic Approaches to Children’s Literature: An Introduction. Lanham – Toronto – Oxford: The Scarecrow Press.Catalogue
  • O’Sullivan, E. (2009): Comparative children’s literature / Emer O’Sullivan. – Digital print.– London – New York: Routledge. Catalogue
  • Shavit, Z. (1986): Poetics of Children’s Literature. Athens – London: Georgia University Press. Catalogue E-version
  • Virk, T. (2007): Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Catalogue
  • Selection of scientific articles made by the lecturer.

Assessment

Written exam (40%),
Active participation in discussions (20%),
Seminar paper presentation (40%).

Lecturer's references

Barbara Pregelj je pridružena profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, trenutno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu o priredbah Don Kihota za mladino.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka in sodna tolmačka.

Barbara Pregelj is Associate Professor at the School of Humanities, University of Nova Gorica. Her fields of interest include the reception of Spanish literature in Slovene literature, translation issues, children literature and literary interpretation. She is currently involved in an international research project on Don Quixote performances for youth.
Professor Pregelj takes part in conferences, symposia, round tables and lectures at home and abroad, and has organised a few visits of international authors in Slovenia and literature studies simposia. She is a translator and sworn interpreteur as well.

Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. ISBN 978-961-6515-07-8. http://www.belaknjigaoprevajanju.si/files/2019/03/Bela_knjiga_cela.pdf.
PREGELJ, Barbara. Svetovna slovenska mladinska književnost. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2020, year. 47, vol. 108, pp. 5-15,
PREGELJ, Barbara, SELFA SASTRE, Moisés. Érase una vez una hormiga--- : Lila Prap como un fenómeno de recepción mundial. Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil. 2014, vol. 12, pp. 99-107.
PREGELJ, Barbara. La imagen de la literatura infantil y juvenil española a través de las traducciones eslovenas. In: RAMOS, Ana Margarida (ed.), MOCIÑO GONZÁLEZ, Isabel (ed.). Crítica e investigación en literatura infantil y juvenil. Vigo: ANILIJ; Braga: Universidade do Minho, 2011, pp. 37–55.
PREGELJ, Barbara. Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi. In: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ed.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1st edition. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, pp. 239–246. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/32_Pregelj.pdf.
PREGELJ, Barbara. Besedna goščava v stoletni hosti : medved Pu in Winny de Puh. In: OŽBOT, Martina (ed.), DOLINAR, Darko (ed.), SMOLEJ, Tone (ed.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, pp. 183–195.
PREGELJ, Barbara. Federico Garcia Lorca v slovenskih prevodih : problem prevajanja asonance. In: PREGELJ, Barbara (ed.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza, 2006, 2006, pp. 70–77.
PREGELJ, Barbara. Španske romance pri Stanku Vrazu. In: OŽBOT, Martina (ed.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2006, pp. 329–339.