Phraseology

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Objectives and competences

The main goal of this course is to educate the students with respect to the core principles of phraseology and its proper placement within linguistics. Students are taught to discern phraseology from other subfields (lexicology, syntax, text linguistics) through the study of properties of individual phraseological units. They should be familiar with the typology of various phraseological units (nominal, adjectival, verbal, adverbal, pragmatic idiom etc.) With the aim of educating the students in the basics of lexicography, they learn about the ways phraseology can enter dictionaries and the ways it is presented there.

Prerequisites

No special prerequisits. This course is related to other linguistic courses of this program

Content

• Placement and role of phraseology in linguistics and other related fields
• Core concepts in phraseology
• Basic properties of phraseology
• The semantics of idioms
• Use of idioms in various types of texts
• Phraseology in dictionaries

Intended learning outcomes

Students know the basics of phraseology. They understand what is the subject of phraseology and are able to tell it apart form other linguistic subfields. Students know how to use the phraseological typology and other acquired knowledge in independent lexicographical work.

Readings

  • Álvarez de la Granja, María (ur.). 2008. Fixed Expressions in Cross-Linguistic Perspective. A Multilingual and Multidisciplinary Approach. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. Catalogue
  • Burger, Harald, Dobrovol´skij, Dmitrij, Kuhn, Peter, & Norrrick, Neal. (ur.) 2007. Phraseology: An International Handbook of Contemporary Research: Vols. 1-2. Berlin: de Gruyter. Catalogue1 Catalogue2
  • Gantar, Polona. 2001 Slovenska frazeologija v dosedanjih slovarjih glede na aktualna slovaropisna načela. Jezikoslovni zapiski 7/1–2: 207–223. E-version
  • Kržišnik, Erika. 1987. Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava: debatni list 1: 49–56.
  • Kržišnik, Erika. 1987/1988. Frazeološko version v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slava: debatni list 2/2: 143–162.
  • Kržišnik, Erika. 1994. Frazeologija v kratki pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja. XXX. seminar slovenskega jezika, literatura in kulture, 53–67. Catalogue
  • Kržišnik, Erika. 1996. Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/2: 133–154. E-version
  • Toporišič, Jože. 1973/74. K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo XIX/8: 273–279. E-version
  • Vrbinc, Marjeta. 1997. Frazeološke enote: definicija in razvrstitev. Vestnik 31/1–2: 127–159.

Assessment

Written exam, homeworks, short quizzes. In order to pass, students need passing grade in both the final exam and in quizzes and homeworks

Lecturer's references

MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 176-189. [COBISS.SI-ID 2781435]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O ustvarjanju margine v navidez demokratičnem jezikovnem svetovanju - na primeru diskurza o odnosih z javnostjo/javnostmi. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.). Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 100-115. [COBISS.SI-ID 33321005]
ŽAUCER, Rok, MARUŠIČ, Franc. Jezikovno svetovanje, praksa in ideali. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 449-456. [COBISS.SI-ID 1290235]
MARUŠIČ, Franc. Non-simultaneous spell-out in the clausal and nominal domain. V: GROHMANN, Kleanthes K. (ur.). Interphases : phase-theoretic investigations of linguistic interfaces, (Oxford studies in theoretical linguistics). New York: Oxford University Press, 2009, str. 151-181. [COBISS.SI-ID 1078011]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theor. linguist., 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]