History of Slovene Language

Objectives and competences

The main objective of this course is to familiarize students with the history of Slovenian from the 16th to the 20th century as well as with the various (sociolinguistic, social and historical) factors that influenced its development. A second objective is to train students to be able read and understand texts produced in any of the periods of the evolution of Slovenian.

Prerequisites

There are no special prerequisites for enrolment.

Content

The course introduces the students to the history of Slovenian from the 16th to the 20th century. It outlines the methodology and the basic linguistic and sociolinguistic concepts of the research of Standard Slovenian. Individual periods are explored against the background of their social and historical characteristics, of an analysis of text authors and text addressees, of the role of Slovenian in public life, of language planning, and of the evolution of the writing system, the vocabulary, and register and style variation. Students are also introduced to the basic Slovenian language manuals and different views of language in Slovenian linguistic discourse, as well as to the core aspects of the evolution of Slovenian phonology, morphology and syntax.

Intended learning outcomes

Students will possess knowledge of the basics of the history of the Slovenian language, of historical sociolinguistics and of the history of linguistics in Slovenia.

Readings

 • N. Mikhailov: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine: rokopisna doba slovenskega jezika. Trst: Mladika, 2001. Catalogue
 • K. Ahačič: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 15–26. Catalogue E-version
 • Grdina: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja, 1999. Catalogue
 • F. Ramovš: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana, 1995 (ponatis izvirne izdaje iz 1936). Catalogue
 • Grafenauer: Celovški rokopis iz Rateč, podružnice beljaške prafare pri Mariji na Zilji. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1958.
 • M. Šekli: O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi. Jezikoslovni zapiski, 2008, 14, št. 1, str. 29-40. E-version
 • J. Toporišič, V. Gjurin: Slovenska zvrstna besedila. FF, 1981 ali kasnejša izdaja. Catalogue
 • Zgodovina slovenskega slovstva I. Slovenska matica, 1956. Catalogue
 • B. Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. E-version
 • F. Tomšič: Razvoj slovenskega knjižnega jezika. ZSS I. Slovenska matica, 1956, 9–28.
 • J. Toporišič: Periodizacija slovenskega knjižnega jezika. SR 1993, 131-141. E-version
 • K. Ahačič: Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi: nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo 48, št. 6, 3-24. E-version
 • K. Ahačič: Od šolanja do uporabnikov: še nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo 49, št. 1, str. 57-82. E-version
 • J. A. Fishman, Readings in The Sociology of Language. Mouton, 1968. Catalogue
 • Grdina: Konstituiranje slovenske narodne identitete in slovenska književnost (v trikotniku Avstrija – Jugoslavija – Slovenija). Avstrija, Jugoslavija, Slovenija: Slovenska narodna identiteta skozi čas. FF, 90-111. E-version
 • R. L. Lenček: Izbrane razprave in eseji. Slovenska matica, 1996. Catalogue
 • M. Orožen: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika: (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). FF, 1996; Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. ZIFF, 1996.
 • M. Stabej: Slovenski pesniški jezik z vidika jezikovnega načrtovanja do l. 1848. SR 1998, št. 3, 207-233; E-version
 • M. Stabej: Oblikovanje knjižnega jezika v 19. stoletju med narodno enotnostjo in socialno razločevalnostjo. XXXIV. SSJLK. FF, 1998, 19–33. Catalogue
 • J. Toporišič: Portreti, razgledi, presoje. Maribor: Obzorja, 1987. Catalogue

Assessment

Home assignments, term paper and final exam

Lecturer's references

Kozma Ahačič is associate professor of linguistics at the School of Humanities of the University of Nova Gorica, Head of ZRC SAZU’s Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language and its Section for Historical Dictionaries, and a researcher on the team preparing the Dictionary of Literary Slovenian of the 16th Century. His research topics include the history of Slovenian linguistic thought and linguistic manuals. He is the author of several monographs and a co-editor of the Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies journal.

Selected publications:
AHAČIČ, Kozma. 2020. Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah. Slavistična revija 68/1, str. 3-19.
AHAČIČ, Kozma. 2020. Reformacija kot obdobje nastanka slovenskega knjižnega jezika in prikaz nastajajočega jezika v slovarju. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 135). Maribor: Univerzitetna založba. Str. 251-262.
AHAČIČ, Kozma. 2015. Hipolit Novomeški in leto 1713: med nenatisnjenim slovarjem (1711) in prirejanjem Bohoričeve slovnice (1715). V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru. Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.
AHAČIČ, Kozma. 2015. Tipologija slovenskih slovnic. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Str. 15-30.
AHAČIČ, Kozma. 2012. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.