Copy Editing

Objectives and competences

Students will get to know the theoretical and practical principles of copy editing, as well as the traps and pitfalls of individual language manuals. They will build on and complement previously mastered contents (orthographic rules, from the 1st-year course Standard Slovenian and Language Standardization) with knowledge about the changing and evolution of language in various language registers. They will be able to actively perform switching between different language registers. They will be introduced to the concept of text coherence, and they will be able to distinguish between mistakes and stylistic effects.

Prerequisites

No special prerequisites for enrolment.

Content

This course will cover the following contents:
• Core principles of copy editing: theoretical background
• Copy editing of different types of texts and registers
• Copy editing and linguistic norms
• Copy editing and language culture
• Practical aspects of copy editing
The course familiarizes students with various manuals, language columns and consultancies which will provide a platform for learning about the traps and pitfalls of present-day copy editing.

Intended learning outcomes

Students understand the concepts of language norm and codification, and they have a clear picture of what constitutes a mistake in Standar Slovenian. They are capable of using their theoretical knowledge in practice, applying it to real-life written and spoken texts. They are familiar with possibilities for further professional training in the area of copy editing.

Readings

In addition to current Standard Slovenian manuals also:

 • J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja. 2000. Catalogue
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis; Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav (portal Fran). Catalogue Catalogue E-version
 • Spletni viri: Jezikovno svetovanje ZRC SAZU E-version, ŠUSS E-version, med.over.net … različne svetovalnice na spletu
 • H. Dobrovoljc, N. Jakop: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC. 2011. E-version
 • D. Unuk, Pravopisna načela v slovenskem pravopisu. Revija za elementarno izobraževanje, dec. 2009, letn. 2, št. 4, str. 27–36. E-version
 • D. Unuk, Izpustnost in elipsa. Jezik in slovstvo. 2011. E-version
 • B. Urbančič, O jezikovni kulturi. Delavska enotnost. 1973. Catalogue
 • T. Korošec: Pet minut za boljši jezik. DZS. 1972. Catalogue
 • Pravopis 8.0 E-version
 • Pravopisne kategorije ePravopisa E-version
 • Dobrovoljc, Helena, Verovnik, Tina, Vranjek Ošlak, Urška, Michelizza, Mija, Weiss, Peter, Gliha Komac, Nataša, Dobrovoljc, Helena (urednik, avtor dodatnega besedila), Verovnik, Tina (urednik, avtor dodatnega besedila), Vranjek Ošlak, Urška (urednik, avtor dodatnega besedila). Kje pa vas jezik žuli? : prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 540 str. ISBN 978-961-05-0273-9. COBISS.SI-ID 304470016 Catalogue

Assessment

Seminar work (70 %); Written exam (with oral defense, if necessary) (30 %).

Lecturer's references

Helena Dobrovoljc is senior research associate at the ZRC SAZU Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language. Her research focuses on issues of modern language norms, particularly the standard-language orthographic norms and their changing as conditioned by societal and linguistic effects. She is the author or coauthor of three monographs (Pravopisje na Slovenskem, 2004; Slovenska teorija jezikovne naravnosti, 2005; Sodobni pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa, 2012) and the editor of a collection of Slovenian linguistic monographs (Lingua Slovenica – Fontes). She works on the theory of standard language, questions of social reception of the standard language in the 20th and 21st centuries, codification manuals and their updating and modification.

Selected articles:

 1. Dobrovoljc, Helena. Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru - dokumenti in realnost. Slavia Centralis, 2018, 11/2. 200-223. [COBISS.SI-ID 44154669]
 2. Dobrovoljc, Helena. Slovensko pravopisje in prevzemanje grško-latinskih prvin : med izročilom, prestižem in uporabnikom. Keria: studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2016, letn. 18, št. 1, str. 117-135, 181. [COBISS.SI-ID 40901165]
 3. Dobrovoljc, Helena. Slovenski pravopis med jezikovnim sistemom, rabo in uporabnikom. V: Slovenščina danes, (Dialogi, ISSN 0012-2068, letn. 52, št. 7/8). Maribor: Aristej. 2016, letn. 52, št. 7/8, str. 157-176. [COBISS.SI-ID 40903725]
 4. Dobrovoljc, Helena, Jakop, Nataša. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC, 2011.
 5. Dobrovoljc, Helena. Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika: (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 93-99.
 6. Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Pravopisno slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2015, letn. 8, št. 1, str. 34-50. [COBISS.SI-ID 38475309]
 7. Dobrovoljc, Helena, Pravopisje na Slovenskem, (Zbirka Lingua Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 319 str., ilustr. ISBN 961-6500-52-X.