Literature of the Slovenians in Italy and Literary Heritage Digitalisation

This course is part of the programme
Digital Humanities, interdisciplinary programme

Objectives and competences

Students will be able to practically use the knowledge of the literature of the Slovenians in Italy:
literary micro system specifics; ability to recognise the themes and motifs and their evolution;
understanding the literature in the frame of its Slovenian and Italian literary context.
Students will contribute for Literary heritage digitalisation (format TEI XML).

Prerequisites

It is connected to other literary science and digital humanities courses on the same level.

The undergraduate students of informatics must complete the compulsory-elective course Humanities.

Content

The questionable concept of "Literature of the Slovenians in Italy".
Regional specifics: Veneto, Goriška and Trieste region; Interwar period; Comparison between Slovenian and Italian literature in this region.
Typological characteristics of the literature of Slovenians in Italy.
Literary heritage digitalisation (format TEI XML).

Intended learning outcomes

Students will be qualified to research the literature of Slovenians in Italy as a literary micro system.
Students will be qualified for Literary heritage digitalisation (format TEI XML).

Readings

BANDELJ, David (ed.): Rod Lepe Vide: antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji. Ljubljana: Študentska založba – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
BRATUŽ, Lojzka (ed.): Gorica v slovenski književnosti. Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 1996.
BRATUŽ, Lojzka: Iz goriške preteklosti. Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 2001.
DAPIT, Roberto: Sodobna slovstvena ustvarjalnost v Benečiji. Vilenica, 2005.
KACIN WOHINZ, Milica – PIRJEVEC, Jože: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866– 2000. Ljubljana. Nova revija, 2000.
KOŠUTA, Miran: Krpanova sol. Književni liki in stiki na slovenskem zahodu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.
KOŠUTA, Miran: Slovenica. Peripli letterari italo-sloveni. Trieste-Reggio Emilia: EST-Diabasis, 2005.
KOŠUTA, Miran: E-mejli. Eseji o mejni literaturi. Maribor: Litera, 2008.
TOROŠ, Ana: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011.
Znanstvene izdaje in elektronski medij. Matija Ogrin, ur. Ljubljana: Založba ZRC, 2005. 26. 10. 2015 http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-knjiga.pdf

Assessment

Written exam.

Lecturer's references

Ana Toroš, Assistant Professor, teaches literature at the School of Humanities, University of Nova Gorica. Her research interests include the Slovenian poetry of the first half of the 20th century, especially in the context of Romance and Germanic literatures. Professor Toroš is specifically interested in the poetry and translation opus of the Slovene poet Alojz Gradnik and the Italian poetry of the Trieste region. She has published papers in internationally acclaimed journals such as Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Jezik in slovstvo. She received a one-year international research fellowship CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) and did her research work in Trieste in the 2009/10 academic year. Professor Toroš has focused on the image of Trieste and Trieste-related topics in Slovene and Italian poetry of the first half of the 20th century. In 2011, Professor Toroš received an award of the Republic of Slovenia Government for her research work done in Trieste.

  1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
  2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
  3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
  4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]