Dialectology

This course is part of the programme
Master's Degree Programme Humanities Studies

Objectives and competences

The objectives of the course are as follows:
• to recognize and understand the development of Slovenian language into its dialects and using the scientific linguistic methods to describe and understand individual phonological developments
• to deepen knowledge on the Slovenian dialects with the morphological and syntectic analyses
• to recognize and understand language contact and the mechanisms that lead to the contact (especially in the case of the Slovenian-Romance language contact and the so-called hidden interferences)
• to understand the notions bilinguism, multilinguism, diglosia.

Prerequisites

The course relates to the course of Dialectology I as well as to the courses of phonetics and phonology, morphology, syntax and the history of the Slovenian language.

Content

The course relates to the course Dialectology I, but it deals with the development of Slovenian dialects and the Slovenian language from the Proto-Slavic period on more profoundly.
It deals with the analysis of morphological and syntactic features of individual dialects in detail.
It also deals with the language contact, understanding the phenomenon and different forms of linguistic interference

Intended learning outcomes

A student will deepen his knowledge on the basic dialectal description, he/she is able to find out the basic characteristics of an individual local speech in a dialectal text and explain the development of individual linguistic phenomena.
He/she understands what triggers linguistic influence in language contacts (linguistic and non- linguistic reasons).
Using the contrastive analysis of dialectal texts (either of central dialects or dialects in contact) he/she recognizes hidden interferences, i.e. structural and semantic interferences.
He/she recognizes the linguistic items that establish dialectal discourse, i.e. discursive coherence and cohesion.

Readings

 • R. Dapit. Nastajanje krajevnih knjižnih jezikov med Slovenci v Furlaniji. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 301-312. Catalogue
 • T. Jakop, Tjaša, V. Cvetko-Orešnik (ur.) 2008: Dvojina v slovenskih narečjih, (Zbirka Linguistica et philologica, 21). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Catalogue
 • K. Kenda-Jež Karmen, N. Gliha Komac, (ur.). Shranili smo jih v bančah : slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; [s. l.]: Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: = Istituto per la lingua slovena "Fran Ramovš" CRS ASSA, 2007. E-version
 • T. Logar: Slovenska narečja. Ljubljana, 1975, 1993. Catalogue
 • T. Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996. Catalogue
 • Y. MAtras: Language contact 2009: Cambridge Textbooks in Linguistics. Catalogue
 • Ramovš1935: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana.
 • F. Ramovš 1952: Morfologija slovenskega jezika. Skripta.
 • J. Rigler 1963: Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. Ljubljana: SAZU Catalogue
 • V. C. M. Scotton 2002: Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford University Press. Catalogue E-version
 • Smole 2001: Vokalizem, naglas, konzonantizem : ZSD I (Zgodovinska slovnica in dialektologija) : (dvopredmetni in enopredmetni študij). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • V. Smole 2000: Uvod v slovensko dialektologijo : del vsebine za predmet ZSD II. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Katedra za zgodovino slovenskega jezika in dialektologijo. Catalogue
 • J. Škofič, Jožica (ur.) 2011: Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). 1, Atlas : [(= SLA 1.1)], (Zbirka Jezikovni atlasi). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. E-version
 • Z. Zorko 1995: Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum.
 • D. Zuljan Kumar 2007. Diskurzivna analiza briških pogovorov. Ljubljana: Založba ZRC. Catalogue E-version
 • U. Weinreich 1966: Languages in Contact. Findings and problems. The Hague, London, Paris. Mounton. Catalogue E-version
 • D. Winford 2003: An Introduction to Contact Linguistics. Oxford University Press.Catalogue

Assessment

colloquy 30 %
seminar 30 %
exam 40 %

Lecturer's references

Associate Prof. Danila Zuljan Kumar has been focusing her research on Slovene dialectology, especially western Slovenian dialects, dialectal syntax, text linguistics and languages in contact. Since 2002 she is employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU and from 2010 the Head of the ZRC SAZU Research station in Nova Gorica, where she leads the project Slovenian west national border in the changes of time. She participates in the preparation of the Slovene Linguistic Atlas at ZRC SAZU and also in the course “Slovene dialectology” in the Faculty of Humanities, University of Nova Gorica. She is the Head of the Committee for organizing Gradnik’s Evenings in the Dobrovo Castle, Brda, and participates in the preparation of events for Škrabec Days.
From 1992 to 2002 she taught English in primary and secondary schools. From 1995 to 1998 she taught Slovenian language in the Wall Street Institute in Gorizia, Italy. In 1998 she participated as a mentor in the Research camp in the Kanal valley, Italy. In 2002 she lectured in the course “Slovene language and culture” in Špeter (San Pietro), Venetian Slovenia, Italy.
Under the Erasmus program, she has lectured in several universities – in Prague, Lodz, Vilnius and Sofia and she attended linguistic conferences in Slovenia, Austria, Slovak republic, Hungary, Finland, Bulgaria, Croatia, Lithuania, Italy and Norway. In 2009 she had a lecture on Slovenian dialects in the University of Buenos Aires, Argentina.

ZULJAN KUMAR, Danila. Večpomenskost poimenovanj za pomena 'obrvi' in 'trepalnice' v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA, ALI in ASLEF). Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 2, str. 487-498, ilustr. [COBISS.SI-ID 2342355]
ZULJAN KUMAR, Danila. Tipologija poimenovanj v gradivu za Slovenski lingvistični atlas. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 2, str. 833-848. [COBISS.SI-ID 32326701]
ZULJAN KUMAR, Danila. Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectical conversations. Slavia Centralis, 2010, letn. 3, št. 2, str. 17-34. [COBISS.SI-ID 252866816]
ZULJAN KUMAR Danila. Словенский яз‹к и словенская национальная, региональная и локальная идентичность. (V tisku).
ZULJAN KUMAR Danila. Jezik, skupnost, identiteta: odnos do prvega (maternega) jezika v času globalizacije (primer Beneških Slovencev in Furlanov).