Slovene as a Foreign Language III

This course is part of the programme
Master's Degree Programme Humanities Studies

Objectives and competences

Students build on their knowledge of the Slovenian language at all aspects of language . As a result, they understand extended discourse and follow lectures on more general topics.

The aim of this basic course of the Slovene language is to develop all four types of the students' linguistic skills, that is communication, listening, reading and writting skills.

Prerequisites

Completed course of Slovene as a Foreign Language II or proven mastery of Slovene at A2 level.

Content

Developing the students' listening, speaking, written and reading skills by working on appropriate textual models and by using appropriate audiovisual aids.

  • Acquiring vocabulary on various topics.
  • Analysis and interpretation of audio recordings and written texts.
  • Reading of more complex texts and acquiring vocabulary covering various topics.
  • Analysis and production of texts in the Slovene language covering various topics.
  • The students learn to use advanced grammar units in texts.

Intended learning outcomes

Student demonstrate that he/she:
- can to a great extent independently communicate in predictable communicative situations on everyday topics,
- can understand the essential information in short, simple written and spoken texts,
- can, with the aid of prompts, write a short text for everyday use,
- expresses herself/himself in a simple way orally and in writing, but is able to communicate smoothly.

Readings

  • Ivana Petric Lasnik idr.: Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Catalogue
  • Andreja Markovič idr.: Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega ali tujega jezika (B1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. Catalogue.Učbenik Catalogue.DZ
  • Other study materials provided during the lectures and tutorials (worksheets, posters).

Assessment

Successfully passing two preliminary tests and presentation. Successfully passing the written and oral examinations at the end of the period of lectures.

20 % two preliminary tests, 70 % final written and oral examination, 10 % presentation

Lecturer's references

Maja Melinc Mlekuž since 2008 lectures Slovene as a second/foreign language at the Faculty of Humanities of the University of Nova Gorica, for many years was also as a teaching assistant in Slovene Literature, as well as in Literature didactics and Language didactics. Since 2023 she works also at the Centre for Cognitive Science of Language. Previously she worked at the Slovenian Research Institute (SLORI) in Trieste and at the Institute for Linguistic Studies of the Science and Research Centre Koper (ZRS Koper). For several years she taught Slovene in Slovene-language schools in Italy. Her research areas are: Slovene as a second and foreign language, developing language and intercultural competences, bilingualism, language didactics and literature didactics.

Boris Kern is assistant professor and research fellow at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, and as an external associate he lectures at the Faculty of Humanities of the University of Nova Gorica. He is the co-author and co-editor-in-chief of the dictionaries of the modern Slovene language: eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika and ePravopis (until 2019), as a co-author he also participated in compiling Dictionary of New Slovenian Words and the 2nd, revised edition of the Dictionary of the Slovenian Standard Language. He is the leader of the group for word formation and normative studies in the project of compilig eSSKJ. His research areas are: word formation, lexicology, lexicography, orthography, phonetics and Slovene as a second and foreign language.

Selected articles:
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Motivacija za učenje slovenščine: analiza intervjujev z učitelji in profesorji = L’importanza della motivazione per lo studio dello sloveno : analisi delle interviste con i docenti. V: JAGODIC, Devan (ur.), ZAGO, Moreno (ur.). Večjezičnost in identitete v obmejnem prostoru: primer šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2022. Str. 109-127, 111-131. Biblioteca della società aperta, Studi e ricerche, 11. [COBISS.SI-ID 146140163]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2019, no. 83, str. 67-82.[COBISS.SI-ID 14084173]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Didaktično-metodični vidiki pouka slovenščine na slovensko-italijanskem kulturnem stiku = Didactic-methodological aspects of teaching Slovenian in the Slovenian-Italian cultural contact area. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur : konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016. [COBISS.SI-ID 25905923]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Šolanje v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji v času pouka na daljavo : raziskovalna izhodišča in metodološki okvir za pripravo novih učnih gradiv. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: učenje in poučevanje na daljavo: izkušnje, problemi, perspektive : zbornik povzetkov : 6. znanstvena konferenca, Ljubljana, 22. in 23. september 2021. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2021. Str. 87-88. [COBISS.SI-ID 78024963]
• KERN, Boris. Kombinatorika priponskih obrazil v besedotvornih sestavih glagolov čutnega zaznavanja. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 133). Maribor: Univerzitetna založba / University Press. 2020, str. 67–79. [COBISS.SI-ID 46130477]
• KERN, Boris, VIČAR, Branislava. Jezik in transspolne identitete. Slavistična revija, letn. 67, št. 2. 2019, str. 413–422. [COBISS.SI-ID 44910637]
• KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 291202048]
• KERN, Boris. Wpływy obcojęzyczne na współczesny język słoweński. Rozprawy Komisji Językowej, T. 62. 2016, str. 39–48. [COBISS.SI-ID 64288610]
• KERN, Boris. Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych. V: PAŁUSZYŃSKA, Edyta (ur.), GARNCAREK, Piotr (ur.), MAŁYSKA, Agata (ur.). Glottodydaktyka – media – komunikacja. Negocjowanie znaczeń. 2014, str. 211–220. [COBISS.SI-ID 57085282]
• KERN, Boris. Politična korektnost v slovaropisju. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013 – Škrabčevi dnevi 8; 2013; Nova Gorica. 2015, str. 144–154. [COBISS.SI-ID 41919789]
• VIŽINTIN, Marijanca Ajša, KERN, Boris. Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev. Dve domovini : razprave o izseljenstvu = Two homelands : migration studies, št.] 56, 2022, str. 131–148. [COBISS.SI-ID – 115745283]